Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » фінанси підприємств поддєрьогін

ДОХОДИ (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ

Процес виробництва завершується доведенням продукції до споживача. Реалізація продукції (Т — Г¢) — це кінцева стадія кругообігу коштів підприємства (Г — Т ... В ... Т¢ — Г¢), яка є його важливим показником. Рух товарів і коштів створює основу економічних відносин між виробниками, постачальниками, посередниками і покупцями.
Для підприємства-виробника реалізація продукції є свідченням, що вона за споживчими властивостями, якістю та асортиментом відповідає і потребам покупців, суспільному попиту.
На практиці можуть використовуватись два методи визначення моменту реалізації продукції:
а) продукцію відвантажено або відпущено споживачу (відбулася передача права власності), — метод нарахування;
б) одержано кошти на рахунок постачальника за реалізовану продукцію — касовий метод.
В обох випадках усі розрахунково-платіжні документи мають бути оформлені відповідно до чинного положення. Реалізація продукції завжди передбачає зміну форми вартості (Т — Г). Тому бартер, або прямий товарообмін (Т — Т), не можна вважати реалізацією продукції. За бартерного обміну товарів не відбувається руху коштів, нема надходжень виручки від реалізації продукції, тобто не відбувається зміни форми вартості.
Однак в економіці України досить велика питома вага това-рооб¬мінних бартерних операцій. Про це свідчать дані, наведені в табл. 3.1.
Зростання бартерних операцій зумовлене кризовим станом платежів. Багато підприємств за браком коштів на рахунках змушені користуватися бартерними операціями.
Згідно з діючим господарським законодавством, бартер¬ні операції нині включаються у звітність з реалізації продукції під-приємств, що певною мірою викривляє реальний стан справ.
Розмір виручки від реалізації продукції, за інших однакових умов, залежить від:
1) кількості, асортименту та якості продукції, що підлягає реалізації;
2) рівня реалізаційних цін.
Обсяг (кількість) реалізованої продукції прямо впливає на величину виручки, а сама кількість реалізованої продукції залежить від обсягу виробництва товарної продукції і зміни величини перехідних залишків нереалізованої продукції на початок і кінець року. Асортимент реалізованої продукції справляє двоякий вплив на величину виручки. Зростання в загальному обсязі реалізованої продукції питомої ваги асортименту з більш високою ціною збільшує величину виручки, і навпаки.
Прямий вплив на розмір виручки справляє й рівень відпускних цін. У свою чергу, на рівень цін впливають якість і споживчі влас¬тивості, строки реалізації продукції, попит і пропонування на ринку.
Таблиця 3.1
ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ЗА БАРТЕРОМ ПРОДУКЦІЇ 
В ОСНОВНИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, % 
IV кв.
1997 І кв.
1998 ІІкв.
1998 ІІІ кв.
1998 10 міс.
1998
І. Промисловість — усього 42,4 41 41,7 41,4 43,3
в тім числі:
електроенергетика 45,8 48,1 50,6 50,3 50,6
паливна 50,1 46,7 48,1 47,9 60,2
чорна металургія 46,5 38,6 40 39,9 40,9
кольорова металургія 36,8 20,1 20,5 21,2 19,9
хімічна і нафтохімічна 49 50,6 48,5 46,9 46,7
машинобудівна і металообробна 46,7 46 45,5 46,1 45,3
лісова, деревообробна і целюлозно-паперова 54,3 49,9 52,1 51,1 50,8
промисловість будівельних матеріалів 59,5 64,2 64,3 64,7 65,3
легка 36,7 40,1 42,5 41,8 41
харчова 21,8 22,1 20,9 20,4 22,5
ІІ. Сільське господарство:
рослинництво ... ... ... ... 33
тваринництво ... ... ... ... 10
На окремі види продукції, робіт і послуг держава встановлює фік¬совані чи регульовані ціни. Тоді виручка від реалізації продукції за¬лежить від рівня прейскурантних цін.
За умов ринкової економіки існують вільні, фіксовані і регульо¬вані ціни.
Фіксовані ціни встановлюються адміністративно (державою), переважно на послуги першої необхідності і на товари, які монопольно виготовляються державою (газ, електроенергія та ін.). Регульовані ціни встановлюються регулюванням рівня рентабельності товарів першої необхідності, наприклад хлібобулочних виробів, продуктів дитячого харчування тощо. При цьому державою встановлюються індикативні ціни — мінімальний і максимальний рівні цін. У решті випадків користуються вільними цінами, тобто цінами, які склалися на ринку під впливом попиту і пропозицій за домовленістю сторін — постачальників і споживачів.
Установлюючи вільні ціни, за основу беруть собівартість і при¬буток (планову рентабельність). Потім додають акцизний збір (для підакцизної продукції) і податок на додану вартість.
Розрахунок ціни продукції можна здійснити за такими формулами:
Ц1 = С + П,
де Ц1 — ціна продукції (ціна виробника продукції); С — собівартість продукції; П — прибуток.
Ц2 = С + П + ПДВ,
де Ц2 — ціна продукції з податком на додану вартість; ПДВ — податок на додану вартість.
Ц3 = С + П + АЗ + ПДВ,
де — Ц3 ціна продукції з акцизним збором і податком на додану вартість; АЗ — акцизний збір.
Відтак повну роздрібну ціну продукції можна розрахувати за формулою:
Ц4 = С + П + АЗ +ПДВ + ТН,
де Ц4 — роздрібна ціна продукції; ТН — торгова націнка.
Приклад 1.
Собівартість виробу «А» становить 6 грн. Планова рентабельність реалізації — 35 %. Оптова ціна виробу «А» буде дорівнювати 8,10 грн. (6 + 6 ´ 0,35). Ціна виробу «А» з податком на додану вартість за ставки податку 20 % дорівнюватиме 9,72 грн. (8,10 + 8,10 ´ 0,2). Роздрібна ціна виробу «А» за торгової націнки 30 % дорівнюватиме 12,64 грн. (9,72 + 9,72 ´ 0,3).
Приклад 2.
Собівартість підакцизного виробу «Б» становить 6 грн. Прибуток — 1,5 грн. за планової рентабельності 25 % (6 ´ 0,25). Ставка ак-цизного збору — 2,5 грн. Тоді ціна підакцизного виробу «Б» дорівню-ватиме 10 грн. (6 + 1,5 + 2,5). Ціна підакцизного виробу «Б» з податком на додану вартість дорівнюватиме, за ставки податку 20 %, 
12 грн. (10 + 10 ´ 0,2). Роздрібна ціна підакцизного виробу «Б» з тор-говою націнкою 15 % дорівнюватиме 13,8 грн. (12 + 12 ´ 0,15).
Залежно від того, кому реалізується продукція, встановлюються відпускні та роздрібні ціни. Відвантаження продукції здійснюється посередникам оптом або партіями за відпускними цінами. Посередники реалізують цю продукцію роздрібним торговим організаціям за цінами, які включають збутові націнки. Безпосередньо споживачам роздрібні торгові організації продають товари за роздрібними цінами, тобто з торговою націнкою. Продаючи товари за фіксованими цінами, торгові організації отримують торгову знижку.
За умов ринкової економіки ціни стають найважливішим фактором регулювання процесу виробництва та споживання і безпосередньо впливають на попит і пропонування.
Планову виручку від реалізації продукції визначають методом прямо¬го рахунку, множенням кількості реалізованих виробів на їхню реалізаційну ціну і додаванням отриманих сум за всією номенклатурою виробів.
Виручку від реалізації кожної номенклатури виробів визначають за формулою:
В = Р × Ц,
де В — виручка, Р— кількість реалізованих виробів, Ц — ціна реалізації кожного виробу.
Обсяг реалізації можна розрахувати, виходячи з товарного випу¬ску виробів у плановому періоді, додаючи залишки виробів на поча¬ток планового періоду і віднімаючи такі на кінець пла-нового періо¬ду. Плановий обсяг реалізації обраховують з фор-мули:
Р = З1 + Т – З2,
де Р — обсяг реалізації в плановому періоді; З1 — залишки кожного виду готових виробів на складі та відвантажених на початок планового періоду; Т — випуск товарної продукції в плановому періоді; З2 — залишки кожного виду виробів на складі на кінець планового періоду.
Реалізаційні ціни в плановому періоді визначають на основі цін базового періоду, які коригують на передбачувані зміни в плановому періоді, у тім числі з урахуванням попиту і пропону-вання.
Розрахунок обсягу реалізації та виручки методом прямого ра-хунку наведено в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2
РОЗРАХУНОК ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
Номенклатура Повна собі-вартість, тис. грн. Вартість у вільних відпуск-них цінах, тис. грн. у тім числі Вартість без акци-зного збо¬ру і ПДВ, тис. грн. Прибуток (+) або зби-ток (–), тис. грн.
акциз-ний збір, тис. грн. податок на дода-ну вар-тість, тис. грн.
Основна продукція (то-варний випуск)
А 480 633,6 105,6 528 + 48
Б 150 187,7 31,3 156,4 + 6,4
В 240 302,4 50,4 252 + 12
Г 400 782,4 228 130,4 424 + 24
Усього основної проду-кції 1270 1906,1 228 317,7 1360,4 + 90,4
Усього реалізації осно-вних видів продукції з урахуванням зміни її залишків 1345 2146,1 228 487,7 1430,4 + 85,4
Інші види продукції 210 270 + 60
Загальний обсяг реаліза-ції 1555 1700,4 + 145,4
Коли асортимент виробів надто великий, розрахунок плану реа¬лізації можна здійснювати комбінованим методом. Виручку від реалізації основних видів продукції визначають методом прямого рахунку, а для підрахунку виручки від реалізації виробів іншого асортименту користуються укрупненим методом. Для розра¬хунку беруть товарний випуск за всією номенклатурою залишків виробів, додають до нього вартість залишків на початок пла¬нового періоду і віднімають очікувані залишки на кінець плано¬вого періоду за відпуск¬ними вільними цінами і за собівартістю (табл. 3.3).
Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг є основним дже¬релом відшкодування коштів на виробництво і реалізацію продукції, утворення доходів і формування фінансових ресурсів. За ринкової економіки обсягу продажу і виручці приділяється особлива увага. Від величини виручки залежить не тільки внутрішньовиробниче відшкодування витрат і формування прибутку, а й своєчасність і повнота податкових платежів, погашення банківських кредитів, які впливають на рівень виплачених відсотків, що в кін¬цевому рахунку позначається на фінансовому результаті діяльності підприємства.
Таблиця 3.3
УКРУПНЕНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ВИРУЧКИ 
ВІД РЕАЛІЗАЦЇ ПРОДУКЦІЇ
Показники Собівар-тість това-рної про-дукції, тис. грн. Вартість реаліза-ції про-дукції за вільними цінами, тис.грн. у тім числі Вартість реаліза-ції про-дукції без акцизного збору і ПДВ, тис. грн. Прибу-ток (+) або зби-ток (–), тис. грн.
акциз-ний збір, тис. грн. ПДВ, тис. грн.
Залишок готової продук¬ції на початок планового пе-ріоду 40 60,7 10,1 50,6 10,6
Товарний випуск продук¬ції в плановому періоді 220 333,7 55,7 278,0 58,0
Залишок готової продукції на кінець планового періо-ду 50 75,8 12,6 63,2 13,2
Усього 210 318,6 53,2 265,4 55,4
Виручка від реалізації продукції — це сума коштів, які надійшли на рахунок підприємства за реалізовану продукцію. Вона є основним джерелом грошових доходів і фінансових ресурсів підприємств. Виручка від реалізації продукції є фінансовою категорією, яка виражає грошові відносини між постачальниками і споживачами товару.

Хостинг від uCoz | Середа, 25.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS