Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » міжнародні фінанси

Структура платіжного балансу

Структура платіжного балансу
Торговельний баланс.
Баланс послуг та некомерційних платежів.
Поточний платіжний баланс.
Баланс руху капіталів.
Баланс офіційних розрахунків.
Торговельний баланс — співвідношення вартості експорту та імпорту за певний проміжок часу. Торговий баланс може мати активне та пасивне сальдо. Промислово розвинуті країни викори-с¬товують активне сальдо для створення другої економіки за кордоном. Пасивний торговельний баланс вважається небажаним і звичайно оцінюється для країни, що розвивається, як ознака слаб¬кості її світових позицій але для промислово розвинутих країн цей показник може мати зовсім інше економічне значення.
Баланс послуг та некомерційних платежів охоплює платежі та надходження за транспортні перевезення, страхування, елект-ронний, телекосмічний та інші види зв’язку, міжнародний ту-ризм, обмін науково-технічним і виробничим досвідом, експортні послуги, утримання дипломатичних, торговельних та інших представництв за кордоном, передачу інформації, культурні та наукові обміни, різні комісійні збори, рекламу, організацію виставок, ярмарків, торгівлю ліцензіями, лізингові операції тощо.
За прийнятими у світовій статистиці правилами сюди входять, як не дивно, виплати прибутків від інвестицій за кордоном та процентів за міжнародними кредитами (хоча за економічним змі-стом вони звичайно ближчі до руху капіталу).
За методикою МВФ показують односторонні перекази: дер-жавні операції — субсидії іншим країнам по лінії економічної допомоги, державні пенсії, внески в міжнародні організації; при-ватні перекази — перекази іноземних робітників, фахівців, роди-чів на батьківщину; «невидимі» операції — надходження від ін-вестицій та односторонні перекази.
Поточний платіжний баланс охоплює всі операції, які завер-шилися протягом даного періоду, а саме: експорт та імпорт товарів, послуг (куди входять туризм, перевезення та страхування), а також прибуток від іноземних інвестицій, односторонні трансферти на приватні й офіційні рахунки – грошові перекази, пенсії, дари та урядові субсидії.
Баланс руху капіталів охоплює операції з довгостроковими та короткостроковими інвестиціями, що впливають на між-народну позицію країни з інвестицій. У наступні періоди вони впливатимуть на платіжний баланс унаслідок надходжень по-токів прибутків чи повернення інвестицій, зроблених у попередні роки.
Вивезення капіталу охоплює прямі інвестиції за кордон, проведені національними фірмами; придбання національними інвесторами зарубіжних акцій та облігацій; надання кредитів національними кредиторами позичальникам з інших країн; придбання національними резидентами банківських депозитів у зарубіжних банках.
Приплив капіталу охоплює прямі інвестиції в економіку країни, що здійснюються зарубіжними фірмами; придбання
зарубіжними інвесторами акцій та облігацій іншої країни;
надання кредитів зарубіжними кредиторами позичальни-
кам іншої країни; придбання нерезидентами депозитів банків країни.
Базисний баланс — сума рахунків поточного балансу та довгострокових рахунків балансу руху капіталів.
Баланс офіційних розрахунків — це чиста сума всіх урядо-вих операцій, кінцеві розрахунки за цими операціями, для яких використовуються офіційні резерви. В офіційні розрахунки мо-жуть входити резерви урядових витрат (у тому разі, коли міжна-родні витрати приватного сектору переважать надходження), акумульовані резерви уряду (у тому разі, коли надходження при-ватного сектору переважають його витрати).
Помилки та пропуски — спеціальна стаття, до якої долуча-ються дані статистичних похибок і неврахованих операцій. Пока-з¬ники різко зростають у кризових ситуаціях.
Операції з ліквідними валютними активами — кінцева стаття платіжного балансу відображає операції з ліквідними ва-лютними активами, у яких беруть участь державні валютні орга-ни і внаслідок чого відбуваються зміни як величини, так і складу центральних офіційних золотовалютних резервів.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS