Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » фінанси підприємств поддєрьогін

ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Оперативне фінансове планування необхідне підприємству з метою контролю за фактичним надходженням грошових коштів на поточний рахунок та витрачанням коштів у процесі господарської діяльності, виконання поточного фінансового плану. Це пов’язано з тим, що фінансове забезпечення підприємницької та інвестиційної діяльності відбувається за рахунок власних та залучених коштів, що потребує повсякденного ефективного контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів.
Річний фінансовий план (план доходів та витрат грошових коштів) характеризує обсяг фінансових ресурсів, необхідних для фінансово-господарської діяльності. Він є орієнтиром для фінансової роботи підприємств у плановому році. 
Виконання фінансового плану здійснюється безпосередньо в процесі фінансово-господар¬ської діяльності, забезпечуючи стабі-льну платоспроможність підприємства через оперативне фінансове планування. З цією метою доцільно складати баланс грошових надходжень — оперативний фінансовий план (табл. 10.3). 
Баланс надходжень коштів показує, коли в підприємства вини-кають тимчасово вільні кошти, а коли воно має додаткову потребу в них. Це дає фінансовому менеджеру можливість тимчасово вільні фінансові кошти вкласти на депозитні рахунки комерційних банків або інвестувати в цінні папери для одержання доходів, а в періоди, коли виникає додаткова потреба, — забезпечити залучення коштів.
Оперативне фінансове планування полягає в складанні та виконанні платіжного календаря. Його складають на квартал із роз¬бивкою по місяцях або на місяць із розбивкою по декадах. У пла-
тіжному календарі відображається весь грошовий оборот підпри-
ємства, основна частина якого проходить через поточний, валютний, позиковий та інші рахунки підприємства в банку. У платіж¬ному календарі відбито рух грошових коштів відповідно до їх надходження та використання (табл. 10.4).

 


Таблиця 10.3
БАЛАНС НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА (ОПЕРАТИВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН) на 200__р.
Місяць Надходження Витрати Чисті грошові надходження (сальдо) (1)-(2) Залишок на початок місяця Залишок на кі-нець місяця (3)+(4) Резерв Надлишок або де-фіцит (5)+(6)
1 2 3 4 5 6 7
План Факти-чно План Факти-чно План Факти-чно План Факти¬чно План Факти-чно План Факти-чно План Фактично
Січень
Лютий
Березень
і т.д.
Всього
за квартал, рік

 
Таблиця 10.4
ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР ЗА — 200__  року
№ п/п Статті План Факт Відхил. 
Надходження
1 Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг від основної діяльності
2 Виручка від реалізації основних фондів, нематеріальних активів, непотрібних і зайвих залишків сировини і матеріалів
3 Штрафи, пені та інші надходження від застосування економічних санкцій
4 Надходження від реалізації цінних паперів і валюти
5 Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів та депозитів
6 Надходження від погашення дебіторської заборговано-сті покупців
7 Кредити отримані
8 Аванси, отримані від покупців, замовників
9 Надходження орендної плати
10 Отримана безповоротна фінансова допомога
11 Цільові надходження
12 Кошти, що надходять для формування статутного фон-ду
13 Інші надходження
Усього надходжень
Видатки
1 Платежі, пов’язані із задоволенням негайних потреб
2 Заробітна плата і прирівняні до неї платежі
3 Платежі в бюджет усього
у тім числі:
   акцизний збір
   податок на додану вартість
   податок на прибуток
   податок на землю 
   податок із власників транспортних засобів
   інші податки і збори
4 Внески в Пенсійний фонд
5
Внески на обов’язкове соціальне страхування і страху-вання на випадок безробіття
Закінчення табл. 10.4
№ п/п Статті План Факт Відхил. 
6 Інші відрахування в позабюджетні фонди
7 Оплата за товарно-матеріальні цінності
8 Оплата рахунків за отримані послуги підрядчиків за виконання капітальних робіт
9 Погашення кредиторської заборгованості
10 Погашення термінових позичок банку
11 Погашення прострочених позичок банку
12 Погашення довгострокових позичок банку
13 Сплата відсотків за кредит
14 Авансові платежі
15 Орендна плата
16 Платежі за векселями
17 Виплата дивідендів
18 Інші видатки
Усього видатків
Перевищення надходжень над видатками
Перевищення видатків над надходженнями
Залишок коштів на початок року
Залишок коштів на кінець року
У платіжному календарі фіксуються всі види грошових платежів та надходжень підприємств незалежно від їх джерел та напрямків використання, тобто показаний увесь грошовий оборот за певний проміжок планового періоду.
Платіжний календар дає можливість фінансовим службам підприємства забезпечити оперативне фінансування, виконання розрахункових та платіжних зобов’язань, фіксувати поточні зміни платоспроможності підприємства. Він уможливлює спостереження за станом оборотних коштів та вказує на необхідність використання позикових та залучених коштів у плановому періоді.
Складення платіжного календаря дає змогу виявити недостат-ність коштів, з’ясувати причини такого становища, визначити відповідні заходи для запобігання фінансовим ускладненням.
Важливе місце в оперативній фінансовій роботі підприємства займає своєчасне погашення кредиторської, а також своєчасне стягнення дебіторської заборгованості.
На підприємстві має бути організований повсякденний оператив¬ний контроль за платежами та надходженням матеріальних цінностей, виконанням фінансових зобов’язань перед бюджетом, позабюд¬жетними фондами, банками. Необхідно періодично перевіряти дебіторську заборгованість за даними бухгалтерського обліку та звітності, інвентаризації.
Дебіторська заборгованість, утворена в межах узгодженого сторонами строку оплати, є нормальним явищем у фінансово-госпо¬дарській діяльності. Дебіторська заборгованість, яка перевищує погоджені строки платежів, знижує платоспроможність підприємств. Саме тому необхідно ретельно аналізувати стан заборгованості кожного суб’єкта господарювання за такими статтями: розрахунки з покупцями, з підзвітними особами, з іншими дебіторами; векселі одержані; аванси видані; бюджетні платежі, платежі із соціального страхування, з оплати праці. При цьому слід ураховувати реальні умови, а тому доцільно розглянути:
який відсоток неповернення дебіторської заборгованості припадає на одного або кількох головних боржників;
імовірність погашення дебіторської заборгованості, строки її виникнення, а також питому вагу простроченої заборгованості;
питому вагу векселів у загальному обсязі дебіторської заборгованості.
Кредиторська заборгованість у складі залучених коштів займає суттєве місце. Якщо кредиторська заборгованість підприємства виникає в процесі господарських зв’язків з іншими господарськими суб’єктами в межах нормального документообігу та встановлених форм розрахунків, то вона не суперечить чинному законодавству і не може справити негативний вплив на фінансовий стан інших суб’єк¬тів господарювання. Якщо ж кредиторська заборгованість виникла внаслідок порушення правил розрахунків та кредитування, то вона призводить до фінансових ускладнень в інших підприємств.
Прострочені постачальникам платежі найчастіше виникають тоді, коли на підприємстві не налагоджено чіткої фінансової роботи: оборотні кошти заморожені в дебіторській заборгованості або в над¬нормативних, непрокредитованих банком товарно-матеріальних цін¬ностях; розмір власних оборотних коштів недостатній та не покриває необхідної мінімальної потреби підприємства в них для забезпечення по-точної діяльності.
Платіжний календар конкретизує поточний фінансовий план, уточнює його показники, дає змогу використати наявні резерви для підвищення ефективності використання фінансових ресурсів під¬приємства, дає точніше уявлення про стан платежів та розрахунків у періоді, що аналізується. 
З допомогою платіжного календаря пос¬тійно контролюється платоспроможність підприємства.
Отже, постійний оперативний контроль, який здійснюється з допомогою платіжного календаря, є надзвичайно важливим засобом виконання поточного фінансового плану — плану доходів і витрат підприємства.

Хостинг від uCoz | Четвер, 26.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS