Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » фінанси підручник

Власні фінансові ресурси та їх використання для фінансування створення активів

Статутний фонд будь-якого підприємства є важливим джерелом формування його активів. Він поділяється на два фонди коштів, без яких підприємство не може нормально функ-ціонувати.
По-перше, це фонд власних основних засобів і нематеріальних ак-тивів, по-друге - фонд власних оборотних засобів і засобів обігу. Матеріально-технічною основою виробництва на будь-якому під-приємстві є основні виробничі фонди. В умовах ринкової економіки їх першочергове формування, функціонування та розширене відтво¬рення здійснюються за безпосередньої участі фінансів. З їх допомо¬гою створюються та використовуються грошові фонди цільового призначення, які опосередковують придбання, експлуатацію та від-новлення засобів праці.
Початково основні фонди новостворюваних підприємств фор-муються за рахунок основних засобів, які є частиною статутного фонду. Основні засоби - це кошти, інвестовані в основні фонди ви-робничого та невиробничого призначення. У момент придбання ос-новних фондів і прийняття їх на баланс підприємства розмір основ¬них засобів збігається з вартістю основних фондів. У подальші періоди внаслідок участі основних фондів у виробничому процесі їх вартість роздвоюється: одна її частина, яка дорівнює зносу, пере¬носиться на готову продукцію, друга виражає залишкову вартість діючих основних фондів.
Перенесена на готову продукцію частина вартості зношених ос-новних фондів у процесі реалізації цієї продукції поступово відшко-
131
 
довується підприємству у складі доходу (виручки) від її реалізації (надходження від амортизації).
Для забезпечення безперебійності виробництва та реалізації про-дукції у розпорядженні кожного підприємства мають бути одночас-но і оборотні виробничі фонди, і фонди обігу. Тому після заснуван-ня підприємству необхідна певна сума коштів у складі сформованого статутного фонду для придбання матеріальних оборотних фондів, для обслуговування процесу виробництва та реалізації продукції. Грошові кошти, які авансуються в оборотні виробничі фонди і фонди обігу, становлять оборотні засоби підприємства (оборотні активи).
Для формування оборотних засобів підприємство використовує як власні, так і позикові ресурси. Власні засоби відіграють основну роль в організації кругообігу фондів, оскільки підприємства, які працюють на основі комерційного розрахунку, повинні мати певну майнову та оперативну самостійність для того, щоб працювати рен-табельно й відповідати за прийняті рішення.
Власні обігові кошти формуються в момент організації підприєм-ства, коли створюється його статутний фонд.
Розмір статутного фонду значною мірою визначає масштаб ви-робничо-господарської діяльності підприємства, хоча, звичайно, не існує прямого зв’язку між розмірами статутного фонду підприємств різних галузей і обсягом виробництва товарів та послуг на них. Пев¬ною мірою розмір статутного фонду впливає на можливості зовніш-нього фінансування, ділову репутацію підприємства. Розмір статутно¬го фонду, що визначає участь кожного із засновників та акціонерів у капіталі підприємства, є критерієм визначення розміру прибутку, який кожний із них одержує при розподілі прибутку.
Початковий розмір статутного фонду підприємства фіксується у статуті або в установчому договорі, які в обов’язковому порядку по-даються до органів влади при державній реєстрації підприємства. Контролюючі державні органи (фінансові, податкові), а також бан¬ки контролюють розмір статутного фонду кожного підприємства і те, щоб він був відповідно оплачений. Недостатньо лише задекла-рувати у статуті певний розмір статутного фонду. Необхідно вжити заходів для того, щоб кошти (або майно, нематеріальні активи) реа-льно надійшли в розпорядження підприємства від усіх юридичних та фізичних осіб, що мають частки у статутному фонді та є його влас-никами.
132
 
Поряд з коштами, які надходять у розпорядження підприємства з різних джерел (від акціонерів, пайовиків та інших засновників), ста-тутний фонд формується з вартості майна (будівлі, машини, устатку-вання, транспортні засоби, сировина, матеріали, інші товарно-мате-ріальні цінності), цінних паперів, а також нематеріальних активів. До нематеріальних активів належить вартість права користуватись:
результатами інтелектуальної діяльності у вигляді винаходів, відкриттів, промислових зразків, технологій, гудвілів, ноу-хау, раціоналізаторських пропозицій, звітів про науково-дослідну діяльність та інших об’єктів інтелектуальної власності;
землею, водою або іншими природними ресурсами;
будівлями, обладнанням.
Порядок формування, використання і збільшення коштів статут-ного фонду як джерела виконання фінансових зобов’язань юридич-них осіб перед кредиторами залежить від форми власності підприєм-ства і його організаційно-правової форми.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS