Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » основи маркетингу

ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ

Прямий маркетинг — це надання комерційно важливої інформації про товари чи послуги безпосередньо цільовим спо-живачам з метою здійснення продажу.
Останнім часом прямий маркетинг, як елемент комплексу ма-ркетингових комунікацій, набрав особливого розвитку. Через властиві йому позитивні особливості. Це, зокрема:
індивідуальний характер спілкування товаровиробника і споживача;
зручність процесів вибору і придбання товарів чи послуг;
широкі можливості надання споживачу необхідної інфор-мації;
цілеспрямованість інформаційного впливу;
можливість налагодження постійних ділових стосунків зі споживачами, вимірювання їхньої реакції на відповідні звер-нення;
можливість отримання швидкої реакції ринку на зроблені комерційні пропозиції;
висока оперативність створення інформаційних повідомлень та можливість їх коригування залежно від реакції споживачів.
З-поміж засобів інформаційного спілкування найвідомішими в прямому маркетингу є такі:
прямі поштові звернення, коли інформаційні матеріали (проспекти, брошури, прейскуранти тощо) надсилаються поштою безпосередньо споживачеві;
телемаркетинг: спілкування зі споживачем здійснюється телефоном з використанням різноманітних телекомунікаційних та інформаційних технологій;
реклама з прямим відгуком: реклама через газети, жур-
нали, телебачення передбачає отримання підприємством-рек-ламодавцем безпосереднього відгуку споживача (запитання до-даткової інформації чи конкретна пропозиція придбання то-
вару);
маркетинг за каталогами: продаж товарів за каталогами, які надсилаються споживачу поштою чи розповсюджуються через магазини;
електронний маркетинг: продаж товарів через Internet, з до-помогою кабельного чи супутникового телебачення.
Переваги та недоліки інформаційних засобів прямого марке-тингу наведено в табл. 26.
Для успішної реалізації програм прямого маркетингу необхід-но кілька передумов, а насамперед створення на підприємстві ві-дповідних баз даних про споживачів. Такі бази даних мають уміщувати назви фірм-споживачів чи прізвища клієнтів, їхні ад-реси, номери телефонів, характерні риси чи ознаки їхнього бізне-су, дані про укладені ними угоди, тип і частоту закупок, критерії вибору товарів тощо. Такі бази даних дають змогу ідентифікува-ти цільовий ринок підприємства, збільшити цілеспрямованість інформаційного впливу.
Важливою передумовою прямого маркетингу є, безумовно, відповідне технічне забезпечення його процесів.
Таблиця 26
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ЗАСОБІВ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГУ
Види інформацій-них засобів Переваги Недоліки
1. Прямі поштові звернення Чітка орієнтація на цільову аудиторію. Можливість сти-мулювання пробних закупок товарів. Персоналізація про-позиції. Вимірюваність результатів Необхідність ґрунтовних баз даних щодо клієнтів та постійного оновлення цих да¬них. Великі обсяги кореспонденції. Великий процент відмов клієнтів від спілкування
2. Телемарке-тинг Цілеспрямованість. Швид-кість інформаційного кон-тактування. Можливість ідентифікації особистості клі¬єнта Необхідність ретельно про¬думаного плану інформацій¬ного спілкування, а також належного обладнання. Ве¬ликий процент відмов клієнтів
3. Реклама з пря-мим відгуком Широке охоплення ринку. Швидкість відгуку клієн-тів Висока вартість. Необхід-ність у достатній кількості телефонних операторів
4. Маркетинг за каталогами Широке охоплення ринку. Можливість продажу ши-ро¬кого спектра товарів. Мож¬ливість вибору товару спо¬живачем у домашніх умовах та продажу товару в кредит Тривалий час виконання за¬мовлення. Велика вартість. Брак безпосереднього кон-такту споживача з това-ром
5. Електронні за-соби маркетингу Широке охоплення ринку, зручність, інформативність, спрощення процесу купів-лі, можливість налагоджування тривалих ділових сто-сунків між підприємством і клієнтами, гнучкість Значний ризик у процесі купівлі. Брак безпосеред-нього контакту з товаром

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS