Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » основи маркетингу

ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ

Маркетинг як спосіб діяльності підприємців і специфі-ч¬ний підхід до господарювання за ринкових умов ґрунтується на відповідних принципах. Серед них насамперед треба назвати та-кі.
Свобода вибору, тобто пошуку і визначення власної мети, за-вдань, стратегії і тактики функціонування та розвитку, сфер дія-льності, цільових ринків та методів їх освоєння, асортименту та номенклатури своїх товарних пропозиції тощо. Безумовно, така свобода є обмеженою (регулювальна політика держави, економічні, технологічні, екологічні, конкурентні чинники навколишнього бізнес-середовища, ресурси підприємства), але саме наявність різноманітних потенційних варіантів діяльності, можливостей їх використання робить маркетинг реальним, породжує попит на нього.
Напрямленість на споживачів. Цей принцип означає, з од-ного боку, пристосування підприємницької діяльності до реаль-них потреб, побажань і в цілому поведінки споживачів, намаган-ня розв’язати їхні проблеми, а з другого — активний цілеспрямо-ваний вплив на споживачів з метою формування належного попиту на товари чи послуги. Останнє особливо важливе в су-часному та інноваційному маркетингу.
Спрямованість на кінцевий результат виробничо-збутової діяльності — прибуток і водночас на тривалу перспективу розвитку підприємства. Таке поєднання означає, що маркетин-гова діяльність має базуватись передовсім на відповідних страте-гічних рішеннях щодо освоєння цільових ринків, запровадження нових видів товарів та послуг, формування стійкого і достатнього попиту на них. На початкових етапах реалізації таких стратегій прибутку може і не бути. Але згодом, у тому разі, коли перспективу було визначено правильно, підприємство може розраховувати на достойне «місце під сонцем».
Активна політика. Маркетингова діяльність передбачає по-стій¬ний пошук нових ринків і товарів, сфер діяльності, наступальні стра¬тегії розвитку, випереджання конкурентів тощо, тобто такий стиль підприємницької діяльності, коли той, хто атакує, завжди виграє.
Науковий підхід до розв’язання маркетингових проблем. Цей принцип має особливе значення в маркетинговій діяльності. Його використання через систему маркетингових досліджень об-ґрунтовує відповідні рішення щодо маркетингових алгоритмів та дій, створює реальні передумови досягнення підприємствами своїх бізнесових цілей.
Комплексність дій. Різні маркетингові стратегії політики та інструменти мають бути взаємозв’язані, узгоджені для досягнен-ня ефекту синергії, сама маркетингова діяльність має стати орга-нічною частиною загальної стратегії підприємства.
Оптимальне поєднання централізації та децентралізації уп¬равління маркетинговою діяльністю. Маркетингові організаційні структури, які діють у складі підприємств, виконують ряд специфічних функцій, що потребують творчого ставлення виконавців, їхньої ініціативи, наукового пошуку. Така ситуація передбачає більшу, ніж в інших організаційних структурах, децентралізацію управ¬ління, хоч і не виключає необхідності управління з одного центру.
Гнучкість у досягненні поставлених цілей. Оскільки марке-тинг передбачає пристосування підприємства до впливу чинників навколишнього бізнес-середовища, а останнє завжди є досить мі-нливим, то така діяльність потребує розроблення відповідних ва-ріантів досягнення поставлених цілей, їх своєчасного викорис-тання, відповідних організаційних структур, здатних до швидкої трансформації.
Висока вартість. Маркетинг потребує значних коштів на проведення досліджень, підготовку і перепідготовку кадрів, про-ведення рекламних кампаній, стимулювання збуту, розробку но-вих товарів тощо. Продуманість таких витрат, правильне використання виділених коштів може значно зменшити зусилля під¬приємства зі збуту продукції.
Наявність відповідної інфраструктури та фахівців. Марке-тинг може дати позитивні наслідки тільки тоді, коли створено ві-дповідні системи інформації, консалтингових, рекламних та дос-лідницьких фірм, коли наявні фахівці, озброєні відповідними знаннями та досвідом.
Виходячи з названих принципів, маркетинг виконує кілька 
завдань.
Найважливішими стратегічними завданнями маркетингу є визначення генеральної програми дій підприємства, визначення і освоєння цільових ринків, орієнтація виробництва на задоволен-ня потреб, запитів споживачів, створення комунікаційних та роз-подільних систем тощо.
Інакше кажучи, основні стратегічні завдання маркетингу по-лягають у знайденні відповідей на такі запитання:
хто? … дійсні і потенційні споживачі, клієнти, постачаль-ники, посередники, конкуренти;
що і скільки? … продукувати, продавати;
коли і як? … продукувати, рекламувати, здійснювати збут;
за скільки (за якою ціною)? … пропонувати товари;
навіщо? … створювати чи розвивати підприємство, розши-рювати виробництво, нарощувати обсяги реалізації продуктів.
Основними тактичними завданнями маркетингу можна вва-жати такі:
виявляння існуючих і потенційних бажань покупців, реаль-ного й можливого попиту на товари (послуги) і на цій підставі обґрунтування доцільності їх виробництва та збуту;
організація науково-дослідних та проектно-конструкторсь-ких робіт для створення продукції, яка позитивно відрізнялася б своєю якістю, конкурентоспроможністю і зручністю для спожи-вачів від тієї, що вже є на ринку, модифікування продукції, узго-дження її споживчих якостей із запитами ринку;
планування і координація виробничої, збутової і фінансової діяльності підприємства;
організація і вдосконалення системи та методів збуту продукції;
управління маркетинговою політикою цін;
планування і реалізація заходів комплексу маркетингової комунікації;
регулювання процесів виробництва, транспортування, па-кування продукції, сервісного обслуговування споживачів;
контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства.
Виходячи з цих завдань, основними функціями маркетингу є:
комплексне вивчення ринку, власного підприємства, про-блем, пов’язаних із маркетингом;
узгодження параметрів, характеристик та властивостей про¬дукції з побажаннями та смаками споживачів;
розрахунок цін на продукцію підприємства, визначення умов оплати, величини знижок;
планування збуту та реалізації продукції;
фізичний розподіл продукції;
забезпечення комунікаційних взаємозв’язків зі споживачами;
сервісне обслуговування споживачів;
контроль та аналіз маркетингової діяльності.
Хостинг від uCoz | Неділя, 22.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS