Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » циганкова міжнародний маркетинг

Інформація для прийняття рішення щодо виходу на ринок мультивітамінів України

1. Загальна інформація
Україна — країна, яка нещодавно здобула незалежність, схо-жа за розміром території та чисельністю населення з Францією. Україна розташована в самому серці Східної Європи і має кордо-ни з такими країнами, як Росія, Білорусь, Польща, Угорщина, Молдова, Румунія і Туреччина. Стратегічне розташування і поте-н¬ціал внутрішнього ринку України разом з великим потенціалом природних ресурсів і висококваліфікованою робочою силою, яка відносно низько оплачується, сприяють створенню унікальних можливостей бізнесу у сфері інвестування.

Головна інформація 
про Україну
Столиця Київ (≈ 3 млн населення)
Населення 52,135 мільйонів (46 % — чоловіки; 54 % — жінки)
Площа країни 607,700 км2
Рівень безробіття 0,6 % у 1992 році (за даними Міністер-
ства статистики)
Грошова одиниця карбованці (купони)
Офіційний курс обміну 1 $ США = 5900 купонів 
(Національний Банк України)
Неофіційний курс обміну 1 $ США = 15,000 — 25,000 купонів 
Інфляція 70 — 80% на місяць (за даними Мініс-терства статистики)
2. Законодавча база
Положення законодавства, особливо ті, що стосуються інозе-м¬ного інвестування, перебувають на стадії формування. Вони дуже часто зазнають важливих змін, і поки що не зрозуміло, чи будуть ці положення поліпшувати, а чи погіршувати умови інвестування. Чинна законодавча база дозволяє SED обрати одну з таких форм присутності на ринку України:
заснування спільного підприємства з виробництва кінцево-го товару (мультивітамінів);
заснування спільного підприємства з продажу кінцевого товару;
заснування філіалу чи представництва фірми в Україні;
створення пункту роздрібної торгівлі.
За чинним законодавством України спільні підприємства із закордонними інвестиціями, які створені у сферах оптової та роздрібної торгівлі, звільняються від сплати податку на прибуток упродовж 3 років з початку пред’явлення першого прибутку і згодом сплачують 75 % від встановленого рівня податку. Спільні підприємства, в продукції яких зацікавлена Україна, звільняються від сплати податку на прибуток терміном до 5 років з подаль-шою виплатою податку в розмірі 50 % від встановленого рівня.
Для організації продажу товарів в Україні SED потрібно отри-мати спеціальний дозвіл Міністерства охорони здоров’я на торгі-в¬лю харчовими і медичними добавками. Цей дозвіл видається на основі сертифіката про відповідність цих товарів стандартам України. Лабораторні дослідження з метою встановлення такої відповідності повинні бути завершені протягом двох місяців з моменту подання заявки. Ціна сертифіката (дозволу) на продажі ліків в Україні коливається від $5000 до $15000 США за кожний товар, що пройшов випробування.
3. Система податків
Усі товари SED можуть бути класифіковані згідно з товарною номенклатурою митного тарифу України, який базується на гармонізованій системі опису та кодування товарів. З 1992 року Франція занесена до переліку «сприятливіших країн», тому для її товарів нараховується зменшений митний тариф, який дорівнює 50 % нормаль¬ного тарифу. Є два можливі шляхи класифікації ві-тамінів:

1. Як харчовий додаток: (IV,21, 06)
Секція IV «Харчові продукти»
Група 21 «Змішані харчові продукти»
Позиція 06 «Харчові продукти, які не згадувалися вище»
Митний тариф 10 %
2. Як медикамент: (VI, 30, 04)
Секція VI «Хімічна продукція»
Група 30 «Фармацевтична продукція»
Позиція 04 «Медична продукція, яка включає змішані або незмішані компоненти, що використовуються з терапевтичним чи запобіжним наміром, у спеціальних упаковках для роздрібної торгівлі»
Митний тариф 0 %

Крім того, передбачена додаткова сплата 0,15 % від вартості товару за митні формальності.
Залежно від обраної ознаки класифікації мультивітамінів по-датки можуть формуватися таким чином:
Таблиця 18
Ознака класифікації Харчові добавки Медикаменти
Місце продажу Супермаркети Аптеки Аптеки
Митний тариф 10 % 10 %
Митні формальності 0,15 % 0,15 % 0,15 %
Податок на додану вартість 28 % 28 %
Податок на прибуток (як обумовлено вище)
Місцевий податок 3 % 3 % 3 %
4. Канали розподілу
Є 6 можливих каналів розподілу фармацевтичних товарів та продукції SED:
1. Система аптек.
2. Державна торговельна мережа (магазини, супермаркети то-що).
3. Мережа кооперативних і приватних магазинів.
4. Оптова торгівля через комерційні центри.
5. Великі виробничі підприємства, до складу яких входять медичні центри та аптеки.
6. Спеціалізовані магазини SED.
4.1. Система аптек в Україні
Система аптек в Україні налічує приблизно 6000 установ, 170 з яких розташовані в Києві. Спеціальні секції, що продають ме-дикаменти у вільноконвертованій валюті, функціонують у 12 ап-теках. Майже 40 % усіх аптек України розташовані у сільській місцевості. Середня торговельна площа кожного з пунктів про-дажу ліків нараховує 50 м2. Районні фармацевтичні управління функціонують у кожному районному центрі України. Приблизно по 200 аптек підпорядковуються кожному управлінню. Тим не менше, у Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Львівській областях і в місті Києві кожне аптечне управління контролює ді-яльність понад 300 аптек.
4.2. Державна торговельна мережа (супермаркети)
Державна мережа супермаркетів нараховує приблизно 100 одиниць. Усі без винятку магазини перебувають у районних центрах і великих містах України.
4.3. Мережа кооперативних і приватних магазинів
Є понад 1000 відділень магазинів, які належать до системи «Укрспоживспілки» (Українська Спілка споживачів). Середня торговельна площа кожного магазину цього типу становить 20 м2.
4.4. Оптова торгівля, через комерційні центри
В Україні налічується 26 комерційних центрів і 62 пункти оп-тової торгівлі, які керують оптовими закупками і розподіленням товарів між державними та кооперативними торговельними під-приємствами. Їх розміщення по території України рівномірне: 2 або З пункти оптової торгівлі і один комерційний центр на кожну область. Комерційні центри та пункти оптової торгівлі мають ве-ликі складські приміщення і місця продажу (від 2 до 5 тисяч м2).
4.5. Великі виробничі підприємства, до складу 
яких входять медичні центри та аптеки
Таких підприємств налічується приблизно 1500 одиниць. Бі-ль¬шість із них має понад 2000 працівників.
4.6. Заснування фірмових магазинів SED
Створення спеціалізованого магазину зарубіжної фірми регу-люється Законом «Про іноземні інвестиції». Процедури засну-вання спеціалізованих магазинів спрощуються для фірм, які ма-ють представництво, спільне підприємство або дочірню компа-нію в Україні.
5. Конкурентне середовище
5.1. Українські конкуренти
До 1992 року на ринку України існувало тільки 16 видів полі-вітамінів (включаючи вітамін С), які вироблялися у колишньому СРСР (13 видів вироблялися на 11 фабриках Росії і 3 види — на 4 фабриках України). Необхідна кількість вітамінів в Україні в 1992 році становила 150 мільйонів одиниць. Українські заводи, що виготовляли вітаміни, використовували цілу низку компонен-тів та матеріалів, які поставлялися підприємствами Росії.
Сучасна ситуація на ринку вітамінів України характеризується такими трьома головними аспектами:
1. Внаслідок розірваних економічних зв’язків вітаміни з Росії не надходять на ринок України.
2. Перед українськими виробниками вітамінів постала серйоз-на проблема забезпечення виробництва складовими компонента-ми та матеріалами, які раніше надходили з Росії.
3. Зростають обсяги та асортимент імпортованих вітамінів і зростає кількість зарубіжних конкурентів.
В Україні є 4 заводи, які виробляють вітаміни:
1. Київський завод вітамінів (м. Київ)
2. Одеський завод фармацевтичної хімічної амальгамації 
(м. Одеса)
3. Уманський завод вітамінів (Умань, Черкаська область)
4. Межиріцький завод вітамінів (Межирічка, м. Кіровоград).
Головна проблема, з якою може зіткнутись SED, виходячи на Український ринок, — це ціна. Ринкові ціни на вітаміни україн-ського виробництва є такими:

Вид Ціна (купони) Ціна ($ США)
Ревіт 680 купонів 6 центів
Ундевіт 500 купонів 4 центи
Аскорбінова кислота з глюкозою 950 купонів 8 центів
Аскорбінова кислота з глюкозою (для дітей) 150 купонів 1 цент
Декамевіт 800 купонів 7 центів
5.2. Іноземні конкуренти
Країни-експортери: США, Італія і Франція. Діяльність інозем-них конкурентів характеризується такими особливостями.
1. Пропозиція нетрадиційних для ринку України товарів. На відміну від інших вітамінів, які сприяють підтриманню організму в цілому (лише деякі з них дають цілеспрямований ефект), аме-риканські виробники вітамінів взяли за основу випуск вітамінів, які впливають на окремі процеси організму людини. Це виявило-ся зовсім новим для українських споживачів. Адже є вітаміни, які, наприклад, захищають людей від шкідливого впливу навко-лишнього середовища, запобігають раковій хворобі, підтримують нормальні умови вагітності, сприяють росту волосся, підвищують ступінь захисту кісток від ламкості у похилому віці. Аналогічні особливості мають і інші зарубіжні ві-таміни.
2. Незвичайні для України аптечні форми: капсули, розчинні пілюлі, краплі, вітаміни в складі жувальних цукерок.
3. Мережа розподілення.
Американські виробники вітамінів продають свої товари в спеціалізованих магазинах і аптеках, а німецькі — у валютних аптеках. Вітаміни виробництва США продаються з етикеткою, надрукованою російською мовою.
4. Ціни.
Ціна на американські вітаміни коливається від 44160 до 108000 купонів (або від $3,68 до $9).
5. Українські споживачі.
У ході маркетингового дослідження було опитано 60 респонден¬тів по 11 питаннях про їхнє ставлення до споживання вітамінів. Отримані дані були згруповані в таблицю, яка наведена нижче:

Розподіл респондентів за рівнем доходів
ЩОМІСЯЧНИЙ ПРИБУТОК У КУПОНАХ 
(1$ США = 5900 КУПОНІВ НА IX, 93)
<50,000 < 100,000 < 150,000 < 150,000
18,3 % 30 % 20 % 31,7 %
1. Що ви знаєте про вітаміни?
а) повна відповідь 72,7 % 66,7 % 83,4 % 78,9 %
б) неповна відповідь 18,2 % 22,2 % 8,3 % 10,5 %
в) немає відповіді 9,1 % 11,1 % 8,3 % 10,5 %
2. Як ви гадаєте, чи потрібні вітаміни ВАМ?
Так / Ні 100 % / 0 % 100 % / 0 % 91,7 % / 8,3 % 94,7% / 5,3%
3. Чи дозволяє Ваш сімейний бюджет купувати вітаміни?
Так / Ні 100 % / 0 % 83,3 % / 16,7 % 91,7 % / 8,3 % 94,7 % / 5,3 %
4. Ви купуєте вітаміни лише за рекомендації лікаря?
Так / Ні 45,5 % / 54,5 % 22,2 %/ 77,7 % 33,3 % / 6,7% 15.8 % / 84.2 %
5. Чи часто Ви купуєте вітаміни?
Так / Ні 18,2 % / 81,8 % 16,7 % / 83,3 % 25 % / 75 % 52,6 % / 47,4 %

6. Ви купуєте вітаміни тільки у разі необхідності (хвороба, авітаміноз)?
Так / Ні 63,6 / 36,4 % 55,5 % / 44,5 % 6,7% / 33,3 % 47,4 % / 52,6 %
7. Де Ви, як правило, купуєте вітаміни?
а) аптеки 100 % 94,4 % 100 % 100 %
б) магазини 5,1 % 11,1 % 8,3 % 15,8 %
в) на вулиці 0 % 0 % 0 % 0 %
8. Як Ви гадаєте, чи є вітаміни у продажу в достатній кількості?
Так/ Ні 0%/ 100% 5.5%/ 94.5% 0%/ 100% 5.3%/ 94.7%
9. Які вітаміни Вам більше до вподоби?
а) вироб-ництва України 27,3 % 44,5 % 53,8 % 36,8 %
б) інозем-ного виро-бництва 72,7 % 55,5 % 41,7 % 63,2 %
10. Що Ви скоріше купите: одну упаковку вітамінів 
чи десять кілограмів бананів або апельсинів?
а) вітаміни 27,3 % 16,7 % 33,3 % 26,3 %
б) фрукти 72,7 % 83,3 % 66,7 % 73,7 %

7. Можливості організації рекламної кампанії
На ринку України є можливість організації ефективної рекла-м¬ної діяльності товарів STD. Рекламні тарифи порівняно низькі. Рекламна діяльність може здійснюватися по телебаченню, в газе-тах і на плакатах. Реклама західних товарів почала з’являтися на міському транспорті.

Хостинг від uCoz | Понеділок, 21.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS