Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » фінанси підручник

Бюджетна система і бюджетний процес

Усі види бюджетів, що існують у державі, становлять бюджетну систему. В Україні - це державний і місцеві бюджети (бюджет Авто-номної Республіки Крим (АРК), обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування).
Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюд-жетної системи України, утворює зведений бюджет, який використо¬вується для аналізу і прогнозування економічного і соціального роз-витку держави.
Зведений бюджет АРК охоплює показники бюджету АРК і бюд¬жетів її районів і міст республіканського значення.
До зведеного бюджету області входять показники обласного бюд-жету, зведених бюджетів районів і міст обласного підпорядкування.
Зведений бюджет району складається з показників районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району. Селищні та сільські бюджети створюються за рішенням районних чи міських рад народних депутатів за наявно¬сті необхідної фінансової бази і визначають доходи відповідних се-лищних і сільських бюджетів.
До складу зведеного бюджету міста, поділеного на райони, вхо¬дять показники міського бюджету і бюджетів районів, що входять до його складу. Якщо міській або районній у місті раді народних депу-татів адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, то зведений бюджет міста або району в місті охоплює показники бюд-жетів цих міст, селищ та сіл.
В Україні бюджетні відносини регулюються такими нормативно-правовими актами, як Конституція України, Бюджетний кодекс Ук-раїни, закон про Державний бюджет України, відповідні норматив¬но-правові акти Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, рішення органів АРК, місцевих державних адміні-страцій та органів місцевого самоврядування.
60
 
Відповідно до п. 4 ст. 85 Конституції України [1] до повноважень Верховної Ради України належать затвердження Державного бюд-жету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання. При цьому, згідно зі ст. 92 Конституції України, виключно законами України встановлюються Державний бюджет України і структура бюджетної системи України. Відповідно до ст. 95 бюджетна система України будується на засадах справедливого й неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Виключно законом про Державний бюджет України визначаються видатки держави на загальносуспіль-ні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.
Держава вживає заходів щодо збалансованості бюджету України, а інформація про бюджет повинна бути оприлюднена.
У ст. 96 Конституції України передбачається, що Державний бюджет України щорічно затверджується Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин - на інший період, тобто бюджетний рік починається 1 січня і завершується 31 грудня. Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня щороку по¬дає до Верховної Ради України проект закону про Державний бю¬джет України на наступний рік. Разом з проектом подається допо¬відь про виконання Державного бюджету України поточного року.
Відповідно до ст. 97 Конституції України Кабінет Міністрів Ук-раїни подає до Верховної Ради України звіт про виконання Держав¬ного бюджету України.
Згідно зі ст. 98 Конституції України контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради Ук-раїни здійснює Рахункова палата.
Конституцією України (п. 4 ст. 138) не тільки затверджено поло-ження про державний бюджет, а й визначено, що АРК має право розробляти, затверджувати і виконувати власний бюджет на основі єдиної податкової і бюджетної політики України.
Аналогічно, згідно зі ст. 143 Конституції України, обласні й ра-йонні ради затверджують обласні та районні бюджети, які форму-ються з коштів державного бюджету і відповідно розподіляються між територіальними громадами або спрямовуються на виконання спільних проектів. Це положення підтверджує і ст. 142 Конституції України, згідно з якою держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, надає фінансову підтримку міс-
61
 
цевому самоврядуванню. У цьому зв’язку необхідно звернути увагу на затверджене в Конституції положення про те, що витрати місце-вого самоврядування, які виникли внаслідок рішень органів держав-ної влади, компенсуються державою.
Як бачимо, у Конституції України чітко регламентовано порядок складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів і контро¬лю за їх виконанням, затвердження звітів про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи України.
Державний бюджет України затверджується відповідним законом України, республіканський бюджет АРК - її Верховною Радою, а міс-цеві бюджети - відповідно обласною, міською, районною, районною в місті, селищною, сільською радами не пізніше як у двотижневий те-рмін після офіційного опублікування закону України про Державний бюджет.
Згідно з чинними законодавчими та нормативними документами до компетенції державної виконавчої влади і виконавчих органів місцевих рад народних депутатів належать складання проекту бюд¬жету за основними напрямами бюджетної політики (визначеними відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою АРК, міс-цевими радами народних депутатів), виконання бюджету і контроль за цільовим, економним та ефективним використанням виділених бюджетних коштів.
Верховна Рада України, Верховна Рада АРК, місцеві ради народ-них депутатів визначають основні напрями бюджетної політики, розглядають проект відповідного бюджету, вносять зміни та допов¬нення до затвердженого бюджету, здійснюють контроль за його виконанням, а також за цільовим, економним використанням бюд-жетних коштів через Рахункову палату, затверджують звіт про вико¬нання бюджету.
Верховна Рада України визначає основні напрями бюджетної по-літики спеціальною постановою, яка в загальному вигляді вста-новлює пріоритети бюджетної політики держави на наступний бюджетний рік.
Втручання інших органів і організацій у процес складання, за-твердження та виконання бюджету не допускається, крім винятків, встановлених законами України.

Хостинг від uCoz | Четвер, 26.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS