Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » інформаційний маркетинг

Розрахунок параметрів конкурентоспроможності

Просте порівняння абсолютних значень параметрів конкуре-нтоспроможності інформаційного продукту з конкуруючими є методологічно неправильним, оскільки при цьому не врахову-ється ступінь задоволення потреб споживача і значимість пара-метра.
Нехай Pi — абсолютне значення i-го одиничного параметра конкурентоспроможності; Pi100 — значення цього параметра за 100%-го задоволення потреби споживача у деякій якості інфор-маційного продукту. Тоді qi — відносне значення i-го параметра (показник параметра):
 
де qi — ступінь задоволення i-ї потреби.
Позначимо через аi вагу i-го параметра для споживачів зада-ного сегмента ринку. За кожною групою параметрів можна роз-рахувати узагальнений груповий відносний показник Ij, що хара-к¬теризує ступінь задоволення сукупної потреби за кожною j-ю групою параметрів:
 .
Підсумовування проводиться за всіма i, що належать до j-ї групи.
Показник Kj конкурентоспроможності продукту по j-й групі параметрів однієї інформаційної структури до конкуруючого продукту іншої визначатиметься так:
 .
Визначення об’єктивного вагового коефіцієнта ai для i-го па-раметра — дуже важливий момент. Для цього можна використа-ти метод експертних оцінок. Кожний експерт визначає головні властивості інформаційного продукту, що мають першорядне значення для споживача. За цими списками кожній з властивос-тей присвоюється певна вага.
Окрім цього, для оцінювання конкурентоспроможності продуктів можна застосувати бальну систему. Після визначення переліку головних параметрів конкурентоспроможності визначають «ідеальні» значення цих параметрів для «ідеального» (базового) інформаційного продукту і виставляють йому максимальну кількість балів. Після цього експерти, порівнюючи кожний продукт даного класу з «ідеальним», визначають його бали. У підсумку одержують інтегральний показник конкурентоспроможності для кожного продукту.
Для визначення конкурентоспроможності інформаційного продукту доцільно також використати опитування реальних і потенційних споживачів. Ці суб’єктивні оцінки у зіставленні з оцінкою експертів дадуть інформаційній структурі реальне уявлення про місце продукту на інформаційному ринку та виходячи з цього 
відкоригувати свою маркетингову діяльність. Для інформаційних продуктів за цими оцінками можна встановити обсяги «беззбиткового продажу» і розрахувати припустимі витрати на розроблення, виробництво та вдосконалення інформаційного продукту.
Побудуємо загальний алгоритм оцінки рівня конкурентоспро-можності інформаційних продуктів (рис. 17.4).
Оскільки аналіз діяльності конкурентів не є одноразовою акці-єю, то він потребує розроблення спеціальних інформаційних листків і систематичного їх заповнення даними, які надходять з різних джерел. Такий моніторинг конкурентного середовища дасть змогу відстежити динаміку його змін у цілому та всіх його складових.
Ситуація, що визначає конкурентний стан на ринку:
Яка загальна ситуація на ринку фірми?
На якій стадії розвитку перебуває цей ринок (формування, становлення, зростання, зрілості, згортання, проміжній)?
Якої конкурентної стратегії дотримується фірма на своєму ринку (повне насичення ринку, концентрація на послугах, спеці-алізація ринку)?
 
Рис. 17.4. Алгоритм оцінювання рівня конкурентоспроможності 
інформаційних продуктів
Аналіз діяльності конкурентів:
Скільки конкурентів на основному ринку?
Які фірми є основними конкурентами? 
Які частки на ринку мають три найбільші фірми? 
Чим пропозиції ваших конкурентів вигідні для клієнтів?
У чому полягає головна слабкість ваших основних конку-
рентів?
Які межі можливостей в існуючих і потенційних конкурен-тів?
Чого можна очікувати від конкурентів у найближчому май-бутньому?
Аналіз діяльності основного конкурента:
Які цілі має основний конкурент? 
Який асортимент продуктів і послуг він пропонує? 
Основні ринки та сегменти конкурента. 
Цільові групи (клієнтура).
Кількість співробітників та витрати на їх утримання.
Консультанти та експерти.
Організаційна структура і система управління.
Стратегії (у минулому, у теперішній час, у майбутньому).
Сильні і слабкі сторони (у кваліфікації персоналу, у фінансо-вій частині, у маркетингу, у сервісі).
Якою діяльністю не варто займатися, тому що конкурент чи-нитиме сильний опір?
Вартість продуктів або послуг конкурента порівняно з ва-шими.
Як реагує конкурент на нові пропозиції ринку та рекламні заходи?
Які пільги надає конкурент своїм клієнтам?
З яких причин клієнти віддають перевагу вашому конкурен-ту?
Яких важливих клієнтів останнім часом втратила фірма на користь вашому конкуренту?
Яких клієнтів ви змогли «перехопити» у конкурентів і чому?
Скільки працівників зайнято у сфері маркетингу, реклами, ПР у конкуруючій фірмі?
Як рекламує себе конкурент (засоби реклами, ПР, які рекла-м¬ні агентства використовує, які послуги рекламує і т. д.)?
Зрозуміло, що не завжди можна знайти відповіді на всі ці за-питання, але, відповівши на більшість із них, можна зробити ви-сновок щодо конкурента:
ü лідер на ринку;
ü важливий суперник (частка ринку понад 15%);
ü один з багатьох;
ü не має великого значення;
ü консервативний, неактивний;
ü агресивний, що оперативно реагує на зміни;
ü кого з перспективних співробітників конкурента можна за-вербувати;
ü з ким із колишніх співробітників конкурента варто погово-рити.
Зрозуміло, що зміст таких довідок залежить від галузі, специ-фіки діяльності фірми; дані можуть мати кількісний, якісний, об’єктивний, суб’єктивний, інтуїтивний характер, але зібрані ра-зом вони дають можливість систематизувати знання про конку-рентне середовище і уявити загальну картину в конкретний мо-мент або проміжок часу та визначити напрями його подальшого розвитку. 

Хостинг від uCoz | Неділя, 22.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS