Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » інформаційний маркетинг

Планування процесу маркетингових досліджень

У причинах невдач підприємницької діяльності фірм як суб’єк¬тів ринку питома вага ринкових факторів у чотири рази більша ніж виробничих і технічних. Ось чому постійна маркетингова діяльність підприємств у сучасних умовах має виняткове значення. Саме маркетинг забезпечує завчасну координацію виробництва і збуту, пристосування продукції фірми до динаміки ринку і ринку до продукції фірми; дає змогу визначити вигідні сегменти ринку, ініціює інноваційну діяльність і диверсифікацію виробництва з урахуванням кон’юнктури ринку і можливостей фірми. Концепція маркетингового дослідження — докладне визна-чення змісту предмета дослідження‚ загальна постановка задачі в межах даного дослідного задуму, вироблення початкового уяв-лення про ціль і проблематику дослідження‚ формування робочої гіпотези. Ціль дослідження залежить від фактичної ринкової ситуації. Це загальна постановка задачі. Вона випливає зі стратегічних на-станов діяльності підприємства загалом, маркетингової діяльнос-ті зокрема і спрямована на зниження рівня невизначеності в при-йнятті управлінських рішень. Маркетингова діяльність — це постійно функціонуючий ін-формаційний процес. Перш ніж визначити‚ вибрати засоби зби-рання, передавання‚ обробки та дослідження маркетингової ін-формації‚ необхідно вирішити низку питань, а саме: 1. Яка інформація потрібна і коли? 2. Які види інформації найбільш надійні? 3. Яка потенційна цінність різних видів інформації? Залежно від рішення, що приймається, та умов його прийняття ці питання вирішуються по-різному (табл. 5.1). Процес дослідження вкладається у багатоступінчастий процес [5] — від визначення потреб в інформації до видачі результатів її обробки менеджеру; він має бути спланований‚ з визначенням його основних стадій (рис. 5.1). Таблиця 5.1 МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Назва Ціль Методи і час проведення заходів Дослідження іміджу про¬дукту при виведенні його на ри-нок Виявити ставлення спо¬живача до про-дукту Збирання інформації за методом фокус-групи Дослідження іміджу про¬дукту при появі сильних конкурентів Виявити найпривабли-віші властивості про- дукту, його переваги Те саме Дослідження просування продукту на ринок Аналіз ефективності по¬передніх рекламних кам¬паній Групова дискусія, якщо не досягнуто конкретних маркетингових ці¬лей Аудит продукту Отримати повну ін-фор¬мацію про ринок Аналіз періодичних ог¬лядів та звітів про обсяги продажу Сформувати базу даних споживачів Анкетування спожива-чів один раз на рік Сформувати базу даних конкурентів Аналіз періодичних зві¬тів про обсяги про-дажу Сформувати базу даних постачальників Аналіз періодичних ог¬лядів і звітів про обсяги продажу Зайняти максимальну частку ринку Аналіз даних про кон-курентів-лідерів (розві-дка + звіти про обсяги продажу), анкетування споживачів, експертне опитування Збільшити частку рин-ку Аналіз даних про най-ближчих конкурентів, анкетування спожива-чів, експертне опиту-вання Створити стійке сприйняття продукту, надання йому переваг Анкетування спожива-чів один раз на рік Рис. 5.1. Основні стадії процесу визначення потреб в інформації Стадію 1 можна уявити у вигляді трьох послідовних етапів: • визначення мети; • постановка проблеми; • формування робочої гіпотези. Маркетингові дослідження завжди націлені на визначення і розв’язання будь-якої конкретної проблеми діяльності фірми. Мета — це загальна постановка задачі управління маркетин-гом. Вона випливає з цілей, поставлених перед фірмою, і обумовлюється стратегією розвитку фірми. Визначення проблематики — сукупність окремих задач‚ що випливають з головної задачі. Так‚ проблематика маркетингового дослідження може випливати з виду товару і специфіки споживання його‚ рівня насиченості ринку‚ каналів просування і дій конкурентів. Тому окремі проблеми можуть бути пов’язані з товарною пропозицією або попитом‚ або ціною. Задачі полягають у дослідженні насамперед тих проблем‚ від яких залежать сучасний стан і подальший розвиток фірми. Визначення проблеми дослідження — це визначення об’єкта, предмета і методу маркетингового дослідження. Об’єкт дослідження — це матеріальна реальність, обмежена у часі та просторі: регіональний ринок, визначена група спожи-вачів, конкретна система, фірми-конкуренти, внутрішнє середо-вище підприємства тощо. Предмет дослідження — це суб’єкт маркетингової дії: конк-ретні товари, послуги, потенціал або імідж підприємства, тобто те, до чого планується прийняття управлінського рішення на ос-нові результатів маркетингового дослідження. Метод дослідження — спосіб проведення маркетингового до-слідження. Оскільки вартість дослідження визначається обраним методом аналізу, то спосіб проведення його має бути обраний на стадії формулювання проблеми. Формування робочої гіпотези — це розроблення концепції дослідження, з’ясування того, в який спосіб завдання може бути вирішене. Перш за все це визначення теоретичної гіпотези або припущення, яке вимагає підтвердження результатами маркетин-гового дослідження. У гіпотезі містяться попередні пояснення та умови тієї або іншої події. Гіпотеза має піддаватися кількісній перевірці. Це — робоча гіпотеза. Формулювання гіпотези необхідне насамперед з двох причин: по-перше, для наступної статистичної перевірки; по-друге, для обмеження можливостей маніпуляцій дослідника. Гіпотеза пови-н¬на відповідати вимогам категоричності, однозначності і контро-льованості. Гіпотеза є наслідком творчого і логічного мислення, аналогії, вивчення відповідної літератури. Робоча гіпотеза маркетингового дослідження — це ймовір-нісне припущення відносно суттєвості і шляхів розвитку розг-лядуваних явищ. Це алгоритм розв’язання виявлених для дос-лідження проблем. Розроблення робочої гіпотези — складний творчий процес‚ своєрідний фундамент майбутнього дослі-дження. Воно дає змогу встановити межі та основні напрями всієї розробки. Підсумком попередніх дій і наступним кроком організації маркетингового дослідження є розроблення технічного завдання (ТЗ) — документа, в якому будуть зафіксовані цілі та за- дачі дослідження (питання, на які потрібно отримати відповідь), необхідна кількість одиниць аналізу (вибіркова сукупність об’єктів чи значень), способи збирання первинної інформації та джерела вторинних даних, термін проведення дослід¬ження, форма звіту. Оскільки маркетингове дослідження — досить складна про- цедура, що потребує залучення спеціалістів високої кваліфікації, то потрібно або звернутися до представників консалтингової фірми, або виконувати його своїми силами. Від обсягу цілей та задач залежить вартість дослідження. Якщо воно виконуватиметься сторонніми спеціалістами, то дослідник відповість тільки на питання, зафіксовані в ТЗ; усі принципово нові питання, які можуть виникнути під час дослідження, будуть відкинуті. Якщо дослідження проводять маркетологи фірми, то вони всю супутню інформацію зможуть максимально використати для вирішення інших задач. ТЗ узгоджується з виконавцем, затверджується керівником фі-р¬ми-замовника; воно є головним документом, що регламентує змістовну частину маркетингового дослідження.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS