Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » основи маркетингу

НАВКОЛИШНЄ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ ТА МІКРОСЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Навколишнє бізнес-середовище — це сукупність чинників, cуб’єктів, сил та умов, які впливають на визначення предмета та об’єкта маркетингу, створення системи його за-
собів, формування їхньої структури, тобто це сфера, що в ній відбувається маркетингова діяльність суб’єкта господарювання (рис. 11).
 
Рис. 11. Навколишнє бізнес-середовище
та мікросередовище підприємства
Навколишнє бізнес-середовище підприємства складається з кількох частин. По-перше, це зовнішні умови та сили. Ця частина не може бути керованою підприємством, а тому мета дослідження полягає у вивченні та врахуванні підприємством її дії з метою можливого запобігання негативним впливам чи посилення позитивних впливів на ділову активність та результативність його 
діяльності.
До таких зовнішніх умов і сил, які визначають маркетингову діяльність підприємства, належать:
міжнародні: система міжнародних договорів, угод; правила і норми зовнішньої торгівлі; закони інших країн щодо здійснення торговельних операцій;
регулювальні: політика уряду; система державного регулю-вання підприємницької діяльності, ціноутворення, рекламування, конкуренції, чинне законодавство;
економічні: стан країни (рівень, динаміка та обсяги вироб-ництва і попиту на товари чи послуги); рівень доходів населення, темпи інфляції, податки);
технологічні: рівень використання сучасних технологій; за-провадження досягнень науково-технічного прогресу;
політичні: політична структура; політична організація су-
спільства;
екологічні: вимоги до охорони довкілля;
конкурентні: інтенсивність, форми і види конкуренції, її динаміка;
соціальні: культурні, демографічні.
Друга частина навколишнього бізнес-середовища — це су-б’єкти, з якими контактує підприємство і на котрих певною мі-рою може впливати.
З-поміж суб’єктів, які належать до зовнішнього бізнес-сере-довища, головним об’єктом дослідження є безумовно споживачі. Їхня поведінка — мотиви купівлі, звички, спосіб і стиль життя, купівельна спроможність, потреби, цінності, побажання, попит, процеси прийняття рішень про купівлю — найважливіші чинни-ки, які визначають зміст, напрямки й особливості маркетингової діяльності підприємства.
Крім цього, у ході досліджень навколишнього бізнес-середо-вища вивчаються такі суб’єкти:
державні органи управління: формують систему норм і пра¬вил поведінки; регулюють бізнесову діяльність;
акціонери (власники): створюють і фінансують підприємст-во, розпоряджаються власністю, виходячи зі своїх інтересів;
постачальники: забезпечують підприємство необхідними матеріально-технічними ресурсами;
оптова і роздрібна торгівля: пропонує систему, організацію і практику торговельних стосунків з покупцями на засадах посе-редництва;
засоби масової інформації: забезпечують підприємство ко-мунікаційними зв’язками з ринком;
конкуренти: підприємства-суперники, які оперують на тому самому ринку, використовують схожі стратегії;
контактні аудиторії: партії, профспілки, релігійні організа-ції, товариства захисту прав споживачів та інші угруповання, які цікавляться діяльністю підприємства, впливають на його співро-бітників;
банківські, страхові, науково-дослідні, охоронні, транспор-тні організації.
Іншим, не менш важливим об’єктом маркетингових дослі-джень, є мікросередовище підприємства. Тут найважливіши-
ми аспектами досліджень є місія, мета і завдання підприєм-
ства, що визначають його бізнес та місце на ринку; склад, ква-ліфікація, досвід і методи роботи керівництва, яке відпові-
дає за правильний вибір сфери діяльності, загальні показники, що характеризують його величину, динаміку обсягів прода-
жу, доходів, прибутку, іміджу; роль і місце маркетингу та інших підприємницьких функцій; розвиток корпоративної культури (системи цінностей, норм і правил поведінки на ринку) тощо.
Основне завдання досліджень навколишнього бізнес-середо-вища та мікросередовища підприємства — знайдення способів досягнення тривалого балансу інтересів окремих суб’єктів, що діють на тлі наявних сил та умов, ліквідація суперечностей між ними за рахунок творчого використання власного потенціалу. 
У зв’язку із цим важливим є таке:
урахування рівня досягнення і невдач, можливих ризиків підприємства на шляху до поставлених цілей;
здійснення процесу адаптації, тобто пристосування марке-тингової стратегії підприємства до змін навколишнього середо-вища;
організація зворотного зв’язку, тобто наявність інформації від ринку стосовно наслідків реалізації маркетингових заходів підприємства.


Хостинг від uCoz | Четвер, 26.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS