Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » циганкова міжнародний маркетинг

Соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу

Зміст теми розкривають такі питання:
сутність та основні елементи культури;
склад елементів соціально-культурного середовища між-
народного мар кетингу;
вплив соціально-культурного середовища на маркетингові дії фірми;
маркетингова характеристика основних елементів соціаль-но-культурного середовища;
методи вивчення соціально-культурного середовища інших країн.
Мета вивчення теми — розуміння сутності та структури міжнародного соціально-культурного середовища та впливу його чинників на маркетингову діяльність фірми на закордонних ринках.
Історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил та здібностей людини, який відображається в типах та фор-мах організації життя та діяльності людей, а також у створюва-них ними матеріальних та духовних цінностях, формує поняття «культура».
Основними складовими культури є предметні результати дія-ль¬ності (машини, споруди, результати вивчення, витвори мистецтва, норми моралі, норма права тощо) та людський потенціал, здібності, навички, традиції, що реалізуються в діяльності (знання, вміння, навички; рівень інтелекту, морального та естетичного розвитку; світогляд; засоби та форми спілкування людей тощо).
До складу соціально-культурного середовища, як правило, ві-дносять такі елементи: мову (якою розмовляють; якою пишуть; офіційну мову; лінгвістичний плюралізм; ієрархію мов; міжнаро-д¬ні мови; мову в засобах масової інформації); релігію (філософські системи; прийняті релігії; повір’я та норми; табу; свята; ритуали);  цінності та ставлення до часу, досягнень, роботи, успіху, змін, наукових методів, ризику, жінки, сім’ї, дітей, здоров’я; освіту (систему освіти; систему підвищення кваліфікації; управління трудовими ресурсами);  організацію суспільства (спорідненість; соціальні інститути; структуру влади; неформальні групи; соціаль¬ну мобільність; соціальні прошарки; систему громадянства);  технологічну та матеріальну культуру (транспорт; енергетичну систему; комунікації; урбанізацію; науку; винаходи).
Деякі фахівці вважають, що при аналізі соціально-культур-ного середовища міжнародного маркетингу слід брати до уваги також політичні аспекти (націоналізм, суверенітет, владу, ідео-логію, національні інтереси, політичні ризики) та чинні в країні закони (загальні та специфічні, норми міжнародного правового регулювання), хоча ці питання також розглядаються окремо в дослідженні серед проблем політичного та правового середо-
вища.
Слід зазначити, що з усього різнобарв’я елементів культури в міжнародному маркетингу майже завжди аналізуються: мова, ре-лігія, освіта, сім’я, робота та дозвілля, референтні групи (групи людей, які своїм стилем життя, поведінкою, споживчими перева-гами впливають на споживчу поведінку інших людей).
Соціально-культурне середовище інших країн суттєво впливає на такі маркетингові рішення: вихід на зарубіжний ринок; сегмен¬тація споживачів усередині країни; адаптація товарів та товарної політики; адаптація комунікаційної політики; врахування особливостей соціально-культурного середовища при створенні цільової політики та політики розподілення.
Крім того, і це основне, соціально-культурне середовище ви-значає споживчу поведінку.
Для аналізу соціально-культурного середовища в маркетинго-вих цілях застосовуються три методи: порівняльний, ідентифіка-ційний, критеріальний.
У 1996 р. англійський дослідник Річард Льюіс ввів новий кри-терій: організація часу. Згідно з ним культури поділяються на три типи: моноактивні, поліактивні, реактивні.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS