Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » інформаційний маркетинг

Функціональна структура

Структура управління маркетингом, побудована за функціональним принципом, універсальна і придатна для будь-яких напрямів діяльності, зокрема виробництва інформаційних продуктів і послуг, оскільки орієнтована на реалізацію основних функцій маркетингу: управління і контролю, аналітичні, реклам-но-збутові.
Функції управління і контролю:
управління маркетингом як системою;
стратегічне і тактичне планування;
виконання та контроль маркетингових рішень;
оцінювання ефективності маркетингових рішень у досягнен-ні цілі;
розроблення пропозицій за всіма аспектами маркетингової діяльності (нові продукти, цінова політика, збутова політика). 
Аналітичні функції:
систематичний комплексний аналіз зовнішнього і внутріш-нього середовища, тенденцій їх зміни;
аналіз кон’юнктури ринку, покупців, продуктів і послуг, конкурентів, постачальників, посередників, представників суміж-ного бізнесу;
оцінювання конкурентоспроможності продуктів, послуг;
сегментація та аналіз сегментів ринку;
аналіз стану і можливостей фірми; 
визначення «ключових параметрів успіху» (індикаторів).
Рекламно-збутові функції:
організація та стимулювання збуту;
розвиток комунікативних зв’язків;
організація сервісу;
паблік рилейшнз (виставки, презентації, некомерційні акції);
формування іміджу фірми;
визначення ціни.
Відповідно до функціональної структури службу маркетингу виокремлюють у підрозділ, який очолює перший заступник дире-к¬тора організації. Служба маркетингу включає відділ (групу) планування, відділи дослідження ринку, реклами і збуту. 

Відділ планування очолює керівник підрозділу або його за-ступник. Він відповідає за розроблення стратегії і тактики марке-тингу в організації, за підготовку управлінських рішень у галузі.
Службу маркетингу будують за функціональною структурою в тих організаціях, які розпочинають маркетингову діяльність. Перевагою такої структури є те, що вона дає можливість провес-ти відбір перспективних кадрів, забезпечити ефективне управ-ління в умовах обмеженої номенклатури продукції.
Для більшості організацій, що виробляють інформаційні про-дукти і послуги обмеженої номенклатури (наприклад, спеціалізо-вані бази даних, послуги з вивчення внутрішнього і зовнішнього ринків, інформаційне консультування у вузькій професійній га-лузі), ця структура може бути найкращою, оскільки потребує 
мінімальної кількості співробітників (фахівці з реклами, з дослі-дження ринку, відповідальні за збут продукції, керівник підроз-ділу, що виконує функції планування).
Вада функціональної структури полягає в тому, що в разі ро-зширення номенклатури товару і географії ринку втрачається її ефективність, оскільки збільшується кількість підрозділів, зни-жується рівень управління. Ускладнюється і планування марке-тингу продуктів окремих підрозділів, що конкурують в організа-ції під різними торговельними марками.

Хостинг від uCoz | Неділя, 22.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS