Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » основи маркетингу

ПРИЧИНИ НЕВДАЧ НОВИХ ТОВАРІВ

Проте, незважаючи на добре опрацьовану систему планування нових товарів за різними оцінками, від 15 до 35 % усіх інновацій зазнають комерційного краху. Причини невдач нових товарів можна розділити на дві групи. Перша група за-лежить від чинників зовнішнього впливу. Розгляньмо їх до-кладніше.
Головною причиною невдач нових товарів на ринку є невід-повідність нововведень цінностям і потребам споживачів, особ-ливостям їхньої поведінки. Маркетингова теорія орієнтує товаро-виробників на створення таких товарів, які є цінністю для споживачів, здатні задовольнити сьогочасні потреби ринку. Якщо такої орієнтації бракує, товар нікому не буде потрібен, а отже всі витрати на його створення та виготовлення будуть даремними. Ринок їх ніколи не компенсує.
Важливою причиною невдач нових товарів є також недостат-ньо принципові відміни їхніх характеристик і властивостей від тих товарних пропозицій, які є сьогодні на ринку і стали вже зви-чними для споживачів. Ринок завжди віддає перевагу перевіре-ним практикою товарам. Лише тоді, коли споживач переконаєть-ся, що товар-новинка забезпечує суттєві переваги стосовно задоволення певних потреб, тоді він змінить свою орієнтацію, купуватиме щось нове.
Глобалізація конкуренції, посилення її впливу — це ще одна причина невдач нових товарів на ринку. Конкуренція, як один із головних факторів ринкової економіки, з одного боку, стимулює нововведення, з другого — заважає впровадити їх на ринок. Інно-ваційні дії — суттєвий аргумент підприємств у їхній боротьбі за ринок збуту. Але водночас такі дії завжди спричиняють відповід-ну реакцію товаровиробників традиційних товарів. Зниження цін на останні, зміцнення відносин із каналами розподілу, протекціо-нізм, стимулювання збуту тощо — це ті дійові інструменти, які можуть змусити новатора відмовитись від занадто ризикованої справи виведення нового товару на ринок.
До невдач нових товарів на ринку можуть призвести ще кілька чинників зовнішнього впливу, як-от:
1. Загальна тенденція скорочення життєвого циклу товару. Пі-двищення темпів упровадження досягнень науково-технічного прогресу, зростання бізнесової активності підприємств-новаторів постійно прискорює темпи витискування традиційних товарів з ринку. Отже, новий товар, переходячи в категорію традиційних, може досить швидко відчути тиск наступної новинки, що, безпе-речно, скорочує час на розроблення належних маркетингових програм, пошуки нових ринків, збільшує вагомість можливих помилок.
2. Посилення законодавчих норм стосовно захисту навколиш-нього середовища та прав споживачів. Нові товари можуть не ві-дповідати таким нормам, особливо коли йдеться про їх пропону-вання ринкам інших країн. Це може спинити впровадження товару ще на початкових етапах його життєвого циклу.
3. Збільшення марочного капіталу, тобто вартості додаткових грошових потоків, які виникають завдяки тому, що споживачі впізнають торгову марку підприємства. Нині споживачі все бі-льше віддають перевагу відомим торговим маркам, а значить, щось нове натрапляє на все складніші перепони.
4. Старіння споживачів, тобто збільшення їхнього середнього віку (це особливо помітно нині в Європі). Така тенденція вели-кою мірою пов’язана з попередньою, бо споживачі з віком вияв-ляють більшу схильність до традиційних товарів, ніж до товарів-новинок.
До внутрішніх чинників (причин, пов’язаних з діяльністю під-приємства) належать такі:
суб’єктивізм у процесі вибору ідеї нового товару, тобто матеріалізація ідеї товару не тому, що вона справді є найліпшою, 
а внаслідок тиску певної відповідальної особи;
переоцінювання як власних можливостей підприємства (на-явних технологій, зв’язків із постачальниками, забезпечення кад-рами, фінансових можливостей і т. п.), так і можливостей ринку, на який виводиться товар (місткість ринку, поведінка споживачів, посередників, стан системи комунікацій тощо);
недоліки нового товару в галузі якості, конструктивних особливостей, системи обслуговування тощо;
недосконале позиціювання товару, в результаті чого товар-новинка або не потрапляє в поле зору споживачів, або розміщу-ється в тісному сусідстві із товарами-конкурентами;
недосконалість програми маркетингу: брак комплексної си-стеми «marketing mix», недостатнє взаємоузгодження маркетин-гових дій, їхня невідповідність умовам навколишнього середо-вища;
несвоєчасний вихід на ринок, що особливо шкідливо для сезонних товарів;
недостатня підтримка керівництва.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS