Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » фінансовий менеджмент поддєрьогін

Аналіз звіту про рух грошових коштів

Наступним звітом, який складає підприємство є звіт про рух грошових коштів (форма №3). Він містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період.
Під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.
Грошові кошти включають кошти в касі та на рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій.
Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості.
Рух коштів відображається в звіті про рух грошових коштів в розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.
Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною та фінансовою. Це:
- надходження коштів від реалізації продукції (товарів, послуг);
- надходження коштів за надання права користування активами (оренда, ліцензії);
- платежі постачальникам;
- виплати працівникам тощо.
Інвестиційна діяльність – це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Це:
- платежі, пов’язані з придбанням основних засобів і нематеріальних активів;
- надходження коштів від продажу необоротних активів;
- надання позик іншим підприємствам;
- надходження коштів від фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки).
Фінансова діяльність – це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного та позикового капіталу. Це:
- випуск власного капіталу (акцій);
- отримання позик та їх погашення;
- викуп акцій власної емісії;
- виплата дивідендів.
Застосовуючи розглянуту класифікацію слід мати на увазі, що віднесення руху коштів до відповідної групи залежить в першу чергу від характеру господарської діяльності підприємства. Приміром, інвестиції в цінні папери, звичайно є інвестиційною діяльністю підприємства, але є основною (операційною) діяльністю інвестиційної компанії.
Негрошові операції – це операції, які не потребують грошових коштів або їхніх еквівалентів. Це:
- бартерні операції;
- надходження основних засобів на умовах фінансового лізингу;
- перетворення зобов’язань на власний капітал.
Негрошові операції не включаються до звіту про рух грошових коштів.
Для складання звіту про рух грошових коштів використовують показники балансу, звіту про фінансові результати та дані аналітичного бухгалтерського обліку.
Процес складання звіту про рух грошових коштів включає п’ять основних етапів (рис.10.6).

Рис. 10.6. Послідовність складання звіту про рух грошових коштів

У примітках до фінансової звітності слід розкрити інформацію про рух грошових коштів:
А) склад грошових коштів та їх еквівалентів;
Б) склад статей "Інші надходження”, "Інші платежі” та інших статей, які об’єднують декілька видів грошових потоків;
В) негрошові операції інвестиційної і фінансової діяльності;
Г) наявність значного сальдо грошових коштів та їх еквівалентів, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.
У випадку придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду слід розкривати:
А) загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;
Б) частину загальної вартості майнового комплексу, яка відповідно була сплачена або отримана у формі грошових коштів та їх еквівалентів;
В) суму грошових коштів та їх еквівалентів у складі активів майнових комплексів, що були придбані чи реалізовані;
Г) суму активів (крім грошових коштів та їх еквівалентів) та зобов’язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей [1, с.164].
Фінансовий стан підприємства будь-якого виду діяльності і форми власності значною мірою залежить від руху грошових коштів та правильного управління грошовими потоками.
Аналіз стану грошових коштів підприємства здійснюється  на основі бухгалтерського звіту про рух грошових коштів. Розглянемо методичну послідовність такого аналізу на основі даних, наведених у таблиці 10.7, побудованої за структурою звіту про рух грошових коштів.
Звіт про рух грошових коштів дозволяє аналізувати джерела та сфери споживання грошових коштів компанії.

Таблиця 10.7
Звіт про рух грошових коштів за ________ 20 _______ р.
Форма №3     Код за ДКУД

Стаття Код За звітний період За попередній період Звітний до по-перед-нього
надход-ження вида¬ток надход-ження вида-ток
1 2 3 4 5 6 7
І. Рух коштів в результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

7888,8

5132,7

153,7
Коригування на:
Амортизацію необоротних активів
020
1319,0
х
1195,4
х
110,3
Збільшення (зменшення) забезпечень 030
Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 99,8
Витрати на сплату відсотків 060 х х
Прибуток (збиток) від операційної ді¬яль¬ності до зміни в чистих оборотних активах
070
9108,0
6328,1
143,9
Зменшення (збільшення) оборотних активів 080 3384,7 594,9 569,0
витрат майбутніх періодів 090 0,4 0,2
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 100 2969,5 293,6 1011,4
доходів майбутніх періодів 110
Грошові кошти від операційної діяльності 120 8693,2 6027,0 144,2
Сплачені:
Відсотки 130 х х
податки на прибуток 140 х 2366,6 х 1539,8 153,7
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 6326,6 4487,2 141,0
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 6326,6 4487,2 141,0
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій

180

х

х
необоротних активів 190 х х
майнових комплексів 200
Отримані:
відсотки 210 х х
дивіденди 220 х х
Інші надходження 230 х х
Придбання:
фінансових інвестицій 240 х х
необоротних активів 250 х 1826,3 х 1991,3 91,7
майнових комплексів 260 х х
Інші платежі 270 х х
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 1826,3 1991,3 91,7
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 1826,3 1991,3 91,7
ІІІ. Рух коштів в результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
310
х
х
Отримані позики 320 х х
Інші надходження 330 61420,0 х х
Погашення позик 340 х х
Сплачені дивіденди 350 х 314,2 х 193,9 162,0
Інші платежі 360 х 61322,5 х
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 216,7 193,9 111,8
Чистий рух коштів за звітний період 400 4283,6 2302,0 186,1
Залишок коштів на початок року 410 3499,2 х 2537,9 х 137,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 17,0 323,7 5,3
Залишок коштів на кінець року 430 7799,8 х 5163,6 х 151,1
У % до залишку на початок року 222,9 203,5

Як видно з таблиці, рух коштів розглядається за трьома напрямами: за результатами операційної діяльності, за результатами інвестиційної діяльності та за результатами фінансової діяльності.
Чистий рух коштів від операційної діяльності по аналізованому умовному підприємству склав у звітному періоді 6326,6 тис. грн., на 41% більше, ніж у попередньому періоді.
Позитивний вплив на чистий рух коштів від операційної діяльності мали такі фактори:
• збільшення у звітному періоді порівняно з попереднім періодом прибутку від звичайної діяльності до оподаткування на 53,7%;
• збільшення прибутку від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах на 43,9%;
• збільшення поточних зобов’язань у звітному періоді порівняно з попереднім у 10,1 раза.
Негативний вплив на рух коштів у результаті операційної діяльності мали такі фактори:
• наявність у звітному періоді на відміну від попереднього періоду збитків від не операційної діяльності у сумі 99,8 тис. грн.;
• збільшення у звітному періоді порівняно із попереднім періодом у 5,7 рази видатків від необоротних активів;
• збільшення на 53,7% податку на прибуток.
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності на аналізованому підприємстві як у звітному, так і у попередньому періоді складався з придбання необоротних активів. У звітному періоді видатки від придбання необоротних активів склали 1826,3 тис. грн., на 8,3% менше, ніж у попередньому періоді.
Рух коштів у результаті фінансової діяльності аналізованого підприємства складався із: інших надходжень та інших платежів у сумах відповідно 61420 тис. грн. та 61322,5 тис. грн.; сплати дивідендів у звітному періоді в сумі 314,2 тис. грн. або у 1,6 рази більше, ніж в попередньому періоді.
В цілому чистий рух коштів за звітний період склав 4283,6 тис. грн., або на 86,1% більше, ніж у попередньому періоді. При цьому залишок коштів на початок року складав у звітному періоді 3499,2 тис. грн., на 37,9% більше, ніж у попередньому періоді, а на кінець року – 7799,8 тис. грн., або на 51,1% більше, ніж у попередньому періоді.
Слід відзначити, що як у звітному, так і в попередньому періоді залишок коштів на кінець року був удвічі більшим, ніж на початок року.
Аналіз руху грошових коштів багато в чому сприяє виявленню тенденцій в змінах ліквідності та платоспроможності підприємств.

Хостинг від uCoz | Середа, 25.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS