Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » фінанси підручник

Фінансові ресурси підприємства

Фінансові ресурси підприємства це грошові доходи і надход¬ження, які перебувають у розпорядженні суб’єкта господарювання і необхідні для виконання ним фінансових зобов’язань, здійснення ви¬трат з розширеного відтворення і економічного стимулювання пра-цівників.
Фінансові ресурси комерційного підприємства складаються з та-ких елементів:
статутного (або пайового) капіталу (фонду);
додаткового капіталу, одержаного за рахунок того, що вартість реалізації випущених акціонерним товариством (АТ) акцій перевищує їх номінальну вартість; суми дооцінки необоротних активів (вартості активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних і фізичних осіб);
резервного капіталу;
амортизаційних відрахувань;
забезпечення наступних виплат і платежів (резервів на оплату наступних відпусток тощо);
нерозподіленого прибутку;
довго- і короткострокових кредитів комерційних банків;
позикових коштів від реалізації облігацій власної емісії;
законної кредиторської заборгованості всіх видів, включаючи заборгованість з бюджетних платежів, відрахувань у державні страхові фонди з оплати праці, за виданими векселями, за одержа-ними авансами;
інших коштів, відображених у пасиві бухгалтерського балансу під-приємства.
Актив балансу підприємства показує, як воно розмістило наявні фінансові ресурси, куди вони спрямовані на дату складання бухгал-терського звіту.
Фінансові ресурси підприємства формуються за рахунок власних і прирівняних до них коштів, а також позикових коштів.
Створенню підприємства будь-якої організаційно-правової фор-ми і форми власності передує формування статутного фонду. Статут-ний фонд - це виділені підприємству або залучені ним на засадах, визначених чинним законодавством, фінансові ресурси у вигляді коштів або вкладень у майно, матеріальні цінності, нематеріальні
129
 
активи, цінні папери, що закріплені за підприємством на правах вла-сності або повного господарського відання. За рахунок статутного фонду підприємство формує власні (основні та оборотні) засоби.
Залежно від організаційно-правової форми господарювання ста-тутний фонд може утворюватися з акціонерного капіталу, пайових внесків членів кооперативів, засновників, а також бюджетних кош-тів.
Основним джерелом власних фінансових ресурсів на діючих під-приємствах є надходження коштів від реалізації продукції (надання послуг), різні частини якої у процесі розподілу виручки набирають форми відшкодування витрат і прибутку. Фінансові ресурси збіль-шуються переважно за рахунок прибутку від основної діяльності з виробництва і реалізації певної продукції (товарів, робіт, послуг), що є основною метою створення підприємства.
За напрямками надходження фінансові ресурси поділяють на зов-нішні та внутрішні.
Зовнішні фінансові ресурси - це додаткові власні та позикові кош-ти, одержані через фінансовий ринок (розміщення власних акцій та облігацій), від кредитно-банківської системи (отримання кредитів) та інших кредиторів (отримання авансів замовників, товарних кредитів від постачальників). За рахунок зовнішніх надходжень може збільшуватись як власний капітал підприємства (продаж влас-них акцій, додаткові внески до статутного фонду у вигляді фінансо¬вої допомоги, добровільних пожертвувань, страхові відшкодування за застрахованими ризиками, що відбулися, бюджетні дотації), так і позиковий (продаж облігацій власної емісії, банківські кредити, ко¬шти інших кредиторів).
Внутрішні фінансові ресурси - це нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування та кредиторська заборгованість, що постійно перебуває на балансі підприємства (стійкі пасиви).
У процесі діяльності підприємство повинно вибрати оптимальні варіанти збільшення капіталу - за рахунок зовнішніх чи внутрішніх фінансових ресурсів. При управлінні фінансами необхідно, напри¬клад, з’ясувати:
.  яку частину прибутку, що залишився в розпорядженні підприємст-ва після сплати податків, спрямувати на розвиток виробництва, технічне переоснащення, а яку - у фонд споживання; .  як використати кошти - на будівництво нового цеху чи придбання акцій іншого підприємства;
130
 
куди вкласти кошти - придбати понад мінімальні потреби вироб-ництва запаси дефіцитних матеріалів чи купувати їх у міру потреби;
збільшити статутний фонд за рахунок додаткової емісії акцій чи звернутися за кредитом до комерційного банку.
Правильне розпорядження фінансовими ресурсами саме по собі є важливим чинником забезпечення ефективності розв’язання еконо-мічних і соціальних завдань підприємства.
Певні висновки щодо ефективності використання фінансових ре-сурсів підприємства (і, отже, щодо ефективності його фінансової діяльності) можна робити шляхом порівняння досягнутого резуль-тату його господарської діяльності - прибутку - з обсягом фінан-сових ресурсів, що були в розпорядженні підприємства у відповідний період.

Хостинг від uCoz | Четвер, 26.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS