Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » інформаційний маркетинг

Основні види ринкового ціноутворення і типи ринків

Нагадаємо, що в ринковій економіці ціноутворення здійсню-ється за таких умов:
достатньо вільне визначення цін шляхом угоди про купів-лю-продаж між покупцем і продавцем;
у конкурентному ринковому середовищі, що забезпечує ві-ль¬ний вибір поведінки покупців і продавців;
на основі рівноваги попиту та пропозиції шляхом установ-лення цін рівноваги.
За визначення цін на продукцію чи ресурси підприємства по-винні враховувати такі основні види ціноутворення:
вільне ціноутворення — покупець і продавець до і після уго-ди не зв’язані жодними зобов’язаннями;
договірно-контрактне ціноутворення — покупець і прода-вець самостійно здійснюють угоду купівлі-продажу, але мають до чи після неї зобов’язання;
ф’ючерсна угода (future) — майбутня закупівля за ціною, за-фіксованою в контракті, з метою страхування існуючих активів від зміни цін, курсів, %;
хеджування — страхування валютного ризику, в тому числі й у ф’ючерсних угодах;
опціон — угода, в якій одна сторона надає другій право 
купувати/продавати фінансовий інструмент (акцію, облігацію, ф’ючерсний контракт, процентну ставку, валюту);
ціноутворення в умовах часткової або повної монополізації 
ринку: монополії (один продавець), монопсонії (один покупець), олігополії (декілька продавців), олігопсонії (декілька покупців), що примушують одну чи обидві сторони приймати примусові умови.
Критерій класифікації ринків за типом — це характер і сту-пінь свободи конкуренції та ціноутворення. Розрізняють чотири типи ринків (табл. 18.1).

Таблиця 18.1
ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКАХ РІЗНИХ ТИПІВ
Ознаки Тип ринку
Вільна 
конкуренція Монополістич-на конкуренція Олігополія 
(олігопсонія) Чиста монопо-лія (монопсо-нія)
1. Характер ці-ноутворення Вільне, кон-курентне Конкурентне ціноутворення з пріоритетом монополізму в межах ринку диференційо-ваного фірмо-вого продук-ту Монополізо-ване ціноут-во¬рення, зумовлене взаємною залежністю де¬кількох конку¬рентів Ціноутворен-ня, що моно-полізувалося
2. Особливість продукту Однорід-ний, часто стандартизований Диференційо-ваний, але на¬лежить до гру¬пи замін-ників Може бути од¬норідним, стан-дартизованим і диференці-йо¬ваним Унікальний, не має близь-ких замінни-ків
3. Кількість під-приємств  — агентів ринку Дуже  ве-лика Багато Декілька Одне
4. Контроль ринкової ціни підприємством Не конт-ро¬люється Контролюється досить об-межено Контролюється спільно з конкурентами Контролюється монополіс-том
5. Нецінова конкуренція Відсутня Відіграє знач-ну роль Є типовою Є головною, має різні фор-ми
6. Умови вхо-дження в галузь, на ринок та ви-ходу з нього Перешкоди відсутні Відносно лег-кі Ускладнені або тяжкі Блоковані

Ринок вільної (чистої та досконалої) конкуренції
У визначенні цін діє повна свобода конкуренції. Ціни (під впливом попиту і пропозиції) прямують до єдиних цін на конкре-тний товар у відповідному місці та у фіксований момент часу. За вдосконалення ринку ціна на конкретний товар прямує до одна-кової на всьому ринку.
На ринку вільної конкуренції для збільшення прибутку необ-хідно зменшити ціну (знижки).
Зовнішніми ціновими ознаками ринку вільної конкуренції є:
ціни пропозиції товару дорівнюють цінам попиту на ці то-вари, отже, в цілому на ринку сума цін пропозиції рівна сумі цін попиту. Але ціни достатньо вільні, знаходяться в постійному ру-сі;
наявність запасів товару, а також резервних потужностей, що гарантують безперебійну торгівлю;
відсутність черг, характерних для дефіцитного ринку. Черги знімаються за допомогою регулювальної функції цін (підвищення цін до рівня, що врівноважує попит);
зміна цін безпосередньо відбивається на попиті і пропозиції, і навпаки, зміна попиту чи пропозиції веде до зміни цін (еластич-ність цін, попиту і пропозиції);
підвищення (зниження) ціни на будь-який товар веде до зниження (підвищення) цін на інші товари, наявні на даному рин-ку, але не використовувані у виробництві цих товарів (негативні перехресні еластичності);
підвищення (зниження) ціни на будь-який товар викликає пі-двищення (зниження) цін на товари, що інтенсивно використо-вуються в його виробництві або що є до нього додатковими (не-гативні перехресні еластичності);
мають місце входження і вихід як на ринку виробників (про-давців), так і на ринку споживачів (покупців).
Ціноутворення на ринку монополістичної конкуренції 
Ціноутворення здійснюється в умовах конкуренції підпри-ємств, які виробляють групу різноманітних товарів (послуг), які є неповними (недосконалими) замінниками, але водночас товар (послуга) конкретного підприємства диференційований, володіє специфічними особливостями. Отже, підприємство має деяку монополію при встановленні ціни на свій фірмовий товар (послу-гу), обмеженої наявністю конкурентних замінників товару (пос-луги) інших підприємств, наявних на ринку.
Основні характерні риси ціноутворення на ринку монополіс-тичної конкуренції наведено в табл. 18.1. Головним є фірмове диференціювання продукту (послуги), її пріоритетна специфіка для деякої частини споживачів, яка закріплюється патентом, лі-цензією, фабричною маркою, фірмовою назвою, своєрідністю упаковки чи тари. Особливість продукту в специфічній якості, формі, кольорі або стилі. Фірми застосовують також характерні для них сервісні послуги, рекламу тощо. 
Монополістична фірмова конкуренція та створення сфери конкурентного ціноутворення мають усі можливості для розвит-ку в умовах України. До таких ринків можна віднести ринок комп’ютерної техніки.
Ціноутворення на ринку конкуренції декількох виробни-ків
Ціноутворення здійснюється за домінуючої ролі декількох пі-дприємств, змушених рахуватися з реакцією своїх конкурентів. Тип ринку — олігополія, на ньому:
декілька підприємств (7—10) забезпечують весь ринок або більшу його частину. Їх товар може бути однорідний і стандартизований або диференційований фірмовою маркою;
деякі підприємства в олігополістичній галузі мають на ринку велику питому вагу (понад 20 %), отже, вони спроможні вплива-ти на ринкову ціну товару, диктуючи її, варіюючи обсягами про-дажу, впливаючи на інші ціноутворювальні фактори;
підприємства усвідомлюють свою залежність у ціноутворен-ні від конкуруючих підприємств і повинні враховувати їхню реа-кцію. Практика показує, що фактично будь-яке важливе рішення, що приймається керівництвом підприємства (встановлення ціни, визначення обсягу випуску продукції, надання послуг, активіза-ція рекламної кампанії або здійснення інвестицій), потребує вра-хування найбільш імовірної реакції конкурентів;
входження в ринок конкретного товару звичайно ускладне-не. Це пов’язане з ефектом масштабу, захистом технології та продукції патентами, ліцензіями, більшими рекламними та серві-с¬ними витратами, природними перепонами і т. п. Провідні підприємства можуть уживати стратегічних заходів, щоб ускладнити вторгнення на ринок новачків.


Хостинг від uCoz | Середа, 25.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS