Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » міжнародні фінанси

Оподаткування міжнародної діяльності

На практиці елементами оподаткування вважають платника податків, об’єкт оподаткування, одиницю оподаткування, пода-ткову базу, джерела сплати податку, податкову ставку та квоту. Під об’єктом оподаткування розуміють товар, майно чи дохід, що обкладаються податком. Податкова база — це вартість об’єкта оподаткування. Одиниця оподаткування — це одиниця вимірювання об’єкта оподаткування. Платник податку — це фізичні та юридичні особи, які сплачують податки. Податкова ставка — це величина податку на одиницю об’єкта оподатку-вання. Податкова квота — це доля податку в доході його плат-ника.
Залежно від форми оподаткування, податки бувають прямі та непрямі. Прямі — ті, що нараховуються безпосередньо на дохід (на майно) платників податку, а непрямі — ті, що нараховуються на вартість товару (а саме: ввізне та вивізне мито, акцизи тощо).
Існують дві основні класифікації національних податкових систем:
Перша — «звільнення від податків за територіальною озна-кою».
Друга — «всесвітня система пільг».
Інформацію про податки 15 країн подано в табл. 20.
Таблиця 20
ПОРІВНЯЛЬНІ СТАВКИ ПОДАТКІВ 
НА ПРИБУТОК КОРПОРАЦІЙ, % [4, с. 496]
Країна Податок 
на прибуток 
корпорацій 
(основний) Податок 
з обороту 
або загальний податок 
на продаж Податок 
на капітал Ставки податків 
з прибутків, поширених 
серед власників акцій
Диві-
де-нди Проце-нти Роя-лті
Австралія 39 10—20 
(податок 
з обороту Не має 30 10 39
Бразилія 30 10—15 (ПДВ) Не має 25 15 25
Канада 28 7 (загальний 
податок 
на продаж) 0,3—0,532 25 25 25
Франція 34 18,6 (ПДВ) Не має 25 45 33,33
Німеччина 50 (нероз-поділений прибуток)
36 (розподі-лений при-буток) 14 (ПДВ) 0,6
(нетто 
активів) 25 25 25
Гонконг 16,5 0,5 (податок 
з валового 
обороту) Не має Не має Не має 1,65
Італія 36 19 (ПДВ) Не має 32,4 30 21
Японія 37,5 3 (ПДВ) Не має 20 20 20
Корея 34 10 (ПДВ) Не має 25 25 25
Мексика 35 10 (ПДВ) Не має Не має 35 35
Польща 40 25 (податок 
з обороту) Не має 30 30 30
Закінчення табл. 20
Країна Податок 
на прибуток 
корпорацій 
(основний) Податок 
з обороту 
або загальний податок 
на продаж Податок 
на капітал Ставки податків 
з прибутків, поширених 
серед власників акцій
Диві-
де-нди Проце-нти Роя-лті
Росія 32 28 (ПДВ) Не має 15 15 15
Іспанія 35 13 (ПДВ) Не має 25 25 25
Швеція 30 20 (ПДВ) Не має 30 Не має Не має
Швейцарія 3,63—9,8 6,2 
(податок на придбання)
9,3 (податок 
з роздрібно-го обороту) 0,825
(федера-льний)
0,26—0,12
(кантона-льний) 35 35 Не має
Тайвань 25 5 (ПДВ) Не має 20 20 20
Велика-
Британія 33 17,5 (ПДВ) Не має 25 25 25
США 34 1—12 
(місцевий податок 
з обороту) Не має Не має Не має Не має
ТНК діють у різних податкових системах. Податкові системи країн, де розташовуються дочірні філіали ТНК, і країни на-ціональної належності материнської компанії, розрізняються за кількома параметрами, включаючи види податків, якими об-кладаються прибутки ТНК і рівень податкових ставок. У табл. 21 розглянуто вплив оподаткування на рішення та політику ТНК.
Таблиця 21
ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ НА РІШЕННЯ І ПОЛІТИКУ ТНК [4, с. 496]
Сфера політики 
та прийняття 
рішень Податковий режим Очікувана 
реакція компанії Альтернативна 
реакція компанії
Рішення 
про розміщення 
інвестицій У країні—реципієнті інвестицій дочірні компанії ТНК отри-мують податкові пільги Рішення розмістити виробництво в одній з країн—потенційних реципі-єнтів інвестицій Рішення розмістити виробництво в країні, де надається найбільша пода-ткова пільга
Форма 
організації У країні—джерелі інвестицій оподат-кування дочірніх фі-ліалів вигідніше ніж оподаткування від-ділів компанії Якщо очікується ви-сокий прибуток, від-дається перевага до-чірній компанії Якщо очікуються збитки, надається перевага відділу компанії
Рішення 
про фінансуван-ня Країна—реципієнт інвестицій дозволяє відносити процентні платежі до витрат, що належать до ви-рахунку Якщо в країні—реципієнті інвести-цій податкова ставка ви¬ща, ніж у країні—джерелі інвестицій, необхідно фінансу-вати дочірню компа-нію позиками, що надаються їй мате-ринською компанією ТНК Виплата позики зви-чайно вважається по¬верненням капіталу та не обкладається по-датком
Стратегія 
грошових 
переказів Оподаткування кра-їни—реципієнту ін-вестицій є менш ви-гідним, ніж оподаткування краї-ни—джерела інвес-тицій Переказ коштів із країни з найменшим приростом заборго-ваності по податко-вих платежах З року в рік країни—джерела переказів бу¬дуть варіюватися залежно від джерел при¬бутку й податкових ставок
Оподаткування міжнародної діяльності ТНК відіграє, без сум-ніву, важливу роль під час прийняття будь-яких її інвестиційних рішень, вибору організаційної форми функціонування чи способу фінансування її філіалів. Завжди існує ризик подвійного оподаткування. Тому основне завдання ТНК — мінімізувати можливість подвійного оподаткування.

Хостинг від uCoz | Понеділок, 21.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS