Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » інформаційний маркетинг

Огляд пакетів, найчастіше використовуваних у практичній діяльності

9x WebSpider
Призначення системи: програмне забезпечення для анонсу-вання в 250 англомовних пошукових системах в автоматичному режимі, формування сторінок сайта, що сприяють точнішому ви-значенню статусу сайта «павуковими» пошуковими системами і перевірці результатів анонсування.
Вимоги до РС: Windows 95, 5 Мбайт на HDD, досить висока швидкість з’єднання з Інтернет. 
ПЗ побудоване як типовий Online павук з усіма перевагами і недоліками, притаманними цьому типу ПЗ. Прописує будь-який сайт у багатьох пошукових системах, указавши один раз пара-
метри анонсованого сайта. ПЗ забезпечене системою тестування результатів анонсування по дев’яти базових пошукових систе-мах. Можливий вибір пошукових систем, в яких проводиться анонсування, а також тематичного каталогу відповідної пошуко-вої системи.
Можливості і терміни самостійного вивчення ПЗ на основі документації, що постачається: даний тип ПЗ надто простий у використанні, на вивчення і тестову прописку сайта вистачає чо-тири-п’ять годин. Досить розуміти загальні принципи анонсу-вання, щоб легко користуватися ПЗ. Help досить простий, але не розглядає питань особливості прописки, вибору пошукової сис-теми та опису самих пошукових систем (їх особливостей), в яких здійснюється прописка.
Переваги системи: 
з усього ПЗ такого типу 9x WebSpider прописує в найбільшу кількість англомовних пошукових систем; 
наявність системи тестування результатів анонсування. 
Недоліки системи: 
низький рівень надійності системи: внаслідок тестування сайт, що анонсується, був прописаний тільки в 60 % заявлених пошукових систем; 
необхідність додавати на сайт сторінки зі згенерованим ко-дом знижує оперативність роботи із системою анонсування. 
Shareware версію (повноцінне ПЗ, що має низку обмежень) 9xWebSpider можна отримати на сайті 9xwebspider.exe 2,292 Кбайт або сайті розробника — компанії GKWeb.
Citizen 1
Призначення системи: OnLine звернення до баз даних, пов’я-заних з бізнесом, у тому числі для звертання до Real Time баз да-них (NASDAQ, Wall Street і багатьох інших). Дає змогу провести попередню підготовку до роботи в режимі OffLine і має вбудовану підсистему UPDATE для автоматичної реконфігурації ПЗ відпо-
відно до структури звертання, що змінюється по окремих сайтах.
Список маркетингових завдань, які можуть бути вирішені за допомогою ПЗ: 
повна участь у роботі будь-якої біржі, що має Інтернет-інтерфейс; 
структурований пошук Інтернет-бізнес-ресурсу; 
формування власної структурованої системи закладок; 
вивчення поточної кон’юнктури світових і локальних ринків. 
Вимоги до РС: відповідають будь-якому РС, що має вихід в Інтернет, HDD 10 Mбайт.
ПЗ побудоване як система закладок (bookmarks) з власним ін-терфейсом і системою OffLine підготовки даних для роботи в режимі реального часу. Дає змогу звертатися більш як до 500 сторінок у мережі Інтернет, що має бізнес-орієнтацію, більшість з яких — OnLine бази даних, пов’язані з Real Time базами даних та архівами. Можливий пошук окремих фірм, розташованих у записах ПЗ, що стосуються бізнесу (WWW бізнесу). 
Можливості й терміни самостійного вивчення ПЗ на основі документації, що постачається: одна сторінка help, що постачається в складі пакета, абсолютно достатня для первинного і повного знайомства з ПЗ. На вивчення сайта достатньо однієї години, включаючи процес інсталяції ПЗ.
Переваги системи: 
зручна система формування і користування закладками; 
зручний і якісний за дизайном інтерфейс. 
Недоліки системи: 
відсутній вбудований броузер, який був би значно зручні-шим ніж той, що підключається. 
Програмний продукт розповсюджується вільно. ПЗ «Citizen 1» можна отримати на сайті розробника — компанії Citizen 1 Soft¬ware Inc.
Forecast Expert
Призначення системи: Програмний продукт призначений для побудови прогнозу часового ряду за допомогою параметричної моделі Дженкінса, для прогнозування будь-якого параметра, відносно якого є належна кількість вимірів у конкретному проміжку часу.
Вимоги до РС: від РС386 і 2.2 Mбайт на жорсткому диску.
Формат зберігання даних: власний, визначений розробниками *.bfe. Існує можливість імпорту даних базових форматів збері-гання числових масивів *.dbf і *.txt, що розширює можливість роботи з іншими пакетами.
ПЗ побудоване як система прогнозування окремого фактора за заданим часовим рядом.
Ринок — складна кібернетична модель з дуже великою кіль-
кістю внутрішніх і зовнішніх факторів. Прогнозування якого-небудь фактора ринкової ситуації (наприклад, обсягу продажу конкретної фірми) неможливе тільки на основі тенденції самого факторів.
Очевидно, що на обсяг продажу фірми (як окремий показник) можуть впливати продаж конкурентів, тенденції місткості сегме-н¬та, кон’юнктура товарів-замінників, супутніх товарів (послуг) та багато інших факторів. І такий вплив зумовлює поведінку не тільки фактора обсягу продажу, але й будь-якого внутрішньо-
фірмового показника.
Переваги системи:
відносно невисокі вимоги до рівня підготовки фахівця в га-лузі прогнозування для роботи з ПЗ; 
не потрібно багато часу на вивчення пакета для початку ро-боти з ним (близько однієї години).
Недоліки системи: 
в описі системи відсутня інформація про причини вибору розробниками ПЗ саме моделі Дженкінса для системи прогнозування в пакеті; 
надмірна вимогливість до даних, які збираються чи підгото-влюються для аналізу, що пояснюється суттю моделі Дженкінса, використовуваної в ПЗ. 
Marketing Expert
Призначення системи: система підтримки прийняття рішень на всіх етапах розробки стратегічного і тактичного планів марке-тингу і контролю за їх реалізацією. 
Список маркетингових задач, які можуть бути вирішені за допомогою ПЗ:
сегментний аналіз;
SWOT-аналіз (аналіз конкурентоспроможності);
Portfolio-аналіз; 
GAP-аналіз;
стратегічний аналіз Анзоффа.
Вимоги до РС: Процесор 486DX66 і вище; 8 Мбайт оператив-ної пам’яті; вільне місце на жорсткому диску від 15 Мбайт.
Формат зберігання даних: власний (*.me, *.gap і т. п.), абсо-лютно не сумісний. Імпорт даних неможливий.
Побудова ПЗ: Пакет Marketing Expert — система, що описує динамічну ринкову модель або систему оцінки якісних і кількіс-них параметрів ринку в їх взаємозв’язку. Такі моделі передбача-ють наявність низки параметрів, що зв’язують окремі складові ринку в єдину схему аналізу, а також підпорядковані змінній, що описує часовий ряд. ПЗ може користуватися великим попитом у споживачів-новаків, у ньому низка стандартних аналітичних ме-тодів.
У реалізованому пакеті Marketing Expert побудована модель не має функціональної модульної структури. Суть роботи з паке-том полягає в тому, що заздалегідь малюється карта ринку, зада-ються динамічні періоди дослідження, вноситься інформація про товари, сегменти і конкурентів і проводиться розрахунок з вида-чею результатів.
Моделювання в пакеті починається з побудови карти суб’єктів ринку в їх взаємозв’язку. Серед суб’єктів ринку, що впливають на поведінку ринкової ситуації, виділено:
інфраструктуру: компанія; відділ; канал збуту;
сегменти ринку: споживач; територія; товар; конкурент;
заходи: Marketing mix; інвестиційний проект.
Усі ці функції досить добре відомі маркетологам і не потре-бують додаткового коментарю. 
Пакет може бути рекомендований початківцям у галузі марке-тингу, особливо тим, хто ще не зорієнтувався на набір стандартизованих показників, що фіксуються відносно суб’єктів ринку. Пакет також може стати у пригоді при вивченні суті методів аналізу суб’єктів ринку. 
Можливості і терміни самостійного вивчення ПЗ на основі документації, що постачається: час на освоєння пакета — 84 го¬дини. Основний час необхідний для вивчення логіки пакета і неінтуїтивного інтерфейсу. Тим більше, що в рамках Win 95 будь-які пакети (на якій би основі вони не писалися) мають звич-
ний для користувача інтерфейс, наприклад, значно складніший маркетинговий пакет SPSS має простіший та інтуїтивний інтер-фейс.
Переваги системи:
Допомагає початківцю-користувачеві ПЗ організувати зби-рання маркетингових даних досить зручна форма планування та аудиту маркетингу для фахівців, повністю не знайомих з марке-тингом як навчальною дисципліною, для керівників середньої ланки фірм, що не мають власного відділу маркетингу і відповід-них фахівців з питань маркетингу.
Marketing Expert, виступаючи як самостійна програма, може водночас слугувати і як доповнення до Project Expert 5 — як засіб детального опрацювання плану маркетингу для інвестиційних проектів.
Недоліки системи: 
дуже погано складений файл довідки по ПЗ (Help); 
помилки в написанні підказок і попереджень; 
недосконала структура прикладів, що постачаються в ком-плекті ПЗ;
складна система управління пакетом («неінтуїтивний інтер-фейс»);
багато орфографічних помилок в описах.
MKOTC 2.0
Призначення системи: MKOTC 2.0 (Метод комплексної оцін-ки товарних систем) — модуль для MS Access, що реалізує про-цес автоматизації нагромадження результатів опитування і обро-б¬ки алгоритму «Метод комплексної оцінки товарної системи». 
Алгоритм дає змогу зробити експертну оцінку товару, що прода-ється, або послуги з точки зору споживчого задоволення і значу-щості складових товару (послуги), а також дістати відповідні оцінки конкурентоспроможності як порівняльні оцінки задово-лення.
Список маркетингових задач, які можуть бути вирішені з допомогою ПЗ: 
оцінка вагових складових товару в поточному періоді й у динаміці; 
оцінка параметра «задоволення» як щодо окремих складових товару, так і щодо товару в цілому; 
сегментний облік при визначенні складових. 
Вимоги до РС: від РС386, наявність установленої версії MS Access 2.0 (або новішої), 0.35 Мбайт HDD.
Формат зберігання даних: *.mdb (MS Access), можлива кон-вертація в будь-який формат, визначений конвертерами MS Access поточної версії.
ПЗ побудоване як модуль, що підключається до СУБД MS Access, що поставляється «AS IS». Модуль реалізує алгоритм «Метод комплексної оцінки товарної системи». Модуль забезпе-чений також коротким Help (у складі поширюваного пакета), що пояснює сутність методу, але не порядок роботи з ним. Сутність методу, реалізованого в алгоритмі, зводиться до оцінювання ва-гових складових товару або послуги в статиці чи динаміці, а та-кож параметрів задоволення конкретним виробом у конкретному проміжку часу на конкретному сегменті. Модуль має форму для організованого введення даних за результатами опитування і ре-портажі, що дають змогу оцінити наведені вище показники від-носно введених даних.
Можливості і терміни самостійного вивчення ПЗ: сам модуль легко встановлюється і принципи роботи з ним можна зрозуміти за 15 хвилин, але значно більший час (від 2 до 3 годин) витрачається на вивчення принципів алгоритму «Метод комплексної оцінки товарної системи». 
Переваги системи: 
єдине ПЗ, що реалізує алгоритм «Метод комплексної оцінки товарної системи»; 
оцінка вагових складових товару в поточному періоді й у динаміці.
Недоліки системи:
не сформований чіткий Help для роботи з модулем; 
модуль розрахований на підготовлених маркетологів — еко-номісту загальної спеціалізації необхідний певний час для того, щоб вникнути в принципи маркетингового алгоритму модуля; 
обмеження за кількістю (7) складових компонентів товару першого рівня. 
Вільно розповсюджуваний модуль ПЗ «МКОТС» (версія 2.0) можна отримати на сайті mkotc20.exe (109 Kбайт)
VORTEX
Призначення системи: Програма VORTEX призначена для введення первинної інформації, зібраної під час будь-якого маркетингового дослідження, обробки, аналізу цієї інформації, а також 
інтерпретації і представлення отриманих результатів аналізу у вигляді таблиць, текстів, графіків і діаграм з можливістю перенесення їх у Microsoft Word та інші додатки Windows 95/Windows NT.
Список маркетингових задач, які можуть бути вирішені за допомогою ПЗ: 
обробка результатів опитувань; 
сегментний аналіз і пошук взаємозв’язків у ознаках сегмен-тування; 
конкурентний аналіз за суміщеними ринковими ознаками; 
аналіз впливу факторів зовнішнього середовища; 
оцінка факторів впливу на ринкову кон’юнктуру. 
Формат зберігання даних: спеціальний (формат зберігання розробника *.vrt) компактний, але не сумісний з іншими пакета-ми. Наявність функцій експорту-імпорту в пакеті вирішує питан-ня сумісності формату з іншими системами.
Вимоги до PC: будь-який PC, на який можна встановити Win9X; 6 Мбайт вільного місця на жорсткому диску.
Можливості та терміни самостійного вивчення ПЗ на основі документації, що постачається: пакет має досить просту логіку побудови і на його вивчення потрібно не більше чотирьох годин за наявності у того, хто вивчає, загальних знань з теорії статистики і систем обробки її. 
Переваги системи:
логіка роботи розрахована на користувача-початківця і має вбудовану навігаційну систему по етапах роботи з пакетом (з по-слідовністю створення, обробки інформації аналізу, представ-лення результатів та інтерпретація їх); 
вбудована база змінних; 
наявність можливості редагування змінних у процесі вве-дення даних, що дає змогу ефективніше працювати з «відкрити-ми» питаннями анкет; 
наочна форма подання результатів дослідження (особливо діаграми); 
зручно побудована система зв’язку з Microsoft Word.
Недоліки системи: 
обмежені варіанти вибору контексту дослідження (матема-тичних і логічних принципів фільтрації початкового масиву); 
погано розроблена «протидурнева система» — у процесі пе-р¬винного знайомства з пакетом можна випадково «очистити» введені дані, видалити раніше визначені змінні; 
погано виконаний файл Help: відсутні «картинки», що коме-нтують текст, тощо; 
відсутня можливість імпорту даних з використанням буфера (clipboard).
ДА-система
Призначення системи: детермінаційний аналіз (ДА) даних, отриманих за результатами маркетингової діяльності (опитуван-ня, обробка фінансових результатів діяльності фірми і т. п.). Сис-тема дає змогу виявити наявність і логічну суть закономірностей, які принципово можуть бути виявлені на основі статистичного масиву, що описує функціонування будь-якої системи. 
Список маркетингових задач, які можуть бути вирішені з допомогою ПЗ:
аналіз товарних систем; 
сегментний аналіз і пошук взаємозв’язків у ознаках сегмен-тування; 
конкурентний аналіз за суміщеними ринковими ознаками; 
аналіз впливу факторів зовнішнього середовища; 
оцінка факторів впливу на ринкову кон’юнктуру; 
аналіз фінансової діяльності підприємства; 
система оцінки ризику при прийнятті рішення на ринку; 
оцінка ЖЦТ. 
Вимоги до РС: надто низькі — від РС386, Windows 95, 8 Мбайт на жорсткому диску. 
Формат зберігання даних: спеціальний, визначений розроб-никами: *.da.
ПЗ побудоване як традиційна БД (наявність таблиць для зберігання інформації + система запитів, що інтелектуаль-
но вибудовується до масивів таблиць). Нетрадиційна система опису принципів побудови і роботи з БД уможливлює освоєння його фахівцем з нульовим рівнем первинної підготовки в галузі БД, з іншого боку, пакет забезпечений дуже великою 
кількістю грамотно складеної документації, що описує не тільки технологію роботи з пакетом, а й принципи логіки побудо-
ви його.
Можливості і терміни самостійного вивчення ПЗ на основі документації, що постачається: на первинне знайомство з ПЗ із урахуванням часу встановлення і поверхневого вивчення доку-ментації необхідно приблизно 40 годин. Великою перевагою ПЗ є можливість поетапного знайомства з пакетом і відповідним рів-нем рішення задач.
Переваги системи: 
пакет на 100 % адаптований до рішення маркетингових задач сегментного аналізу і аналізу впливу факторів зовнішнього середовища маркетингу; 
можливість самостійного освоєння ПЗ за поданою розробни-ком документацією за короткий термін; 
гнучкість (відсутність алгоритмів у вигляді «чорних ящи-ків») формулювання запитів до масивів даних; 
адаптація пакета для роботи щодо досвідчених користувачів комп’ютера і користувачів-початківців; 
стандартне меню і кнопки панелі управління ПЗ; 
WWW і E-mail підтримка користувачів ПЗ. 
Система постійно вдосконалюється. Внесено вдосконалення в обмін даними через ODBC. Поліпшено взаємодію з драйверами ODBC (Open Database Connectivity). Введено імпорт файлів у 
форматі SPSS. Нині ДА-система підтримує: 
імпорт у форматах SPSS, MS Excel, MS Access (версії 2.0, 7.0, 8.0), dBASE, FoxPro, Paradox, Текст Windows ANSI, Текст DOS або OS/2(PC-8); експорт у форматах MS Excel, MS Access (версії 2.0, 7.0, 8.0), Текст Windows ANSI, Текст DOS або OS/2(PC-8). Демоверсію ПЗ «ДА-система» (версія 4.0) можна отримати на сайті dademo.exe 4'551 Кбайт або сайті розробни-ка — компанії Контекст.
КонСи Маркетинг
Призначення системи: підтримка маркетингової діяльності з просування товарів і послуг. Підтримка системи облікового опи-су і потенційних клієнтів, що обслуговуються з урахуванням сег-ментування ринку. Direct Mail (e-mail) — механізм і система від-стеження його ефективності.
Список маркетингових задач, які можуть бути вирішені з допомогою ПЗ:
формування системи обліку інформації про клієнтів і потен-ційних споживачів; 
Direct Mail (e-mail) — механізм просування продукції або послуг; 
організація системи обліку впливу на потенційного клієнта в процесі просування товарів і послуг; 
опис потенційних клієнтів за сегментними характеристика-ми;
оцінка факторів впливу в сегментному аналізі; 
кількісний і часовий аналіз готовності клієнта до купівлі то-вару або послуги на основі екстраполяційної оцінки попередніх періодів; 
формування системи звіту по клієнтах і потенційних сег-
ментах. 
Вимоги до РС: від РС486DX, Windows 3.1 або 95, 8 Мбайт на жорсткому диску, RAM 8 Мбайт, Video 1 Мбайт.
Формат зберігання даних: спеціальний, але повністю доступ-ний для експорту-імпорту. Перевагою формату зберігання є його відкритість для внесення раніше підготовленого масиву інформа-ції про потенційних клієнтів або імпорт з інших доступних (прак-тично всіх форматів) баз даних. Тобто, маючи базу даних щодо потенційних клієнтів або будь-яку структуровану інформацію про них, можна почати роботу з пакетом безпосередньо після ім-порту інформації в масив початкової бази. 
ПЗ побудоване як система зберігання інформації про потен-ційних клієнтів компанії, що обслуговуються, і дає змогу реалі-зувати всі операції щодо даного списку:
будь-яка форма запиту до списку або окремої його вибірки;
кількісна оцінка інформації зі списку;
часова оцінка інформації зі списку;
реалізація регламентованих дій щодо підприємств (приват-них осіб), які містяться в списку (або вибірці) — розсилання по-штових повідомлень (повідомлень по e-mail);
формування «фокусних» звітів.
ПЗ реалізовує систему нагромадження (БД) як відкриту для коригування за допомогою інших програм і спеціалізованої СУБД. Даний пакет інтегрований в стандартні засоби MS Office (Excel & Word), і раніше створене досьє і репортажі (будь-які до-кументи, раніше створені в цьому форматі, що описують взаємо-дію з фірмою зі списку) можуть бути викликані відповідними кнопками з ПЗ «КонСи Маркетинг». Аналітичні функції відносно сформованої бази можуть бути виконані пакетом MS Excel. Пе-редбачений також інтегративний зв’язок пакета через режим
on line мережі Інтернет. У системі даного ПЗ закладено інтегра-тивну можливість роботи не тільки зі стандартними засобами MS Office, а й з будь-яким іншим пакетом, що вже є на «озброєнні» маркетолога. При цьому всі файли, створені в інших пакетах, у тому числі MS Office, прив’язуються до відповідного опису клі-
єнта. Саме ці властивості пакета дають змогу розглядати його не як «альтернативу» іншим програмним засобам, а як додатковий інструмент, що розвиває їх функції, спеціалізує їх у тематиці ма-р¬кетингу.
По суті, дане ПЗ — це реалізована система інтеграції (пакетна оболонка) існуючих стандартних засобів роботи маркетолога з російськомовним простим і доступним інтерфейсом, що дає змогу централізовано нагромаджувати в ПЗ дані про клієнтів і потенційні сегменти та обробляти їх як за допомогою описаного пакета, так і будь-яких інших, звичних для маркетолога про-
грамних засобів. У пакеті добре реалізовано систему direct mar-keting.
Можливості та терміни самостійного вивчення ПЗ на основі документації, що постачається: освоєння ПЗ із урахуванням ча-су встановлення, вивчення документації; конвертацію раніше пі-дготовленого масиву в робочу версію програми і тестування всіх передбачених розробником функцій пакета може бути виконано за дев’ять годин. 
Переваги системи: 
можливість редагування ознак сегментування та операцій з просування продукції , тобто створення власних списків цих па-раметрів; 
інтегративні властивості пакета з іншими програмами корис-тувача; 
продумана і грамотно реалізована система первинного аналізу заходів щодо просування продукції або послуг; 
наявність можливості перемикання стандарту представлення адреси потенційного клієнта. 
Вади системи:
відсутня можливість вести декілька баз у різних напрямах. Наприклад, групи потенційних клієнтів для різної продукції фір-ми можуть мати різні облікові бази потенційних клієнтів, які б хотілося розділити і фізично у вигляді окремих файлів; 
e-mail-система дещо складна — настроювання її на режим POP3 при тестуванні і процес розсилки зайняли багато часу. 
Демоверсію ПЗ «КонСи Маркетинг» (версія 2.020 можна отримати на сайті розробника — компанії «KonSi» Ltd.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS