Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » фінанси підручник

Валютна система України


Валютні відносини як відносини з приводу купівлі-продажу ва-лют різних держав реалізуються в рамках валютних систем.
Національна валютна система. Це форма організації відносин на-ціональної грошової одиниці з валютами інших країн на основі на-ціонального законодавства, але з урахуванням норм міжнародного права. Національна валютна система регулює валютні відносини на рівні суб’єктів господарювання і держави.
Світові валютні системи існують у таких формах:
світова валютна система на глобальному (світовому) рівні. Це форма організації валютних відносин на рівні міждержавних зв’язків відповідно до міждержавних валютних угод. Ці угоди реалізуються створеними на колективних засадах міждержавними валютно-фінансовими і банківськими організаціями;
регіональна міжнародна валютна система. Це договірно-правова форма організації валютних відносин між групою країн, елементами якої є:

- регіональна міжнародна грошова одиниця;
- спеціальний режим регулювання валютних курсів;
- загальні валютні фонди;
- загальні регіональні кредитно-розрахункові організації (банки, фонди).
Світова валютна система складається із системи валютних ринків і їхньої інфраструктури.
Валютний ринок - це міжнародний обіг валютних активів у фор-мі валюти іноземних держав, цінних паперів у виді платіжних доку-ментів, фондових цінностей, монетарних металів.
Валютний ринок реалізується як відносини з приводу купівлі і продажу національних і іноземних валют для обслуговування міжна-родних платежів або з метою одержання прибутку від операцій з ва-лютами.
296
 
Валютна система України - це система організації валютних від-носин країни з іншими країнами і міжнародними фінансовими орга-нізаціями, побудована на національному законодавстві з урахуван-ням норм міжнародного права.
Валютні ресурси всіх економічних суб’єктів країни включають такі валютні цінності: наявні іноземні валюти, кошти на рахунках у грошових одиницях інших держав, монетарні метали, платіжні доку-менти й інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або монета-рних металах.
Валютна система країни має фінансові ресурси у таких формах:
1. Державний валютний фонд, що формується Кабінетом Мініс-
трів України за рахунок:
коштів держбюджету, купівлею валютних цінностей на між-банківському валютному ринку;
кредитів в іноземній валюті в межах державного боргу й інших джерел, передбачених законодавством.

2. Децентралізовані валютні фонди місцевих органів влади.
3. Децентралізовані валютні фонди комерційних і некомерцій-них організацій.
4. Валютні ресурси населення.
Національна валютна система України включає два основних елементи:
взаємовідносини національної валюти з валютами інших країн, які
характеризуються рівнем конвертованості національної валюти;
функціонування іноземних валют на території країни.
Національна валютна система України є об’єктом державного ре-
гулювання і валютного контролю.
Валютне регулювання національної валютної системи України полягає у виданні нормативних актів Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів і НБУ, які регламентують:
порядок визначення курсу гривні;
діяльність НБУ щодо підтримки курсу гривні;
порядок здійснення валютних операцій (купівлі-продажу валюти);

умови і порядок формування валютних резервів держави і валютних фондів суб’єктів господарювання;
встановлення умов ввезення і вивезення валюти за кордон;
надання кредитів у валюті;
здійснення валютного контролю.
297
 
Валютний контроль передбачає перевірку:
відповідності валютних операцій чинному законодавству;
обґрунтованості платежів в іноземній валюті резидентами і нерезидентами (відповідність контрактові);
повноти й об’єктивності обліку і звітності у зовнішньоекономічній діяльності резидентів і нерезидентів.
До інфраструктури валютного ринку України належать НБУ, Українська міжбанківська валютна біржа, комерційні банки.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS