Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » фінансовий менеджмент поддєрьогін

Аналіз бухгалтерського балансу

Основним звітним документом фірми є бухгалтерський баланс, який являє собою моментальний знімок фінансово-господарського стану фірми на певну дату. Баланс дозволяє зробити оцінку найсуттєвіших ознак фірми. Саму процедуру оцінок прийнято називати читанням балансу. Вміння читати баланс – важлива професійна характеристика фінансиста, яка надає йому можливість складати прогнозні баланси й управляти найважливішими фінансовими параметрами фірми. До того ж, вміння читати фінансові звіти допомагає фінансовому аналітику скласти правильну думку про фінансовий стан і виробничу діяльність інших компаній.
Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал. 
Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.
Як і будь-яка форма фінансової звітності, баланс включає заголовок, основні її елементи (класи) та підкласи. У заголовку наводиться:
- назва підприємства, його організаційно-правова форма та місце знаходження;
- назва звіту;
- дату, на яку складено звіт;
- валюта, в якій складено звіт та рівень її точності.
Для вивчення фінансового стану підприємства необхідна інформація про економічні ресурси, що ним контролюються, його фінансову структуру, ліквідність та платоспроможність, а також здатність адаптуватись до змін середовища, в якому воно функціонує.
Елементами балансу, безпосередньо пов’язаними з визначенням фінансового стану підприємства та змін в ньому, є:
• активи;
• зобов’язання;
• власний капітал.
Активи і зобов’язання не підлягають згортанню, за винятком випадків, передбачених окремими стандартами.
Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу. 
Методичну послідовність проведення фінансового аналізу балансу підприємства розглянемо по даних умовного підприємства.
При аналізі балансу підприємства рекомендується використовувати горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності.
Горизонтальний аналіз полягає у співставленні фінансових даних підприємства за 2 періоди у відносному та абсолютному вимірюваннях (табл. 10.1).
Табл.10.1
Горизонтальний аналіз балансу підприємства.
(тис. грн.)
на початок року на кінець року Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Активи
Основні засоби
Основні засоби, первинна вартість 624,4 1297,1 672,7 107,74%
Основні засоби, кінцева вартість 514,2 1074,0 559,8 108,87%
Нематеріальні активи, первинна вартість 2,2 4,2 2 90,9%
Нематеріальні активи, кінцева вартість 1,4 0,9 -0,5 -35,71%
Незавершене будівництво 1,8 4,1 2,3 127,78%
Необоротні активи, всього 666,2 1079,0 412,8 61,96%
Оборотні засоби
Виробничі запаси 551,0 377,8 -173,2 -31,43%
Незавершене виробництво 52,9 29,1 -23,8 -44,99%
Готова продукція 121,1 115,6 -5,5 -4,5%
Грошові кошти, в нац. валюті 80,9 66,5 -14,4 -17,79%
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 893,2 1219,7 325,9 36,4%
Дебіторська заборгованість за розрахунками 271,7 269,0 -2,7 -0,97%
Інша поточна дебіторська заборгованість 902,8 29,9 -872,9 -96,69%
Інші оборотні активи 117,2 105,3 -11,9 -10,15%
Оборотні активи, всього 2879,1 2212,9 -666,2 -23,14%
Активи, всього 3545,3 3291,9 -253,4 -7,15%
Пасиви
Власний капітал
Статутний капітал 177,2 177,2 0 0
Інший додатковий капітал 459,4 459,4 0 0
Нерозподілений прибуток 433,3 402,4 -30,9 -7,14%
Власний капітал, всього 1069,6 1039,0 -30,6 -7,14%
Довгострокова заборгованість
Облігації до оплати - -
Довгостроковий банківський кредит - -
Довгострокова заборгованість, всього - -
Короткострокова заборгованість
Кредиторська заборгованість 1288,3 504,0 -784,3 -60,87%
Поточні зобов’язання за розрахунками 236,9 757,8 520,9 219,88%
Інші зобов’язання 0,5 46,1 45,6 912%
Банківська позика 950,0 945,0 -5 -0,53%
Заборгованість за податками
Короткострокова заборгованість, всього 2475,7 2252,9 -222,8 -9,07%
Пасиви, всього 3545,3 3291,9 -253,4 -7,14%
Наведені дані дозволяють зробити такі висновки:
1. Загальна сума активів зменшилася  на 251.4 тис. грн. або більш, ніж на 7%. Це зменшення відбулось переважно за рахунок значного змен¬шення оборотних активів. Абсолютна величина зниження у оборотних активах склала 666,2 тис. грн або більше, ніж 20% їх річної величини. У той же час, майже удвічі збільшилася сума основних засобів під¬при¬ємства (в абсолютному вимірюванні – на 672.7 тис. грн.) Це відбулось внаслідок купівлі обладнання для переоснащення виробництва. Незначно збільшилися і витрати на торгівельну марку й гудвілл.
2. Що стосується структури оборотних коштів, то можна зазначити, що вона значно погіршилася. Виробничі запаси зменшилися за рік на 173.2 тис. грн або на 31.43%. Зменшилася також величина готової продукції (на 5.5 тис. грн.) і грошові кошти (на 14.4 тис. грн.). Все це свідчить про скорочення обороту підприємства і негативні тенденції у його роботі. В той же час, збільшилася сума і частка дебіторської заборгованості за товари та послуги — в абсолютному вимірюванні на 325.9 тис. грн. (або на 36.4%). Це означає, що підприємство фактично кредитувало своїх партнерів по бізнесу, які вчасно не розраховувалися за товари та послуги, що надавалися підприємством. Але з іншого боку, якщо підприємство має надійних партнерів, то слід очікувати надходження коштів у наступних періодах, що трохи поліпшить ситуацію з показниками ліквідності.
3. При аналізі пасивів підприємства слід зазначити, що зобов’язання підприємства скоротилися, у тому числі короткострокові зобов’язання зменшилися на 222.8 тис. грн. (9%). Це відбулося внаслідок значного скорочення  кредиторської заборгованості (на 784.3тис. грн). Таким чином, підприємство вчасно розрахувалося з постачальниками та підрядчиками за виконані роботи та отримані послуги. Проте значно (більш, ніж утричі) збільшилися поточні зобов’язання за розрахунками, у тому числі, з оплати праці і за авансами, що одержані від інших підприємств у рахунок наступних поставок продукції.
В цілому слід зазначити, що динаміка показників ліквідності є позитивною. Зменшення короткострокової заборгованості підприємства збільшує ліквідність підприємства і його фінансову стійкість.
4. Слід зазначити, що аванси, отримані підприємством, на кінець року майже удвічі менше дебіторської заборгованості за товари та послуги, що надані підприємством.
Аналіз балансу підприємства свідчить, що підприємству слід  покращити показники фінансової стійкості та ліквідності, а саме:
поліпшити взаємовідносини із постачальниками і споживачами продукції, вдатися до поліпшення ситуації із дебіторською заборгованістю підприємству;
поліпшити структуру оборотних коштів, більш продуктивно використовувати нове обладнання, збільшити обсяг продукції, що виготовляється;
зменшити поточну заборгованість підприємства, намагатися перейти від короткострокових до довгострокових кредитів банку.
Вертикальний аналіз балансу дозволяє зробити висновок про структуру балансу в поточному стані, а також проаналізувати динаміку цієї структури. Технологія вертикального аналізу полягає у тому, що загальну суму балансу приймають за 100% і кожну статтю фінансової звітності представляють у вигляді процентної частки від прийнятого базового значення.
Проведемо вертикальний аналіз на підставі даних балансу умовного підприємства (табл. 10.2).
Табл. 10.2
Вертикальний аналіз балансу підприємства
на початок року на кінець року Частка у % до суми балансу на початок року Частка у % до суми балансу на кінець року
Активи
Основні засоби
Основні засоби, первинна вартість 624,4 1297,1 17,6% 39,4%
Основні засоби, залишкова вартість 514,2 1074,0 14,5% 32,7%
Нематеріальні активи, первинна вартість 2,2 4,2 0, 06% 0,1%
Нематеріальні активи, залишкова вартість 1,4 0,9 0,04% 0,03%
Незавершене будівництво 1,8 4,1 0,05% 0,1%
Необоротні активи, всього 666,2 1079,0 18,8% 32,8%
Оборотні засоби
Виробничі запаси 551,0 377,8 15,6% 11,5%
Незавершене виробництво 52,9 29,1 1,5% 0,9%
Готова продукція 121,1 115,6 3,4% 3,7%
Грошові кошти, в нац. валюті 80,9 66,5 2,3% 2,0%
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
893,2
1219,7
25,2%
37,1%
Дебіторська заборгованість за розрахунками 271,7 269,0 7,7% 8,2%
Інша поточна дебіторська заборгованість 902,8 29,9 25,5% 0,9%
Інші оборотні активи 117,2 105,3 3,3% 3,2%
Оборотні активи, всього 2879,1 2212,9 81,2% 67,2%
Активи, всього 3545,3 3291,9 100% 100%
Пасиви
Власний капітал
Статутний капітал 177,2 177,2 5,0% 5,4%
Інший додатковий капітал 459,4 459,4 12,9% 14,0%
Нерозподілений прибуток 433,3 402,4 12,2% 12,2%
Власний капітал, всього 1069,6 1039,0 30,6% 31,6%
Короткострокова заборгованість
Кредиторська заборгованість 1288,3 504,0 36,3% 15,3%
Поточні зобов’язання за розрахунками
236,9
757,8
6,7%
23,1%
Інші зобов’язання 0,5 46,1 0,0 1,4%
Банківська позика 950,0 945,0 26,8% 28,7%
Короткострокові заборгованості, всього 2475,7 2252,9 69,4% 68,4%
Пасиви, всього 3545,3 3291,9 100% 100%

Аналізуючи дані вертикального балансу підприємства, можна зробити такі висновки.
1. Частка обігових активів у балансі підприємства є значною: на початок року вона складала більше 80%. Проте протягом аналізованого року відбулося скорочення цієї частки, а на кінець року ця тенденція ще більше закріпилась. Зрозуміло, що скорочення частки оборотних кош¬тів позначається негативно на показниках фінансової стійкості та лік¬відності, тому що свідчить про зменшення запасів, розмірів виробництва, готівки для придбання матеріально-речових факторів виробництва.
2. Частка основних засобів має тенденцію до збільшення, причому, про¬тягом року відбулося зростання долі основних засобів у сумі балансу в 1.7 рази. З одного боку, це явище свідчить про політику підприємства щодо розширення матеріально-технічної бази підприємства та його технічного переозброєння. З іншого боку, підприємство погіршило свої показники ліквідності й фінансової стійкості внаслідок вилучення коштів на поповнення оборотних активів.
3. Власний капітал підприємства знаходиться на рівні 30.6% — на початок року і 31.6 % — на кінець року від загальної суми пасивів, що говорить про низьку платоспроможність, напрочуд низькі показники ліквідності і фінансової стійкості й високий рівень ризику підприємства стати банкрутом.
4. Довгострокових зобов'язань підприємство не має, лише на кінець року в нього з'явилися відстрочені податкові зобов'язання. Проте негативним явищем є наявність досить великої частки короткострокових заборгованостей, які у структурі пасивів займають за звітний період 68-69%. 
Отже, основними висновками, зробленими при вертикальному аналізі балансу підприємства можуть бути такі: 
- структура статей балансу демонструє тенденцію до зростання частки основних засобів і незначного зменшення частки оборотних активів;
- у той же час, закріпилася негативна тенденція до збільшення частки дебіторської заборгованості і зменшення грошових коштів у національній валюті.
Підприємству слід вдатися до аналізу структури видатків, налагодити більш стабільні зв'язки з постачальниками, а також посилити контроль за витратами, запобігаючи нецільового витрачання ресурсів.
Таким чином, аналіз балансу підприємства у горизонтальному і вертикальному розрізі показав, що підприємству бракує оборотних активів, що позначається на рівні показників фінансової стійкості та ліквідності. Зокрема, спостерігається значна частка короткострокових зобов'язань і подальше зменшення частки грошей у сумі балансу. Частка власного капіталу є незначною величиною (біля 30%), що говорить про велику ймовірність банкрутства аналізованого підприємства. 

Хостинг від uCoz | Понеділок, 21.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS