Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » фінанси підручник

Видатки бюджету

Видатки бюджету - це економічні відносини, що виникають у зв’язку з розподілом фонду коштів держави і його використанням за галузевим, цільовим і територіальним призначенням. Видатки бюд¬жету тісно пов’язані з його доходами, що виражається кількісною відповідністю видатків доходам, а також їх взаємовпливом. З одно¬го боку, обсяг видатків бюджету лімітується жорсткими межами бюджетних надходжень (доходів), причому доходи, у свою чергу, ви-значаються економічними можливостями держави. З іншого боку, видатки можуть впливати на доходи, сприяючи зростанню вироб¬ництва, розвитку науки та ін.
Бюджетні видатки мають певний економічний зміст, що зумов-люється суспільним способом виробництва, природою та функціями держави, відіграють вирішальну роль у соціально-економічному розвитку країни.
Видатки бюджету спрямовуються не тільки на утримання соці-ально-культурної сфери, органів державної влади і управління, обо-рону, а й на фінансування народного господарства - державне ка-пітальне будівництво, благоустрій територій тощо.
Видатки бюджету класифікуються за різними ознаками: за фун-кціями, з виконанням яких пов’язані видатки (функціональна класи-фікація видатків); за економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків); за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків); за бюджетними програмами (про-грамна класифікація видатків).
79
 
При функціональній класифікації визначаються видатки на здійс-нення відповідно загальних функцій держави, Автономної Республі-ки Крим, місцевого самоврядування.
У відомчій класифікації видатків бюджету зазначається перелік головних розпорядників бюджетних коштів.
Програмна класифікація застосовується при формуванні бюдже-ту за програмно-цільовим методом.
За економічною класифікацією видатки бюджетів поділяють на поточні та капітальні (розвитку).
Поточні видатки - це витрати бюджетів на фінансування мережі бюджетних установ, організацій і органів управління в бюджетному році, виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями, а також на фі-нансування заходів із соціального захисту населення та інших захо¬дів, не передбачених у видатках розвитку.
Капітальні видатки - це витрати бюджетів на фінансування ін-вестиційної та інноваційної діяльності, зокрема на фінансування капіталовкладень виробничого та невиробничого призначення і структурної перебудови народного господарства; субвенції та інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням; створення держав¬них запасів і резервів; надання внутрішніх і зовнішніх кредитів.
Кошти Державного бюджету України витрачаються лише на цілі й у межах, затверджених законом України про Державний бюджет. Кошти республіканського бюджету АРК, місцевих бюджетів витра-чаються лише на цілі й у межах, затверджених відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами народних депутатів. До Державного бюджету України не включаються видат-ки, не передбачені законодавством України.
Державний бюджет України передбачає видатки на такі цілі:
фінансування загальнодержавних централізованих програм підтри-мання та підвищення життєвого рівня народу, заходів щодо соціального захисту населення;
фінансування здійснюваних установами та організаціями заходів в галузі освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культу-ри, молодіжної політики, соціального забезпечення, що мають загальнодержавне значення;
фінансування виробничого і невиробничого будівництва, геолого-розвідувальних, проектно-пошукових та інших робіт, що здійсню-ються відповідно до загальнодержавних програм;
80
 
національну оборону;
охорону довкілля;
правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави;
утримання органів державного управління - законодавчої, виконавчої, судової влади та ін.;
міжнародну діяльність;
дотації, субвенції, що передаються з Державного бюджету України в бюджети Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;
виплату всіх видів пенсій, видатків, спрямованих на соціальний захист громадян, які постраждали від катастрофи на Чорнобильсь-кій АЕС, виплату допомоги з безробіття, витрати на професійне навчання вивільнюваних працівників і незайнятого населення та заходи, пов’язані зі створенням додаткових робочих місць;
створення та поповнення державних матеріальних і фінансових резервів;
обслуговування державного боргу;
інші заходи, що фінансуються з Державного бюджету України відповідно до законів України.
У Державному бюджеті України обов’язково передбачається ре-зервний фонд у розмірі до 1 % обсягу видатків загального фонду Державного бюджету України для фінансування непередбачених витрат у народному господарстві, соціально-культурних та інших заходів, що не передбачаються при затвердженні Державного бюд-жету України.
З бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів здійснюються видатки на такі цілі:
фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури, молодіжної політики, соціаль-ного забезпечення і соціального захисту населення, підпорядкованих виконавчим органам влади АРК, областей, міст Києва і Севасто¬поля, а також соціально-культурних заходів відповідно до покладе-них на ці органи влади функцій;
утримання органів влади АРК, місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування;
фінансування підприємств і господарських організацій, що входять до складу місцевого господарства, природоохоронних заходів;
інші заходи, що фінансуються відповідно до законодавства України з республіканського бюджету АРК і місцевих бюджетів.
81
 
У бюджеті АРК та інших місцевих бюджетах за рішенням від¬повідної ради можуть утворюватись резервні фонди в розмірі до 1 % обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету для фінан¬сування невідкладних заходів, які не могли бути передбачені під час затвердження зазначених бюджетів.
Видатки бюджетної системи поділяються на такі:
що здійснюються тільки за рахунок коштів державного бюджету і не можуть бути передані на виконання бюджету Автономної Республіки Крим та іншим місцевим бюджетам (видатки на забезпечення конституційного ладу держави, державної цілісності і суверенітету, належного судочинства та ін.);
які визначаються функціями держави і можуть бути передані на виконання бюджету Автономної Республіки Крим та іншим місцевим бюджетам з метою забезпечення найефективнішого їх виконання на основі принципу субсидіарності;
що сприяють реалізації прав та обов’язків Автономної Республіки Крим та місцевих органів влади, які мають місцевий характер. Розмежування видатків між Державним та місцевим бюджетами
затверджується Законом України про Державний бюджет на поточ-ний рік.
Верховна Рада України, Верховна Рада АРК, місцеві ради народних депутатів під час розгляду проектів бюджетів, їх затвердження та уточ-нення у процесі виконання в межах своєї компетенції в інтересах держа-ви, населення відповідної території, жителів населеного пункту, об’єд-нань громадян відповідно мають право:
визначати із своїх бюджетів обсяг фінансування заходів, спрямова-них на соціально-культурний розвиток відповідних адміністратив-но-територіальних одиниць у межах планових бюджетних доходів, наданих дотацій, субвенцій, а також з урахуванням залучених коштів;
визначати напрямки використання коштів бюджетів на інвестиції, власні цільові програми, а також на спільні програми з органа¬ми влади інших адміністративно-територіальних одиниць; на зовнішньоекономічну діяльність, заходи з охорони довкілля, відновлення пам’яток природи і культури, що перебувають у віданні відповідних органів влади, на благоустрій міст, селищ та сіл, утримання і капітальний ремонт житлового фонду і об’єктів комунального призначення, мережі шляхів відповідного під-порядкування, установ та закладів освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, науки і культури, фізичної культури та
82
 
спорту, засобів масової інформації, на утримання органів державної влади та місцевого самоврядування, захист прав споживачів, інші цілі;
збільшувати в межах наявних коштів видатки на утримання житло-во-комунального господарства, установ та закладів освіти, охоро¬ни здоров’я і соціального забезпечення, науки і культури, фізичної культури і спорту, охорону довкілля та на інші цілі;
визначати у встановленому порядку в межах додатково вишуканих протягом року коштів додаткові пільги та допомогу громадянам, які потребують соціального захисту;
утворювати у складі свого бюджету в межах його доходів резервні та цільові фонди, якщо це передбачено законами України;
визначати розміри дотацій, субвенцій бюджетам нижчого терито-ріального рівня та їх цільове використання;
об’єднувати на договірних засадах кошти своїх бюджетів з коштами інших бюджетів, а також кошти підприємств, установ, організацій, об’єднань громад та громадян для фінансування будівництва, ремонту і утримання об’єктів виробничого та невиробничого призначення, крім винятків, встановлених законодавством України. Плануючи бюджетні витрати, держава (або регіон) керує всім
бюджетним процесом. Видатки плануються відповідно до бюджет-ноїкласифікаціїгрупування видатків і доходів за галузями та видами витрат.
Регулювання бюджетних видатків виражається в цільовому спря-муванні бюджетних коштів. Найважливішим принципом плануван-ня бюджетних видатків є додержання пропозицій розподілу коштів з урахуванням реальної необхідності в них. Видатки бюджету (як і доходи) на наступний рік відносно поточного плануються з ураху-ванням результатів виконання бюджету за минулий рік або період із визначенням коефіцієнта зростання. Це дає змогу обґрунтувати до¬цільність збільшення бюджетних видатків і спланувати їх структуру на майбутнє.
За 2000 р. видатки зведеного бюджету становили 48,1 млрд грн (28,3 % до ВВП), витрати на соціально-культурні заходи - 41,4 % загального обсягу видатків, на підтримку галузей економіки - 15,0 %, на державне управління - 7,0 %. Видатки зведеного бюджету за 2002 р. становили 59,1 млрд грн, або 26,7 % ВВП. Видатки на фінан-сування соціально-культурних заходів становили 55,8 %, на держав¬не управління - 14,5 %, на підтримку галузей економіки - 11,9 % (рис. 2.1).
83
 
Соціально-культурні заходи
 
41,4
 
55,8
 

 
8,2
Правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави
Транспорт, шляхове господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика
Промисловість, енергетика і будівництво
 
5,8
3,1  3,9
4,2
7,1
 
Національна оборона
 
Державне управління
Сільське господарство Житлово-комунальне господарство
 

 
7,0
 
14,5
 
Рис. 2.1. Структура основних видаткових статей зведеного бюджету (у відсотках загального обсягу): □ - 2000 р.; | - 2002 р.
Законом України про Державний бюджет на поточний рік затвер-джується перелік захищених статей видатків, що відображають пріори-тети бюджетної політики і виконання яких обов’язкове і першочергове.
До захищених статей видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів за економічною структурою належать такі:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів для медичних закладів;
забезпечення продуктами харчування різних закладів;
виплата процентів за державним боргом;
трансферти місцевим бюджетам;
трансферти населенню, пов’язані із соціальним захистом і соціальним забезпеченням (виплата пенсій, грошових допомог, стипендій, повернення заощаджень громадян).
При формуванні місцевих бюджетів оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату та погашення заборгованості за цими статтями за минулі роки планується в повно¬му обсязі.
84
 
У разі заборгованості з пенсій, що фінансуються з державного бюджету, заробітної плати працівників бюджетних установ, стипен-дій, допомоги сім’ям з дітьми 90 % надходжень до відповідних бюд-жетів необхідно спрямовувати на покриття цієї заборгованості до повного погашення.
Навіть в умовах економічної кризи не можна заощаджувати кош-ти, спрямовані на утримання соціально-культурної сфери. Це ви¬датки на освіту, охорону здоров’я, фізичну культуру й соціальне за-безпечення. Вони, як правило, не мають власної прибуткової бази і утримуються за рахунок бюджету за щорічно складеними коштори-сами видатків конкретної установи. У них відображаються напря¬мок використання коштів за статтями витрат і поквартальний їх розподіл. Розмір видатків за кошторисами визначають виходячи з планових показників, які характеризують обсяг діяльності - мере-жу, штати, контингент установ, наприклад кількість лікарень, ліжок у них та ліжко-днів, кількість шкіл, класів у них і учнів шкіл, кіль¬кість дітей і діто-днів у дитячих дошкільних закладах.
В умовах дефіциту особливо важливого значення набуває жорст-кий режим економії у витрачанні бюджетних коштів.
Нормуються витрати бюджету як за натуральними, або матері-альними, так і за грошовими нормами.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS