Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » основи маркетингу

КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Контроль — це процес визначення, оцінки та інфор-
мування про співвідношення фактичних показників (результатів 
реалізації планових рішень) і їх планових значень. Основними складовими контролю є: 
констатація дійсних (фактичних) значень параметрів;
порівняння дійсних значень із плановими;
визначення величини та причин відхилень (аналіз відхи-лень);
визначення заходів для виправлення відхилень;
формування висновків та звіту.
Процес контролю включає визначення його концепції, мети (правильності, регулярності, ефективності чи раціональності дій), об’єктів (методи, результати, показники, потенціали тощо), контрольованих норм, контролерів (внутрішніх чи зовнішніх), методів, обсягів (повний чи вибірковий), точок контролю, ваго-мості рішень, прийнятності допусків та похибок, ідентифікації причин відхилень, способів їх оцінки, формулювання пропозицій тощо.
Контроль маркетингової діяльності підприємства — це дослі-дження сукупності маркетингових дій, умов, зв’язків і резуль-
татів з метою з’ясування міри ефективності діяльності підпри-
ємства для досягнення маркетингових цілей. Він має сприяти 
такому:
досягненню успіху і підвищенню продуктивності (контроль якості продукції, процесів реклами, розподілу, збуту тощо);
дотриманню умовних обмежень (контроль річного балансу, бюджетів на рекламу, розподіл тощо).
Контроль маркетингової діяльності підприємства поширюєть-ся на виконання річних планів збуту, прибутковості та ефектив-ності маркетингових заходів.
Контроль річних планів збуту проводиться за окремими пока-зниками:
товарооборот окремих видів продукції (Qі):
 ,
де qi — обсяг товарообороту і-ї продукції підприємства за рік (квартал, місяць);
pi — відпускна ціна і-ї продукції;
валовий товарооборот (Q):
 
де n — кількість позицій продукції підприємства;
структура товарообороту підприємства в регіональному та асортиментному розрізі, за формами власності, галузевою належністю та обсягами замовлень споживачів;
частка товарообороту і-го товару підприємства в і-му регі-оні (галузі, групі споживачів).
Контроль ефективності маркетингових заходів може здійсню-ватись за такими показниками:
зростання ринку (Р):
 ,
де Qз — обсяги продажу продукції підприємства у звітному році (періоді);
Qп.п — обсяги продажу продукції підприємства в попередньо-му році (періоді);
частка ринку (Qп):
 ,
де Qі — обсяг товарообороту і-ї продукції підприємства на дано-му ринку;
  — загальні обсяги продажу і-ї продукції всіма постачаль-никами на даному ринку;
продуктивність маркетингу (П):
 ,
де Q — валовий товарооборот підприємства;
К — кількість працівників маркетингової служби;
динаміка замовлень (Кз):
 ,
де   — кількість (обсяги) замовлень поточного періоду;
  — кількість (обсяги) замовлень попереднього аналогіч-ного періоду;
середня величина замовлень (Зс):
 ,
де Qз — загальний обсяг замовлень;
Кс — кількість споживачів;
структура та динаміка споживачів (клієнтів) підприємства (частки старих та нових споживачів (клієнтів) підприємства в їх-ній загальній кількості в поточний період та проти попереднього періоду;
якість обслуговування споживачів (Кя):
 ,
де Кр — кількість рекламацій у вартісному виразі;
ефективність рекламних витрат (Кр):
 ,
де Рв — сума рекламних витрат;
цінова перевага (Ку):
 
де Рф — середня ціна продукції підприємства;
Рк — середня ціна продукції конкурента;
коефіцієнт знижок (Кз):
 ,
де Qз — загальна сума наданих споживачам знижок;
швидкість обороту товарних запасів (Vз):
 ,
де ЗБ — балансова величина товарних запасів (середньорічна ва-ртість товарних запасів);
тривалість обороту товарних запасів (Т):
 ;
коефіцієнт продажу нових товарів (Кн):
 ,
де Qн — обсяги продажу нових товарів.
Контроль прибутковості здійснюється за такими показниками:
валовий прибуток (Пв):
 ,
де С — собівартість реалізованих товарів;
чистий прибуток (Пч):
 ,
де В — витрати на виробництво та реалізацію продукції;
коефіцієнт валового прибутку (Кв):
 ,
де Д — виторг від реалізації товарів;
коефіцієнт чистого прибутку (Кч):
 .
Крім цього, контролюється прибутковість товарів у розрізі їх асортименту, регіонів, споживачів, каналів розподілу тощо


Хостинг від uCoz | Четвер, 26.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS