Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » циганкова міжнародний маркетинг

Моделі виходу фірми на зовнішній ринок

Зміст теми розкривається в наступних питаннях:
сутність поняття «модель» виходу фірми на зовнішній ринок;
характеристика існуючих моделей виходу фірми на закор-донні ринки;
переваги та недоліки моделей виходу фірм на закордонні ринки;
чинники вибору та обґрунтування моделей виходу на зо-
внішній ринок.
Метою теми є розуміння сутності, особливостей, переваг та недоліків різних моделей виходу фірми на закордонні ринки, а також чинників їх обґрунтування в міжнародній маркетинговій діяль¬ності.
Після вибору найадекватнішого конкурентним перевагам та потенціалу фірми зарубіжного ринку, логічно постає питання щодо форм присутності на цьому ринку, а отже і стратегій вихо-ду на нього. Під моделлю виходу фірми на зовнішній ринок ро-зуміють організаційно-правову форму, що забезпечує проник-нення товарів, технологій, людських ресурсів, управлінського досвіду та інших ресурсів фірми в зарубіжну країну.
Міжнародна бізнесова практика виділяє три основні стратегії виходу на зовнішній ринок: експорт, спільне підприємництво, пряме інвестування.
Коли застосовується модель експортування, то виробництво залишається на національній території, що має свої недоліки та переваги. Спільне підприємництво та пряме інвестування потре-бують уже організації виробництва за кордоном. При цьому деякі форми спільного підприємництва реалізуються на основі укладання контрактів, без додаткових інвестицій, а спільне володіння та пряме інвестування передбачають інвестиції, тобто довго-
строкові вкладення капіталу в підприємства, соціально-еконо-мічні програми, підприємницькі та інноваційні проекти. Це зумо-в¬лює виділення контрактних та інвестиційних моделей виходу на зовнішній ринок.
Кожна з моделей виходу фірми на зовнішній ринок має свої недоліки та безумовні переваги, які потрібно розглядати у кон-тексті, насамперед, особливостей товару. Водночас, доцільно зіставити стратегії за такими критеріями: контроль ринку (бли-
зькість до споживача, можливість швидко реагувати на зміни по-треб, контролювати тенденції попиту та пропозиції); гнучкість (можливість швидко та адекватно адаптувати діяльність до еле-ментів бізнес-середовища, що змінюються); ресурсні вимоги (не-обхідність мати певну кількість фінансових, матеріальних та трудових ресурсів для організації та розвитку діяльності); ризик (загроза виникнення непередбачених втрат очікуваного прибут-ку, доходу або майна, коштів у зв’язку з випадковими змінами умов економічної діяльності або інших обставин); причетність до міжнародного маркетингу (необхідність та ступінь використання концепції міжнародного маркетингу в організації діяльності фірми) (табл. 14).

Таблиця 14
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГІЙ 
ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК
Критерії Стратегії
Експорт Спільне 
підприємство Пряме 
володіння
Контроль ринку Н С В
Гнучкість С В Н
Ресурсні вимоги Н С В
Ризик Н С В
Причетність до міжнародного маркетингу Н С В

Н — низька, низькі, низький
С — середня, середні, середній
В — висока, високі, високий

Порівняльна характеристика моделей виходу фірми на зовні-ш¬ній ринок представлена в табл. 15.
Таблиця 15
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ 
ВИХОДУ ФІРМИ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК
Модель Основні переваги Недоліки, загрози, вимоги
Прямий експорт безпосередні контакти зі споживачем
можливість швидше при¬стосуватися до вимог ринку
повний контроль за маркетингом необхідність мати кваліфікований персонал експортної служби
менший контроль за ло-гістикою ніж у разі інвес-тування
Непрямий екс-порт прискорення виходу на ринок
маркетингова компетент¬ність посере-дників збут стандартних про-мислових та споживчих товарів
відсутність контакту зі споживачами
маркетингова залежність від посередника
Ліцензування мінімальний політичний ризик 
можливість проникнення на протекціоністські ринки неможливість контролювати виробництво та мар-кетинг ліцензованого то-вару
перетворення ліцензіата в конкурента
нижча прибутковість порівняно з прямим експортом та інвесту-ванням
комерційний ризик
Франчайзинг швидкість виходу на ринок 
надійність захисту тор-говельної марки 
можливість одночасного виходу на декілька ринків 
відсутність або мініма-ль¬ність витрат
мінімальний політичний ризик складність пошуку на-дійного партнера 
обмежена прибутко-вість 
недостатній контроль 
можливість створення кон¬курента 
неможливість викорис-тан¬ня інших моделей у цій країні на час дії угоди
Управління за кон¬трактом передінвестиційна стадія виходу на ринок 
можливість встановлен-ня певного управлінського контролю над зарубіжним місцевим підприємством 
набуття маркетингового досвіду обмежена прибутко-вість 
обмеження на маркетинг товару 
тимчасовість 
залежність від стратегії партнера
Закінчення табл. 15
Модель Основні переваги Недоліки, загрози, вимоги
Технічна допомога мінімальний політичний ризик 
довготерміновість пріоритет замовника 
відповідальність за кож-ну стадію контракту
присутність на ринку обмежена термінами кон-тракту
Угода «під ключ» довготерміновість 
гарантії сторони, що при¬ймає
прибутковість 
можливість вертикаль-но¬го та горизонтального інтегрування великі ресурсні вимоги 
необхідність мати та підтверджувати позитивний бізнес-імідж
багатоаспектність кон-
тракту та складність переговорного процесу
Підрядне вироб-ництво відносно невеликі фінансові та управлінські ресурси 
швидкий вихід на ринок 
уникнення проблем з місцевою власністю 
контроль над маркетин-гом 
ефективність застосування на маленьких та протек-ціоністських ринках складність вибору місцевого партнера 
необхідність, як правило, надання технічної допомоги 
можливість створення кон¬курента на майбутнє
Спільне виробництво мінімальний ризик виходу на ринок 
довготерміновість зв’яз-ків залежність від партнера 
обмежений контроль виробництва та марке-тингу
Пряме інвесту-вання економія за рахунок ви-трат на виробництво та доставку 
збільшення обсягу реалізації, якщо встановлена імпортна квота або обмежені виробничі потужності вдома
маркетингові переваги (адаптація товару, конт-роль за розподілом, гнучке просування, цінові маневри, післяпродажний сервіс, знання конкурентного середовища, імідж місце-вої компанії) збільшення витрат на маркетинг 
високі ресурсні вимоги 
вищий ризик втрат вна-слідок високих ресурсних вкладень 
необхідність стратегіч-ного планування 
значні витрати на маркетингові досліджен-ня 
тривалий період окупності 
складність деінвестування у разі провалу або зміни стратегії
Проблема вибору моделі (моделей) виходу фірми на закор-донний ринок виникає у таких ситуаціях: при розробці міжнарод-ної маркетингової стратегії фірми; при виникненні можливості (або необхідності) розвитку діяльності на певному закордонному ринку. Перше рішення є стратегічним, а друге тактичним. В обох випадках на остаточне рішення щодо стратегії виходу фірми на зовнішній ринок впливає сукупність внутрішніх і зовнішніх (по відношенню до фірми) чинників.
До внутрішніх чинників належать: ресурсні можливості, хара-к¬теристики продукту, конкурентні позиції фірми та корпоративна політика. Політика національного уряду, можливості ринку, фінансові та цінові параметри ринку, гео-культурне середовище, рівень економічного розвитку та економічний стан, політичне середовище — це основні зовнішні чинники, що впливають на вибір моделі виходу фірми на ринок.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS