Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » фінанси підручник

Статутний фонд державного підприємства

Статутний фонд державного підприємства - це сума коштів і вартість майна, безоплатно наданих державою в постійне розпоря-дження підприємства на праві господарського відання або оператив¬ного управління (для казенних підприємств). Чинним законодавст¬вом України встановлено, що, здійснюючи право господарського відання, підприємство володіє, користується і розпоряджається цими ресурсами, чинить щодо них будь-які дії, що не суперечать закону і меті його діяльності.
У разі створення нового підприємства статутний фонд розрахо¬вують виходячи з кошторису будівництва, вартості необхідного тех-нологічного устаткування, а також розміру мінімальних норма-тивних запасів сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів, палива, тари, інших виробничих запасів, незавершеного будівницт-ва, видатків майбутніх періодів, готової продукції, товарів.
Статутний фонд комунального підприємства формується з внес-ків коштів і майна органом місцевого самоврядування, який є пред-ставником відповідної територіальної громади-власника. Майно ко¬мунального підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського ві-дання (для комунального комерційного підприємства) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).
У господарських товариствах (акціонерних, з обмеженою і додат-ковою відповідальністю, повних, командитних) статутний фонд
133
 
складається із внесків засновників і учасників. Внески можуть бути у вигляді майна, матеріальних цінностей, майнових прав, грошових коштів. Усі види внесків оцінюються в грошовій формі та станов¬лять частку співвласників (засновників і учасників) у статутному фонді товариства.
Законодавством України передбачаються для господарських то-вариств мінімальні розміри статутного фонду, нижче яких державна реєстрація підприємства забороняється. Ці мінімальні розміри через інфляційні явища в економіці можуть час від часу змінюватися в законодавчому порядку.
Розмір статутного фонду підприємства у процесі його господар-ської діяльності може збільшуватись за рахунок додаткових внесків власників або отриманого прибутку, чи зменшуватись.
Державним підприємствам можуть бути надані додаткові кошти за рахунок бюджету з метою здійснення єдиної державної технічної політики, створення фінансових передумов для регулювання струк-тури суспільного виробництва, розвитку пріоритетних галузей еко¬номіки. Статутні фонди комунальних підприємств можуть бути збі-льшені за рахунок додаткових внесків відповідних органів місцевого самоврядування. Акціонерні товариства можуть додатково випусти-ти акції, інші господарські товариства - збільшити суму внесків учасників до статутного фонду підприємства.
Прибуток підприємства є основним внутрішнім джерелом збіль-шення власних фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства не може бути стійким, якщо воно не одержує прибуток, який забез-печує необхідний приріст грошових ресурсів, насамперед для фінан-сування заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази виробництва і соціальної сфери. Якщо підприємство збиткове, це призводить до зменшення, "проїдання” фінансових ресурсів, пере-дусім статутного фонду.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS