Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » фінансовий менеджмент поддєрьогін

Оцінка звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати – це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства. 
Звіт про фінансові результати (форма №2) складається з трьох розділів. Структура розділу І звіту про фінансові результати показана на рис.10.3.
Призначення звіту про фінансові результати полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою у формі звіту передбачається послідовне зіставлення його статей. Таким чином, процес розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду може бути поділений на такі кроки:
1. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
2. Розрахунок валового прибутку (збитку);
Звіт про фінансові результати
І. Фінансові результати
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Валовий: прибуток
                Збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати


Витрати на збут


Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток
                                                                                     збиток

Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи (прибутки)
Інші доходи (прибутки)
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток
                           Збиток
Податок на прибуток від звичайної діяльності:
 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток                                                             
                                                                                 збиток
Надзвичайні: прибуток
                       Збиток
Податки з надзвичайного прибутку
Чистий: прибуток
              Збиток

Рис. 10.3. Структура розділу І звіту про фінансові результати
3. Визначення фінансового результату – прибутку (збитку) – від операційної діяльності;
4. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування;
5. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності;
6. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. [1, с.119-128].
У розділі ІІ звіту про фінансові результати операційні витрати (на виробництво, збут, управління та інші операційні витрати) надаються в розрізі економічних елементів (рис.10.4).


ІІ розділ звіту про фінансові результати наведений в таблиці 10.3.
Таблиця 10.3.

Розділ ІІ звіту про фінансові результати

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні витрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280

ІІІ розділ звіту про фінансові результати містить розрахунок показників прибутковості акцій (табл.10.4).
Таблиця 10.4.

Розділ ІІІ звіту про фінансові результати

ІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340

Показники прибутку на акцію (ПНА) використовуються для оцінки минулих результатів операційної діяльності підприємства з метою формування висновку щодо його потенціалу і прийняття рішень про інвестиції. Його економічний зміст полягає в розкритті ефективності (прибутковості) використання підприємством ресурсів, наданих власниками його звичайних акцій.
Потенційні прості акції – це фінансовий інструмент або інший контракт, за яким в майбутньому його власнику надається право на прості акції. До них відносяться:
• облігації, які можна конвертувати у звичайні акції;
• варанти на акції;
• опціони на акції;
• акції, які можуть бути придбані за спеціальними програмами для працівників;
• контракти, учасники яких матимуть право на отримання простих акцій в залежності від виконання вимог, передбачених цими контрактами.

Проаналізуємо звіт про фінансові результати на умовному прикладі (табл. 10.5). Цей аналіз дає змогу проаналізувати, які фак¬тори вплинули в звітному періоді на валовий прибуток підприємства на фінансовий результат від операційної діяльності підприємства та на фінансовий резуль¬тат від звичайної діяльності до оподаткування. Із даних таблиці видно, що підприємство не мало надзвичайних доходів і витрат, і його кінцевий фінансо¬вий результат є результатом звичайної діяльності.

Таблиця 10.5
Формування чистого прибутку підприємства.
(тис. грн.)
№ п/п Показники За 
звітний період За минулий період Відхилення % до минулого року
1 2 3 4 5 6
1 Дохід (виручка) від реалізації продукції 6218,23 4427,23 1791,0 40,45
2 ПДВ 1036,37 737,83 298,54 40,45
3 Акцизний збір
4 Інші відрахування з доходу
5 Чистий дохід(виручка) від реалізації (1 – 2 – 3 – 4)
5181,86
3689,4
1492,46
40,45
6 Собівартість реалізованої продукції
3857,9  
2735,0  
1122,9  
41,0
7 Валовий прибуток (5 – 6) 1323,96 954,14 369,82 38,75
8 Інші операційні доходи 140,9 98,73 42,17 42,7
9 Адміністративні витрати 354,76 291,47 63,29 21,7
10 Витрати на постачання 71,0 59,0 12,0   24,5  
11 Інші операційні витрати 14,0 17,4 -3,4   -12,4  
12 Фінансовий результат від опе¬раційної діяльності                     (7 + 8 – 9 – 10 – 11) 1 025,1   685,4   339,7   49,6  
13 Дохід від участі в капіталі
14 Інші фінансові доходи 283,7   306,8   -23,1   -7,5  
15 Інші доходи 168,9   163,7   5,2   3,2  
16 Фінансові витрати 26,8   27,3   -0,5   -1,8  
17 Витрати від участі в капіталі
18 Інші витрати
19 Фінансовий результат від зви¬чайної діяльності до оподат¬кування (12 + 13 + 14 + 15 – 16 – 17 – 18)

1 450,9  

1 128,6  

322,3  

28,6  
20 Податок на прибуток від звичайної діяльності 435,3   338,6   96,7   28,6  
21 Фінансовий результат від звичайної діяльності після оподаткування (19 – 20)
1 015,6  
790,0  
225,6  
28,6  
22 Надзвичайні доходи
23 Надзвичайні витрати
24 Податок з надзвичайного прибутку
25 Чистий прибуток підприємства 
(поз.21+ 22 – 23 – 24)

1 015,6

790,0

225,6

28,6

Наведені дані свідчать, що у підприємства, яке аналізується, наявні істотні резерви збільшення чистого прибутку. Про це свідчить хоча б той факт, що дохід (виручка) від реалізації продукції підприємства в звітному періоді порівняно із минулим періодом зріс на 40,45%, тоді як чистий прибуток підприємства збільшився лише на 28,6%. Отже, темп зростання чистого прибутку був нижче у 1,4 раза. Основною причиною цього є зростання у звітному порівняно із минулим періодом у 1,4 раза собівартості реалізованої продукції, а також зростання адміністративних витрат, витрат на постачання, зниження інших фінансових доходів.
Доцільно здійснювати як горизонтальний, так і вертикальний аналіз фінансових результатів роботи підприємства.
Горизонтальний (або трендовий) аналіз результативності грунтується на вивченні динаміки окремих її показників у часі. В процесі використання такого аналізу визначаються загальні тенденції зміни рівня показників.
Горизонтальний аналіз свідчить про приріст в звітному році порівняно з попереднім усіх складових прибутку підприємства. Так, доход від реалізації продукції, як і чистий доход збільшилися на 40,45%. Фінансовий результат (прибуток) від операційної діяльності збільшився на 49,6%, фінансовий результат від звичайної діяльності, як і чистий прибуток підприємства – на 28,6%. Взагалі прибуток підприємства збільшився на 225,6 тис. грн. На прибуток від реалізації продукції мали позитивний вплив зростання обсягів реалізації (в результаті росту випуску і зменшення залишків нереалізованої продукції) і цін на неї.
Вертикальний (або структурний) аналіз результативності грунтується на структурному розкладі показників результативності. В процесі застосування такого аналізу розраховується питома вага окремих струк¬турних складових показника результативності. Можна виділити такі види вертикального (структурного) аналізу:
— структурний аналіз результативності, сформованої за окремими сферами діяльності підприємства. В процесі здійснення цього аналізу розраховуються показники результативності щодо операційної, інвестиційної, фінансової діяльності. Такий аналіз дає змогу оцінити операційну, інвестиційну, фінансову діяльність підприємства;
— структурний аналіз результативності за окремими видами продукції. Такий аналіз дає можливість оцінити ефективність діяльності підприємства за випуском окремих видів продукції.
Вертикальний аналіз структурних складових прибутку свідчить, що чистий дохід від реалізації склав 5181,86 тис. грн. – у звітному році, а в минулому – 3689,4 тис. грн. якщо прийняти суму цього прибутку за 100%, то питома вага інших його складових становитиме (табл. 10.6)                           
Таблиця 10.6
Вертикальний аналіз структурних складових прибутку підприємства
№ п/п Показники За звітний період За минулий період відхи- лення

1 Валовий прибуток 16,3 17,1 -0,8
2 Прибуток від операційної діяльності 22,2 20,8 +1,4
3 Прибуток від звичайної діяльності
- до оподаткування 31,5 34,1 -2,6
- після оподаткування 22,0 23,9 -1,9
4 Чистий прибуток 22,0 23,9 -1,9

Вертикальний аналіз свідчить, що порівняно з минулим роком питома вага прибутку від операційної діяльності збільшилась на 1,4 відсоткових пункти, а інших видів прибутку знизилась від 0,8 до 2,6 відсоткових пункти.
Найбільший дохід в обох аналізованих періодах підприємство отримало від операційної діяльності, а найбільші збитки - від уцінки матеріальних цін¬ностей в минулому періоді і від ліквідації основних активів  по акту перевірки в звітному періоді (списання за неможливістю подальшого використання).
В процесі оцінки звіту про фінансові результати доцільно аналізувати вплив факторів як на формування прибутку в цілому по підприємству, так і на формування прибутку по основних видах продукції підприємства.


Хостинг від uCoz | Субота, 26.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS