Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » інформаційний маркетинг

Вибір цільового сегмента ринку ПЗ

При виборі цільового сегмента ринку доцільно використати дані про прибутковість сегмента. Визначають місткість ринку в сегменті: оцінювання ймовірної кількості споживачів і приблизне визначення реалістичної ціни. Встановлення кількості спожива-чів здійснюють виходячи з досвіду роботи ІОО, а також комер-ційної статистики, спеціальних обстежень споживачів прямим способом. Для продуктів, що мають «індуковані» зв’язки, місткість ринку визначають, спираючись на дані ринку основних товарів.
Орієнтовна ціна пов’язана з політикою цін на ІПП. Для попе-редньої оцінки місткості ринку застосовують способи розрахунку за аналогами, а також експертні оцінки на основі даних збутовиків і потенційних споживачів:
1) конкурентний стан у сегменті: принципові можливості і ринковий досвід конкурентів у сегменті; частки сегментів, що ко-нтролюються конкурентами; ймовірні реакції на початок роботи ІОО у сегменті (або на вихід нового продукту);
2) доступність каналів збуту: всі канали збуту належать кон-курентам; у тому або іншому сегменті каналів збуту немає зовсім або вони вкрай нерозвинуті; дуже великі витрати на збут при використанні найефективніших каналів тощо;
3) ефективність товарообігу в сегменті: жорсткі правила що-до термінів та інших умов поставки; існування інформаційної ін-фраструктури. Витрати на товарообіг можуть сприяти значному зростанню цін, знижувати конкурентоспроможність;
4) рекламні можливості ІОО у сегменті: організація реклами, ефект дієвості реклами як такої;
5) можливості сервісу в сегменті;
6) залежність сегмента від обмежених товарів і послуг. Для цього необхідно: виділення всіх обмежених товарів і послуг; оці-н¬ка стану в сегменті по кожному виділеному елементу; оцінка 
перспектив по кожному елементу з урахуванням факторів: економічного (ціна, розробка та інші питання), комерційного (закупівлі за імпортом і міжрегіональні), політичного (стабільність становища в регіонах-виробниках, можливість виникнення конфліктів, упевненість у державному законодавстві) ризиків;
7) технологічні труднощі роботи в сегменті, пов’язані з ана-лізом перспектив розроблення нових ПЗ.
Важливе значення у формуванні інформаційного ринку має оцінка потреби в нових ІПП. Потреба може бути згрупована за такими ознаками (табл. 12.1).

Таблиця 12.1
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТРЕБ У НОВИХ ІПП
Класифікаційна ознака Складові ознаки
1. За ступенем принципового задо-во¬лення Цілком задоволені
Частково задоволені
Незадоволені
2. За часовим параметром споживання Одиничне задоволення
Періодичне задоволення
Безперервне задоволення
3. За природою виникнення Основні
Прямо індуковані
Побічно індуковані
4. За комплексністю задоволення Задоволені одним товаром
Задоволені комплексом товарів
Задоволені комплексом послуг
Задоволені товаром і послугами
5. За станом конкуренції товарів і по¬слуг у сфері задоволення потреби Конкурують тільки товари даного виду (різні ринки)
Товари конкурують з послугами
Конкурують і товари і послуги
Як видно з даних таблиці, за першою ознакою здійснюється оцінка рівня прогнозованого попиту, що використовує інформа-цію про насиченість ринку певними програмними та інформацій-ними продуктами і послугами.
Оцінка потреби за параметром часу задоволення дає змогу глибше зрозуміти перспективу збуту щодо повторних купівель.
Аналіз потреби за природою виникнення дає можливість при-близно оцінити ступінь ризику бізнесу з точки зору «довжини ла-н¬цюжка товарів», що передує задоволенню даної потреби. На-
приклад, виробники інформаційно-обчислювальних ресурсів (ІОР) задовольняють «основну» потребу в управлінській інфор-мації. Виробники ЕОМ забезпечують «прямо індуковану потре-бу», що йде від основної, — забезпечуючи процес виробництва ІОР. Виробники системи кондиціонерів для ЕОМ задовольняють «побічно індуковану потребу».
Комплексність інформаційно-обчислювального обслугову-вання вимагає розгляду потреби за комплексністю задоволення. Такий підхід дає змогу визначати сфери майбутніх партнер-
ських зв’язків або розширення свого бізнесу на основі ди-
версифікації. Установлюється ступінь майбутньої залежності від стану ринку взаємозамінних продуктів (найхарактерніше для ПЗ).
Класифікація потреб за станом конкуренції товарів і послуг дає уявлення про товари і послуги, здатні замінювати дані това-ри, але з іншими принципами створення і використання («міжрин¬кова конкуренція»).

Хостинг від uCoz | Понеділок, 21.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS