Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » інформаційний маркетинг

Порівняльний аналіз пакетів і рекомендації щодо їх вибору

На жаль, специфіка діяльності підприємств не завжди задо-вольняється стандартними програмними пакетами. Тому не-
обхідно використовувати спеціалізоване програмне забезпе-
чення, яке пропонується на ринку. Як правило, це програм-
ні модулі з комплексних комп’ютерних систем автоматизації під-приємств, бухгалтерії, інвестиційного менеджменту тощо 
(див. табл. 21.1) [128]. Певні програми здатні працювати не тільки в складі своєї системи, але і як самостійна, автономна програма. До таких належать Marketing Expert, Clientele та ін. Однак деякі програми можуть працювати або тільки автономно («БЭСТ-Маркетинг», «Стратегия»), або тільки в складі своїх комплексних систем («FinExpert-Маркетинг», «Галактика-Маркетинг» та ін.).
Більшість з них дають змогу вирішувати основні маркетингові завдання і підтримують типові методи, використовувані для роз-в’язання цих завдань.
 
Таблиця 21.1
ПРОГРАМИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ МАРКЕТИНГУ
Найменування програми 
(додатка, 
модуля) Інтегровані 
і комплексні
системи Основне 
призначення Деякі 
особливості Ціна варіанта,
еквівалент USD Розробник / поста-чальник в Україні
БЕСТ-маркетинг Автономна про-грама Нескладна про-гра¬ма для аналізу ринків, фінансово-го планування ма-р¬кетингової діяль-но¬сті малих і середніх підпри-ємств Не потребує високого рівня маркетингової підготовки пер-соналу 210 «Інтелект-Сервіс» (Росія) / БЭСТ Ltd
«Інтелект-Сервіс Плюс»
Marketing Expert Програма із сис-те¬ми інвестиційного фінансового пла-ну¬вання і контролю Project Expert. Мо¬же використовува-тися автономно Стратегічне і так-тичне планування маркетингу фахів-цями Версія Professio-nal дає змогу про-водити аналіз рин¬ків і невизначено¬сті, прогнозування 950 (версія Profes¬sional 1200) плюс 500 (600) за кожне додаткове ро-боче місце Компанія «Pro-In¬vest Consulting» (Рос)/СП Тікон», ИВЦ «Спринт-Ин¬форм» та ін. 
Стратегія Автономна про-грама Спеціально розроб¬лена для проведен¬ня маркетингу на середніх і великих підприємствах з ве¬ликими товарними групами. Розрахо-вана на менедже-рів з достатнім рі-внем кваліфікації Фактично є ін-стру¬ментом консультан¬тів та експертів, які «начиняють» сис-тему знаннями, а потім уже переда-ють маркетологам. Підтримує розв’я-зання оптиміза-цій¬них задач Немає даних Консалтингова група «Сталкер» (Росія)
Закінчення табл. 21.1
Найменування програми 
(додатка, 
модуля) Інтегровані 
і комплексні
системи Основне 
призначення Деякі 
особливості Ціна варіанта,
еквівалент USD Розробник / поста-чальник в Україні
Clientele Додаток корпо-ративної системи 
управління підп-риємством Plati-num. Може вико-ристовуватися автономно Обслуговування і підтримка клієнтів, автоматизація про¬дажу і маркетингу середніх і великих підприємств База даних доступна всім користувачам системи Pla¬tinum. Додаток русифікований. Має краще рішення з підтримки клієн-тів 3000 і більш (залежно від комплектації) Platinum Software Corporation (США)/ «Супре-мум»
FinExpert-Маркетинг Додаток системи автоматизації обліку та управління підприємством FinExpert Автоматизація об-ліку стану підпри-ємства і ринку, рей¬тингового аналізу, планування маркетингу Типове рішення, на базі якого створюється нове рішення для замовника, що стає його власні-стю 1500 (додатково до ціни систе-
ми без цього додатка) Компанія IDM Ltd. (Украї-на)
Галактика-Маркетинг Модуль системи автоматизації під¬приємства «Галак¬тика» Автоматизація об-ліку збуту товару, роботи з клієнта-ми Універсальний мо¬дуль, який модифікується під потреби замов-ника 990 (мережа на 250 клієнтів) Корпорація «Га-лактика» (СНД) / «Гелекси Украї-на»

 
Проте є й такі програми, що забезпечують розв’язання лише завдань обліку продажу, клієнтів і т. п. Деякі програми, слабо ін-тегровані в комплексні системи автоматизації підприємств та ін-ші системи підтримки прийняття рішень, можуть виявитися не-достатньо гнучкими для адаптації до потреб користувачів.
Багато програм мають інтерфейс, що оперує звичними для ко-ристувача словесними категоріями, не вимагаючи від нього точ-них числових даних і оцінок. Однак більшість з них видають спрощені результати, які майже повністю визначаються рівнем компетенції їх користувачів у галузі маркетингу і менеджменту.
Опис можливостей програм наведено в табл. 21.2. 

Таблиця 21.2 
МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМ
Завдання (метод маркетингу) БЕСТ-
маркетинг Marketing Expert Стратегія Clientele FinExpert-Маркетинг Галактика-маркетинг
Завдання маркетингу
Аналіз ринку, товару (вивчення споживчого ринку, аналіз ринкових мож¬ливостей, позиціонування товару на ринку) + + + + + +
Аналіз конкурентоспроможності (міра присутності конкурентів на ринку, порівняльний аналіз за товарами, за рекламою) + + + + +
Прогноз та аналіз продажу (прибутки в сегментах) + + + + +
Аналіз ризиків (розрахунок та аналіз розсіювання прибутків, цін) +
Управлінський облік (реєстрація руху товару, продажу, послуг, гарантій, рек¬ламацій, постачальників, прибутків) + + +
Супровід потенційних покупців і клієнтів (від першого контакту) + +
Планування маркетингової діяльності (стратегічне і тактичне, анкетування, стимулювання, реклама, ціна, просування) + + + + + +
Аналіз ефективності маркетингу + + + + +
Закінчення табл. 21.2
Завдання (метод маркетингу) БЕСТ-
маркетинг Marketing Expert Стратегія Clientele FinExpert-Маркетинг Галактика-маркетинг
Використовувані методи маркетингу
Сегментація ринку (визначення ці-льових груп покупців) + + + + + +
SWOT-аналіз (аналіз переваг і недоліків порівняно з конку-рентами) + + + + +
Portfolio-аналіз (багатокритеріальний аналіз поточного стану підприємства за матричними моделями Бостонської групи (зростання частки ринку), «Дженерал Електрик» (привабливість конкурентоспроможності) та ін.) + +
GAP-аналіз (аналіз, прогноз продажу за сегментами ринку) +
Модель Розенберга (методика оброб¬ки маркетингової інформації на основі компенсації поганих характеристик хорошими) +
Метод 4Р (marketing mix production price place promotion — суміш мар-кетингу чотирьох компонент — продукт, ціна, місце продажу, просування на ринок) + +
Стратегія Анзоффа (позиціонування товару на матриці «товар—ринок» (новий або старий товар на новому або старому ринку), визначення стратегії, оцінки ймовірності успіху і витрат) + +
Бюджетування (детальне фінансове планування за прогнозом продажу, бюджетом маркетингу і реклами, ви-робничими витратами і зведеним бюджетом) + + + + + +
Примітка: плюс (+) — функція, присутня в явному вигляді.
Аналіз використання маркетингових програм показує, що:
основними користувачами таких програм є торговельні ком-панії, банки та навчальні заклади, що використовують їх для розв’язання власних маркетингових проблем, великі маркетинго-ві фірми їх не використовують;
кількість інсталяцій в Україні кожної із зазначених програм — не більше декількох десятків;
рівень використання — від максимально можливого до ну-льового.
Це пояснюється таким:
1. Маркетингові фірми звичайно проводять дорогі і глибокі маркетингові дослідження, вони прагнуть мати своє індивідуаль-не «маркетингове» обличчя і тому рідко використовують типові програми, частіше власні набори інформаційно-аналітичних про-грам, що формуються як з універсальних, так і із замовлених спеціальних пакетів, включаючи програми обробки даних анкет-них опитувань, статистичні пакети типу американських SPSS, SAS System, Statistica та ін.
2. Відсутні активні зусилля з просування цих програм, тим па-че, що багато з них створено зовсім недавно і часу на просування їх було дуже мало. 
3. Нерозуміння ролі подібних програм, низький рівень квалі-фікації персоналу, тимчасові труднощі і т. п.
Звідси випливає, що будь-яка з описаних маркетингових про-грам цілком прийнятна для розв’язання власних задач маркетин-гу компанії. Однак таке рішення доцільне лише на першому ета-пі, поки навчаються маркетологи і точніше визначатимуться потреби компанії. Тим більше, що такі самі програми можуть бу-ти й у конкурентів. 
Далі бажано підібрати свій власний портфель програм, вклю-чаючи один або декілька типових маркетингових модулів, а та-кож програми обробки анкет, статистичні пакети та інші спеціа-лізовані і потужніші системи аналізу та прогнозування типу програм серії Analytical PowerTools американської компанії Palisade, пакета DataEngine німецької компанії MIT GmbH та ін.

Хостинг від uCoz | Субота, 26.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS