Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » інформаційний маркетинг

Моделювання попиту і споживання в маркетингу

Цільова функція споживання і моделювання поведінки споживачів. Відповідно до задач і функцій маркетингу, розгля-нутих у першому розділі, маркетинг розуміється як ринкова сис-тема управління виробничою і збутовою діяльністю, за якої в ос-нові прийняття господарських рішень лежить ринкова інформа-ція, а обґрунтованість рішень перевіряється ринком у ході реалізації товарів і послуг. За такого підходу початковим пунк-том усього циклу підприємницької діяльності стає вивчення спо-живчого попиту. Розглянемо деякі питання моделювання попиту і споживання в маркетингу.
Рівень задоволення матеріальних потреб суспільства (р-
івень споживання) можна виразити цільовою функцією спо-
живання U = U(Y), де вектор змінних Y ≥ 0 включає різно-
манітні види товарів і послуг. Ряд властивостей цієї функції зручно вивчати, використовуючи геометричну інтерпретацію рівнянь U(Y) = С, де С — параметр, що характеризує значення (рівень) цільової функції споживання; як величина С може 
виступати, наприклад, прибуток або рівень матеріального доб-робуту.
Функції купівельного попиту — це функції, що відображають залежність обсягу попиту на окремі товари і послуги від комплек¬су фактів, що впливають на нього. Такі функції застосовуються в аналітичних моделях попиту і споживання і будуються на основі інформації про структуру прибутків населення, ціни на товари, склад сімей та інші фактори. Розглянемо побудову функцій попиту залежно від двох факторів: доходу і цін.
Однофакторні функції попиту від доходу широко застосову-ються при аналізі купівельного попиту 
yi = fі (Z),
де Z — доход; yi — попит на і-й товар або послугу; fі — тип функції.
Відповідні цим функціям криві називаються кривими Енгеля, на ім’я німецького економіста, що їх вивчав. 
Той самий принцип розмежування груп товарів по типах фун-кцій попиту від доходу використав шведський економіст Л. Тор-нквіст, який запропонував спеціальні види функцій попиту (фун-кції Торнквіста) для трьох груп товарів: першої необхідності, другої необхідності, предметів розкоші.
Функція Торнквіста для товарів першої необхідності Y1 має такий вигляд:
Y1 = a1Z / (Z + C1), (3.3)
де а1 — верхня межа попиту; С1 — приріст доходу.
Вона відображає той факт, що зростання попиту на ці першо-чергові товари зі зростанням доходу поступово сповільнюється і має межу a1 (крива попиту асимптотично наближується до пря-мої лінії у = а1).
Функція Торнквіста для товарів другої необхідності Y2 має та-кий вигляд:
Y2 = a2 (Z – b2) / (Z + C2), (3.4)
де Z ³ b2; а2 — верхня межа попиту; b2 — певний рівень дохо-ду; С2 — приріст доходу.
Попит на цю групу товарів з’являється після того, як дохід до-сягне величини b2 . 
Функція Торнквіста для предметів розкоші Y3 має такий ви-гляд:
Y3 = a3 Z (Z – b3) / (z + C3), (3.5)
де Z ≥ b3; a3 > 1; b3 — певний рівень доходу; C3 — приріст до-ходу.
Функція Y3 не має межі, попит на предмети розкоші виникає після того, як дохід Z перевищить рівень b3.

Крім розглянутих функцій, в аналітичних моделях купівель-ного попиту використовуються й інші функції — степеневі,
S-подібні та ін.
Важливу роль в аналізі попиту відіграють коефіцієнти еласти-чності, які визначають, на скільки відсотків зміниться попит, як-що дохід зміниться на 1 %:
 ,
або
 ,
де   — коефіцієнт еластичності для і-ї групи товарів відносно доходу Z; yі — попит на і-ту групу товарів.
Зокрема, застосовуючи (3.6) до функції Торнквіста (3.3.), отримуємо коефіцієнт еластичності:
 . (3.3*)
Коефіцієнт еластичності для функції (3.4):
 . (3.4*)
 Коефіцієнт еластичності для функції (3.5): 
 . (3.5*)
З моделі поведінки споживачів випливає, що попит на кожний товар у загальному випадку залежить від цін на всі товари (век-тора Р), однак побудувати функції загального вигляду уі = ji (p) дуже складно. Тому в практичних дослідженнях обмежуються побудовою та аналізом функцій попиту для окремих товарів за-лежно від зміни цін на цей самий товар або групу взаємозамінних товарів: уi = ji (pi).
У загальному випадку попит на окремий товар за інших 
рівних умов залежить від рівня цін на всі товари. Відносна зміна обсягу попиту за зміни ціни даного товару або цін ін-
ших пов’язаних з ним товарів характеризує коефіцієнт елас-
тичності попиту від цін. Цей коефіцієнт еластичності зручно трактувати як величину зміни попиту в процентах за зміни ціни на 1 %.
У товарах еластичного попиту підвищення ціни на 1 % приз-водить до зниження попиту більш як на 1 %, і навпаки, по-
ниження ціни на 1 % приводить до зростання купівлі більше 
як на 1 %. Якщо підвищення ціни на 1 % спричиняє зниження попиту менш як на 1 %, то кажуть, що це — товар нееластич-ного попиту.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS