Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » підручник місцеві фінанси

Фінансові ресурси місцевого самоврядування

Місцеві фінансові ресурси — це сукупність фондів грошових засобів, які створюються в процесі розподілу та перерозподілу ВВП і спрямовуються на економічний та соціальний розвиток адміністративно-територіальних одиниць. Головним напрямом використання місцевих фінансових ресурсів є фінансове забезпе-чення соціальної сфери та місцевого господарства.
До складу місцевих фінансових ресурсів входять:
місцеві бюджети;
фінансові ресурси підприємств, організацій та установ ко-мунальної форми власності.
Формування місцевих фінансових ресурсів відбувається з участю централізованих та децентралізованих фондів грошових засобів.
Структурно-логічну схему фінансових ресурсів регіонів наве-дено в схемі 3.
Особливості формування доходів місцевих бюджетів поляга-ють у розмежуванні кола повноважень між центральними та міс-цевими органами влади. Згідно з чинним законодавством сфери діяльності та завдання органів місцевого самоврядування поділя-ються на власні та делеговані повноваження. З метою виконання власних завдань органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції самостійно визначають мінімальний обсяг фінансо-вих ресурсів.
Як економічна категорія, доходи місцевих бюджетів відобра-жають відносини щодо формування та використання фінансових ресурсів на регіональному рівні, призначених для реалізації фун-к¬цій місцевих органів влади.
Способи мобілізації грошових коштів до доходної частини 
міс¬цевих бюджетів базуються на загальних методах та джерелах фінансування. До них належать:
пряме вилучення доходів з комунального сектора;
отримання доходів від комунального майна та власних пос-луг;
перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб за допомо-гою податків;
залучення муніципальних позик.
Відповідно до статті 9 Бюджетного кодексу України доходи місцевих бюджетів класифікуються за такими групами:
1) податкові надходження;
2) неподаткові надходження;
3) доходи від операцій з капіталом;
4) трансферти.
Податковими надходженнями визнаються передбачені подат-ковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов’язкові платежі.
Неподатковими надходженнями визнаються:
доходи від власності та підприємницької діяльності;
адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційно-го та побічного продажу;
надходження від штрафів та фінансових санкцій;
інші неподаткові надходження.
Між ланками бюджетної системи різних рівнів доходи роз-
поділяються згідно з загальнодержавними законами, а всередині лан¬ки — відповідно до рішень місцевих органів влади.
До закріплених належать доходи, які на довготривалій основі передаються до місцевих бюджетів у повному розмірі або за єди-ною часткою для всіх регіонів.
До регулюючих відносять загальнодержавні податки, які згідно з нормативами відрахувань розподіляються між різними рівнями бюджетної системи. Розміри відрахувань визначаються Вер¬¬ховною Радою України, виходячи з відповідних соціально-економіч¬них нор¬мативів бюджетної забезпеченості населення і стану місцевих джерел доходів.
До власних доходів зараховують місцеві податки і збори, платежі, що встановлюються місцевими органами влади, доходи комунальних підприємств, доходи від майна, що належить міс-цевим органам влади.
Важливим дохідним джерелом місцевих бюджетів є кошти, що передаються до них з Державного бюджету, які в бюджетній практиці називаються бюджетними трансфертами. Їх розглянемо в іншій темі.
До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів бюджетних трансфертів, належать такі податки і збори (обов’язкові платежі):
1) прибутковий податок з громадян (до доходів бюд¬жетів міста Києва і Севастополя — 100 %, до доходів міст республік та областей значення — 75 %, до доходів міст районного значення, сіл, селищ — 25 %);
2) державне мито в частині, що належить відповідним бюдже-там;
3) плата за ліцензії на провадження певних видів господарсь-кої діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими орга-нами відповідних рад;
4) плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяль¬ності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;
5) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підп-риємницької діяльності, за винятком плати за придбання торго-вих патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних рад;
6) надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
7) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва в час-тині, що належить відповідним місцевим бюджетам.
Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, об-ласних та районних бюджетів, які враховуються при визна-ченні обсягів бюджетних трансфертів.
Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, які врахову-ються при визначенні обсягів бюджетних трансфертів, форму-ються за рахунок:
1) 25% прибуткового податку з громадян, що справляється на території Автономної Республіки Крим та відповідної області;
2) 25% плати за землю, що справляється на території Автоно-쬬ної Республіки Крим та відповідної області;
3) плати за ліцензії на провадження певних видів господарсь-кої діяльності й сертифікати, що видаються Радою міністрів Ав-тономної Республіки Крим та обласними державними адмініст-раціями.
Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів бюджетних трансфертів, формуються за рахунок:
1) 50% прибуткового податку з громадян, що справляється на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань;
2) 15% плати за землю, що сплачується на території сіл, се-лищ, міст районного значення та їх об’єднань;
3) плати за ліцензії на провадження певних видів господарсь-кої діяльності та сертифікати, що видаються районними держав-ними адміністраціями;
4) плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяль¬ності, що справляється районними державними адміністра-ціями;
5) надходження адміністративних штрафів, що накладаються районними державними адміністраціями або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями.
Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при ви-значенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
До доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при ви-значенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:
1) місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів 
місцевого самоврядування;
2) 100% плати за землю — для бюджетів міст Києва та Се-
вастополя, 75% плати за землю — для бюджетів міст республі-канського Автономної Республіки Крим та міст обласного зна-чення, 60% плати за землю для бюджетів сіл, селищ, міст район-ного значення та їх об’єднань;
3) податок з власників транспортних засобів та інших самохід¬них машин і механізмів у частині, що зараховується до відповід¬ного бюджету;
4) надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;
5) податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
6) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територі-
альної громади;
7) плата за забруднення навколишнього природного се-
редовища в частині, що зараховується до відповідного бюд-
жету;
8) кошти від відчуження майна, яке перебуває в комунальній влас¬ності, у тому числі від продажу земельних ділянок не-сільськогосподарського призначення, що перебуває в комуналь-ній влас¬ності;
9) фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
10) плата за оренду майнових комплексів, що перебувають в комунальній власності;
11) надходження від місцевих грошово-речових лотерей;
12) плата за гарантії, надані з дотриманням визначених умов;
13) гранти та дарунки у вартісному обрахунку;
14) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідного бюджету;
15) податок на прибуток підприємств комунальної влас-
ності;
16) платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;
17) інші надходження, передбачені законом.
Практика роботи органів місцевого самоврядування показує, що для розширення доходної бази регіону з метою вирішення проблем економічного і соціального розвитку слід ширше впроваджувати міс¬це¬ві податки і збори. У регіонах справляються такі податки та збори:
 
Збір за участь у бігах на іподромі
Збір за участь у бігах на іподромі справляється з юридичних осіб і громадян, які виставляють своїх коней не змагання комер-ційного характеру.
Граничний розмір збору за участь у бігах на іподромі за кож-ного коня має не перевищувати трьох неоподатковуваних міні-мумів доходів громадян.
Збір за участь у бігах на іподромі справляється адміністрацією іподромів до початку змагань.
Збір за виграш на бігах
Збір за виграш на бігах справляється адміністрацією іподромів з осіб, які виграли в грі на тоталізаторі на іподромі, під час видачі їм виграшу. Граничний розмір збору має не перевищувати 6% від суми виграшу.
Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іпод-ромі
Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, справляється у вигляді відсоткової надбавки до плати, визначеної за участь у грі. Його граничний розмір має не перевищувати 5% від суми цієї надбавки. Сума збору справляється адміністрацією іподромів з учасника гри під час придбання ним квитка на участь у грі.
Збір за право на проведення кіно- і телезйомок
Збір за право на проведення кіно- і телезйомок вносять комерційні кіно- і телеорганізації, включаючи організації з іноземними інвестиціями та закордонні організації, які проводять зйомки, що потребують від місцевих органів державної виконавчої влади додаткових заходів (виділення наряду міліції, оточення території зйомок тощо).
Граничний розмір збору за право на проведення кіно- і телез-йомок має не перевищувати фактичних витрат на проведення за-значених заходів.
Збір за право на проведення місцевих аукціонів, конкур-
сного розпродажу й лотерей 
Платниками збору на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу й лотерей є юридичні особи та громадяни, які мають дозвіл на проведення аукціонів, конкурсного розпродажу й лотерей.
Об’єктом збору за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу й лотерей є вартість заявлених до міс-цевих аукціонів, конкурсного розпродажу товарів, виходячи з їх початкової ціни або суми, на яку випускається лотерея.
Граничний розмір збору за право на проведення місцевих аук-ціонів, конкурсного розпродажу й лотерей має не перевищувати 0,1% вартості заявлених до місцевих аукціонів, конкурсного роз-продажу товарів або від суми, на яку випускається лотерея.
Збір за право на проведення місцевих аукціонів і конкурсного розпродажу справляється за три дні до їх проведення.
Збір на право проведення лотерей справляється під час одер-жання дозволу на випуск лотереї.
Граничний розмір збору за право на проведення лотерей з ко-жного учасника має не перевищувати трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Збір за проїзд територією прикордонних областей автотра-н¬спорту, що прямує за кордон 
Збір за проїзд територією прикордонних областей автотран-
спорту, що прямує за кордон, справляється з юридичних осіб та громадян України в розмірі до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян залежно від марки й потужності автомобілів, а з юридичних осіб і громадян інших держав, у тому числі й суб’єктів колишнього Союзу РСР, — у розмірі від 5 до 50 доларів США. Збір не справляється за проїзд автотранспорту, що здій-
снює перевезення за кордон:
вантажів за державним замовленням і державним контрак-том;
громадян України за службовими відрядженнями;
спортсменів, що від’їжджають на міжнародні змагання:
громадян, що від’їжджають у порядку культурного обміну, на лікування, оздоровлення (дітей) та за телеграмою на похорон близьких родичів.
Місцеві податки і збори перераховуються до бюджетів міс-цевого самоврядування в порядку визначеному радами, якими вони встановлюються. Стягнення невнесених в установлений термін місцевих податків і зборів здійснюється згідно з чинним законодавством.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS