Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » фінанси підприємств поддєрьогін

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об’єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства.
Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов’язаний із підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством. У кожного з партнерів підприємства — акціонерів, банків, податкових адміністрацій — свій критерій економічної доцільності. Тому й показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.
Ясна річ, що в доброму фінансовому стані заінтересоване передо-
всім саме підприємство. Однак добрий фінансовий стан будь-якого під¬приємства формується в процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями, акціонерами, банками та іншими юридичними і фізич¬ними особами. З іншого боку, безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної привабливості для всіх цих юридичних осіб, що завжди мають можливість вибору між багатьма підприємствами, спроможними задовольнити той самий економічний інтерес.
Відтак необхідно систематично, детально і в динаміці аналізу-вати фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива.
Ми пропонуємо класифікацію і порядок розрахунку комплексу основних оцінних показників, що з них залежно від конкретної мети аналізу можна вибрати відповідну кількість та види таких показників (табл. 9.3).
У цілому таблиця 9.3 включає 65 показників, призначених для детальної та всебічної оцінки фінансового стану підприємства. Однак це не означає, що систематичний аналіз фінансового стану підприємства завжди має здійснюватись за всіма цими показниками.
Таблиця 9.3
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ
 ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ
 ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
№ п/п Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело 
одержання вихідних даних 
1 Показники оцінки майнового стану підприємства
1.1 Сума господарських кош-тів, які є в розпорядженні підприємства Валюта балансу
1.2 Питома вага активної ча-стини основних засобів Вартість активної частини основних засобів
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 100%
Вартість основних засобів
1.3
Коефіцієнт зносу основних засобів Знос
Первинна вартість основних засобів за балансом
Продовження 9.3
№ п/п Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело 
одержання вихідних даних 
1.4 Коефіцієнт оновлення ос-новних засобів Балансова вартість основних засобів, які на-дійшли за період, що аналізується
Балансова вартість основних засобів на кінець періоду, що аналізується
1.5 Коефіцієнт вибуття основ-них засобів Балансова вартість основних засобів, які вибули в період, що аналізується
Балансова вартість основних засобів на початок періоду, що аналізується
2 Показники прибутковості
2.1
Прибутковість інвестицій у звичайні акції Прибуток після сплати податків 
та дивідендів на привілейовані акції
—————————————————–  100%
  
2.2 Прибутковість інвестицій у фірму Прибуток після сплати податків
———————————————––––– 100%
Інвестиції
2.3 Головний показник при-бутковості Прибуток до сплати податків 
––––––––––––––––––––––––––––––––––  100%
  
2.4 Прибутковість 
активів Прибуток після сплати податків та 
дивідендів на привілейовані акції
––––––––––––––––––––––––––––––––––  100%
 
2.5 Обертання необоротних активів Обсяг реалізації
Необоротні активи
2.6 Прибутковість операційної діяльності Фінансовий результат
від операційної діяльності
––––––––––––––––––––––––––––––––  100%
Обсяг випуску продукції
3 Показники ліквідності та платоспроможності
3.1 Величина власного
капіталу Підсумок звіту про власний капітал (форма 4)
3.2 Маневреність грошових коштів Грошові кошти 
Власний капітал
3.3 Коефіцієнт покриття за-гальний Оборотні активи
Поточні зобов’язання
Продовження 9.3
№ п/п Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело 
одержання вихідних даних 
3.4 Коефіцієнт покриття про-міжний [Грошові кошти та їх еквіваленти] + [Дебіторська заборгованість]
Короткострокові позикові кошти
3.5 Коефіцієнт поточної лік-відності Грошові кошти та їх еквіваленти
Поточні зобов’язання
3.6 Коефіцієнт абсолютної лік-відності (платоспромож-ність) Грошові кошти
Поточні зобов’язання
3.7 Частка оборотних коштів у активах Оборотні активи
Усього активів
3.8 Частка запасів в оборот¬них активах Запаси 
Оборотні активи
3.9 Частка власних оборотних коштів у покритті запасів Власні оборотні кошти
Запаси
3.10 Коефіцієнт покриття за-пасів Стабільні джерела покриття запасів
Запаси 
3.11 Коефіцієнт критичної оці-нки [Гроші] +  
Поточні зобов’язання
3.12 Період інкасації дебітор-ської заборгованості Дебіторська заборгованість
[Продаж у кредит] : [Кількість днів у періоді]
3.13 Тривалість кредиторської заборгованості Кредиторська заборгованість
[Закупівлі] : [Кількість днів у періоді]
3.14 Співвідношення довго-строкових зобов’язань кредиторам та довгостро-кових дєерел фінансування (коефіцієнт довгостро-кових  зобов’язань Довгострокові зобов’язання
 
3.15 Коефіцієнт поточної за-боргованості Поточнi зобов’язання
Зобов’язання перед акціонерами
3.16 Співвідношення гро-шових потокiв та забор-го¬ваностi кредиторам Вхідні грошовi потоки
Заборгованість кредиторам
3.17 Співвідношення грошових потокiв та довгострокових зобов’язань кредиторам Вхідні грошовi потоки
Довгостроковi пасиви
3.18
Коефіцієнт автономії
(незалежності) Власний капітал
Майно підприємства
Продовження 9.3
№ п/п Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело 
одержання вихідних даних 
3.19 Коефіцієнт співвідношення позикових та власних
коштів Позикові кошти
Власні кошти
3.20 Співвідношення нерозпо-діленого прибутку до всієї суми активів Нерозподілений прибуток
Уся сума активів
3.21 Обертання матеріальних 
запасів Продаж
Матеріальні запаси
4 Показники фінансової стійкості та стабільності підприємства
4.1 Коефіцієнт автономії
(незалежності) Власний капітал
Майно підприємства
4.2 Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів Позикові кошти
Власні кошти
4.3 Коефіцієнт довгостроко-вого залучення капіталу [Довгострокові кредити] + [Довгострокові пози-ки]
[Власний капітал] + [Довгострокові кредити] + 
+ [Довгострокові позики]
4.4 Коефіцієнт маневреності
власних коштів [Власний капітал] + [Довгострокові кредити] + 
+ [Довгострокові позики] – [Позаоборотні акти-ви]
[Власний капітал] + [Довгострокові кредити] + 
+ [Довгострокові позики]
4.5 Коефіцієнт реальної вар-тоcті основних засобів
у майні підприємства [Вартість основних засобів] – [Сума накопиченої амортизації]
Вартість майна підприємства за підсумком балансу
4.6 Коефіцієнт концентрації
власного капіталу Власний капітал
Активи
4.7 Коефіцієнт фінансової за-лежності Активи
Власний капітал
4.8 Коефіцієнт концентрації залученого капіталу Залучений капітал
Усього коштів підприємства
4.9 Коефіцієнт довгостроко-вого залучення позикових коштів Довгострокові зобов’язання
[Довгострокові зобов’язання] + [Власний капі-тал]
4.10 Коефіцієнт структури за-лученого капіталу Довгострокові зобов’язання
Залучений капітал
4.11 Показник заборгованості акціонерам Усього заборгованості акціонерам
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 100%
Усього активів 
Продовження 9.3
№ п/п Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело 
одержання вихідних даних 
5 Показники рентабельності підприємства
5.1 Рентабельність продажу Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)
Виручка від реалізації
5.2 Рентабельність основної діяльності Прибуток від реалізації продукції
Витрати на виробництво продук-
ції та її реалізацію
5.3 Рентабельність власного капіталу Чистий прибуток
Середня величина власного капіталу
5.4 Період окупності власного капіталу Середня величина власного капіталу
Чистий прибуток
5.5 Рентабельність усього ка-піталу підприємства Загальний прибуток
Підсумок балансу
5.6 Рентабельність перманент-ного (змінного) капіталу Загальний прибуток
Підсумок I розділу пасиву балансу
6 Показники ділової активності
6.1 Загальне обертання капі-талу Чиста виручка від реалізації
Підсумок балансу
6.2 Обертання мобільних ко-штів Чиста виручка від реалізації
Підсумок ІІ та ІІІ розділів активу балансу
6.3 Обертання матеріальних оборотних коштів Чиста виручка від реалізації
Підсумок ІІ розділу активу балансу
6.4 Обертання готової проду-кції Чиста виручка від реалізації
Готова продукція
6.5 Обертання дебіторської заборгованості Виручка від реалізації
Дебіторська заборгованість
6.6 Середній строк обороту дебіторської заборгованос-ті 360 ´ Дебіторська заборгова-ність
Виручка від реалізації
6.7 Обертання кредиторської заборгованості Виручка від реалізації
Кредиторська заборгованість
6.8 Середній строк обороту кредиторської заборгова-ності 360 ´ Кредиторська заборгованість
Виручка від реалізації
6.9 Фондовіддача необорот-них активів Виручка від реалізації
Необоротні активи
6.10 Обертання власного капі-талу Виручка від реалізації
Власний капітал

Продовження 9.3
№ п/п Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело 
одержання вихідних даних 
7 Показники акціонерного капіталу
7.1 Прибутковість акцій Дивіденди власників акцій
––––––––––––––––––––––––––100%
Ринкова ціна акції
7.2 Дохід на звичайну акцію Прибуток після сплати податків та дивідендів на привілейовані акції
Кількість звичайних акцій
7.3 Цінність акції Ринкова ціна акції
Дохід на акцію
7.4 Рентабельність акції Дивіденд на одну акцію
Ринкова ціна акції
7.5 Дивідендний дохід Дивіденд на одну акцію
Середній дохід на одну акцію
7.6 Коефіцієнт котирування акції Ринкова ціна акції
Облікова ціна акції
Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному випадку вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та напрямків аналізу фінансового стану підприємства.
Слід підкреслити, що всі показники фінансового стану підприємства перебувають у взаємозв’язку та взаємозумовленості. Тому оцінити реальний фінансовий стан підприємства можна лише на підставі використання певного комплексу показників з урахуванням впливу різних факторів на відповідні показники.

Хостинг від uCoz | Середа, 25.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS