Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » інформаційний маркетинг

Об’єкти і суб’єкти інформаційного маркетингу

Теорія маркетингових досліджень володіє декількома підхо-дами до вивчення об’єктів і суб’єктів маркетингу.
Продуктивний підхід передбачає вивчення об’єктів маркети-н¬гової діяльності як конкурентів ІПП. Наприклад, маркетинг 
вторинних інформаційних продуктів: досліджуються джерела використаної первинної інформації, термін збирання її, форми подання вторинних інформаційних продуктів (друкована збір-
ка, бібліографічна БД, статистичні звіти тощо), ступінь задово-лення попиту на них, можливі канали реалізації, групи спожи-вачів і т. ін.
Інституційний підхід передбачає досліджування суб’єктів 
інформаційного маркетингу, тобто інститутів або учасників мар-кетингової діяльності: виробників усіх типів, постачальників оп-тових і роздрібних, посередників, споживачів. Для кожного учас-ника визначаються його роль і місце в загальній структурі маркетингу залежно від продукту або послуги, що він виробляє, продає чи надає. 
Поєднання першого та другого підходів для прийняття конк-ретних рішень і вироблення ділової стратегії інформаційної слу-ж¬би для практичного застосування їх — третій, управлінський, підхід.
Об’єкти інформаційного маркетингу. Об’єктами інформа-ційного маркетингу можуть бути: інформаційні проекти (проекти IT), для яких на етапі розроблення бізнес-плану необхідно проводити аналіз ситуації на ринку; конкуренти — виробники, посеред¬ники, продавці, їх асортимент, ціни, географія розташування, 
частка ринку тощо. 
Об’єктами інформаційного ринку, а отже, і об’єктами інфор-маційного маркетингу є:
апаратні засоби: комп’ютери, комплектування, блоки безпе-ребійного живлення, офісне устаткування, мережеве устаткуван-ня, засоби комунікацій, периферійна техніка, диски, дискети, ма-теріали;
програмні засоби: системне ПЗ, мережеве ПЗ, компресійні програми, антивірусні програми, інтерактивна графіка, електрон-ні таблиці, редакторські пакети, прикладні пакети, засоби муль-тимедіа, засоби проектування ПЗ;
інформаційні продукти, БД;
інформаційні послуги: консалтингові, навчальні, впроваджу-вальні, супроводжувальні, ремонтні, посередницькі, торговельні, рекламні, інтерактивні, телекомунікаційні;
інформаційно-пошукові системні технології;
імена, адреси в Internet тощо;
фахівці в галузі виробництва та використання інформаційних продуктів і послуг.
Суб’єкти інформаційного маркетингу. У структурі індустрії інформації можна виділити таких суб’єктів:
виробників первинної інформації (книжок, газет, журналів, повнотекстових баз даних, відеотек і фонотек);
виробників вторинної інформації (покажчиків літератури, бібліографічних довідників, збірників, реферативних журналів, індексних і бібліографічних баз даних);
компанії та підприємства оптової і роздрібної торгівлі інфо-р¬маційними продуктами та послугами, серед них різноманітні служби пошуку інформації, бібліотеки, інформаційні центри, ін-ститути;
виробників (постачальників) технічних засобів обробки ін-формації;
виробників (постачальників) програмних засобів обробки інформації;
інформаційних посередників (брокерські фірми), Internet-провайдерів.
виробників (розробників) технологій обробки інформації, за-собів комунікацій тощо.
Неперервний розвиток інформатизації економіки і суспільства зумовлює постійне оновлення і поповнення переліку об’єктів і суб’єктів інформаційного маркетингу, додавання їм нових якос-тей, функцій та можливостей.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS