Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » корпоративні фінанси підручник

Рух грошових потоків корпорації та оподаткування

Корпорації є платниками податку на прибуток, податку (пла-тежу) на соціальне страхування, місцевих податків. Податкові платежі корпорації впливають на рух її грошових потоків. Треба зазначити, що питома вага податку на прибуток у податкових на-дходженнях країн ОЕСР має тенденцію до зниження. У серед-ньому за другу половину ХХ ст. він скоротився з 9,3 до 8,3 %. Держава проводить податкову політику згідно з основними за-вданнями та проблемами як короткострокового, так і довгостро-кового характеру. У західній літературі ми знаходимо теорії про основні на-прями регулювання економіки через податки. По-перше, пода-ткові пільги вводяться з метою заохочення інвестицій у реальні активи. Корпоративна стратегія щодо впровадження високих технологій підтримується податковою політикою. З цією метою вводяться інвестиційні та амортизаційні пільги. По-друге, податкові правила сприяють розширенню ринку облігацій та зміні структури капіталу, оскільки оподатковуваний прибуток зменшується на суму виплачених процентів за боргом. По-третє, держава намагається з допомогою податкових пільг сприяти рівномірному розміщенню промислових підприємств на території країни. Корпорації, що розташовують свої підпри-ємства в економічно відсталих районах або в районах з підви-щеним безробіттям, здобувають пільги. По-четверте, транс-національні компанії приймають рішення про реєстрацію своєї адміністрації та розміщення підприємств залежно від умов, які пропонує країна, що приймає (так створюються «податкові га-вані», укладаються міжнародні конвенції про ухиляння від по-двійного оподаткування). Однак слід зауважити, що податкова політика не може бути вексельною. Часто вона не досягає поставленої мети, оскільки врахувати всі внутрішні та зовнішні фактори просто неможливо. Треба знати технічні особливості оподаткування прибутку кор-порацій, зокрема: — імпутаційну систему, що дозволяє уникнути подвійного оподаткування дивідендів; — методи розрахунку прискореної амортизації як податкову політику; — методи обліку товарно-матеріальних запасів. FIFO (first in first out) — використання запасів у порядку їх одержання (перша партія — у приріст, друга — у збиток). LIFO (last in first out) — використання запасів, які надійшли пізніше (остання партія в приріст, перша — у збиток). Застосу-вання того чи того методу відбивається на розмірі валового при-бутку (детальніше про ці методи див. у праці Э. Хэлферта «Тех-ника финансового анализа»). Самостійна та індивідуальна робота Усю тему студенти вивчають самостійно. Треба розв’язати на вибір дві ситуації із запропонованих. Контроль за самостійною роботою студентів викладач здійснює в позааудиторний час. СИТУАЦІЇ Ситуація 1 1. Фірма сплачує федеральний і штатний прибуткові податки за загальною ставкою 48 %. Вона придбала нове обладнання на 100 000 дол., котре належить до активів 10-го класу з максимальною ставкою амортизаційних пільг 30 %. У результаті модернізації старі машини, які купувались 4 роки тому за 75 000 дол., було продано за 20 000 дол. Яка сума додаткової економії в разі сплати податків із засто-суванням амортизаційних пільг може бути одержана з 1-го по 4-й рік у результаті проведених операцій? 2. Уведемо нову умову. Припустімо, що в новому бюджетному році було введено нові правила прискореної амортизації, і нове обладнання може бути списане за 2 роки прямолінійним методом. Визначіть додаткові суми, одержані за рахунок податкових пільг кожного року (1—4 рік). Ситуація 2 1. Фірма купила нове устаткування на 15 000 дол. і продала старе за 5000 дол. Придбане і продане устаткування належить до одного класу активів, що показує основний капітал, який не амортизується. Нарахована амортизація активів, використовувана як податкова пільга, — 20 %, податкова ставка — 40 %. Обчисліть приріст амортизації фондів і економію в разі сплати податків, беручи до уваги кожний з перших 2-х років, що йде за покупкою (продажем). 2. Уведемо нову умову. Нове обладнання було придбане за 25 000 дол., старе продане за 5000 дол. Визначіть зміни в амортизації, що нараховується, та економію в разі сплати податків у кожний з перших двох років після укла-дання угод. Ситуація 3 Капітал компанії становить 100 000 дол., ставка амортиза-ції — 20 %, податкова ставка — 40 %. Визначіть: 1) амортизаційні пільги для обчислення податків на 5-й рік; 2) економію (скорочення) податків після застосування пільг у 5-му році; 3) бухгалтерську вартість, або капітал, що не амортизується, наприкінці 5-го року; 4) суми амортизаційних податкових пільг (з 1-го по 5-й роки). Ситуація 4 Компанія Х вивчає інвестиційний проект, в якому витрати становлять 1 000 000 грош. од. та який протягом 4 років має да-вати прибуток до обліку амортизації в розмірі 260 000 грош. од., 280 000 грош. од., 270 000 грош. од. та 250 000 грош. од. Амортизаційні нарахування мають лінійний характер. Залишкова вартість інвестицій дорівнює нулю. Ставка оподаткування — 42 %. Розрахуйте середню норму рентабельності. Ситуація 5 Компанія «Моне» планує купити нове обладнання вартістю 100 000 грош. од., яке б дозволило одержувати економію робочої сили, сировини та матеріалів у розмірі 30 000 грош. од. протягом 5 років. Тривалість функціонування обладнання 5 років, після чого залишкова вартість дорівнюватиме 0. Вартість капіталу підприємства — 12 %. Ставка оподаткування — 42 %. Визначіть, чи варто компанії купувати нове обладнання?

Хостинг від uCoz | Субота, 26.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS