Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » фінансовий менеджмент поддєрьогін

Оцінка звіту про власний капітал

Наступним звітом є звіт про власний капітал (форма №4).
Власний капітал підприємства визначається як різниця між вартістю його майна і борговими зобов’язаннями:
К = А – З       
Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.
Сума власного капіталу – це абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображає поточну вартість прав власників фірми. На суму власного капіталу суттєво впливають усі умовності бухгалтерського обліку, що були застосовані при оцінці активів і кредиторської заборгованості, і вона може лише випадково співпадати із сукупною ринковою вартістю акцій підприємства чи з сумою, яку можна отримати від продажу чистих активів частинами або підприємства в цілому.
Разом з тим, власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства, він є одним із найістотніших і найважливіших показників, оскільки виконує такі функції:
1) довгострокового фінансування;
2) відповідальності і захисту прав кредиторів;
3) компенсації понесених збитків;
4) кредитоспроможності;
5) фінансування ризику;
6) самостійності і влади;
7) розподілу доходів і активів.
Як правило, підприємство створюється з метою отримання прибутку. Реалізувати цю мету воно може лише за умови збереження свого капіталу.
Користувачі фінансової звітності потребують більш детальної інформації про склад та зміни власного капіталу підприємства. Тому фінансова звітність має надавати інформацію про:
• джерела капіталу підприємства;
• правові обмеження щодо розподілу інвестованого капіталу серед акціонерів;
• обмеження щодо розподілу дивідендів серед теперішніх і майбутніх акціонерів;
• пріоритетність прав на майно підприємства при його ліквідації.
Власний капітал утворюється двома шляхами:
1) внесенням власниками підприємства грошей та інших активів;
2) накопиченням суми доходу, що залишається на підприємстві.
Сума власного капіталу може збільшуватися внаслідок конвертування зобов’язань, а також збільшення вартості активів; непов’язаного із підвищенням заборгованості перед кредиторами (дооцінка необоротних активів, дарчий капітал).
Власний капітал – це власні джерела фінансування підприємства, які без визначення строку повернення внесені його засновниками (учасниками) або залишені ними на підприємстві із чистого прибутку. Тому за формами власний капітал поділяється на дві категорії:
- інвестований (вкладений або сплачений капітал);
- нерозподілений прибуток.
За рівнем відповідальності власний капітал поділяється на:
- статутний капітал;
- додатковий капітал (нереєстрований) – це додатково вкладений капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток.
Бухгалтерський звіт про власний капітал підприємства має бути інформаційною базою для аналізу змін у структурі капіталу, оцінки прогресивності його руху та виявлення резервів поліпшення використання власного капіталу підприємства.
Такий аналіз здійснений за даними бухгалтерського звіту по умовному підприємству, наведеними у таблиці 10.8.
Із таблиці можна зробити висновок про досить істотні зміни в структурі власного капіталу, що відбулися протягом аналізованого року. Так, на початок року власний капітал підприємства складав 19828,1 тис.грн., в тому числі статутний капітал – 467,7 тис.грн. або 2,4%, інший додатковий капітал – 15904,3 тис.грн. або 80,2%, резервний капітал – 118,0 тис.грн. або 0,6%, нерозподілений – 3338,1 тис.грн. або 16,8%.
Таблиця 10.8
Звіт про власний капітал за ____________ 20 _______ р.
Форма №4
Стаття Код Ста-тут-ний капі-тал Па-йо-вий капі-тал Додат-ко¬вий вкла-дений капітал Ін-ший дода-тко-вий капітал Ре-зерв-ний капі-тал Нероз-поділе-ний при-буток Нео-плачений капі-тал Ви-луче-ний капі-тал Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 467,7 15904,3 118,0 3338,1 19828,1
Коригування:
Зміна облікової політики
020
Виправлення помилок 030
Інші зміни 040
Скоригований залишок на початок року 050 467,7 15904,3 118,0 3338,1 19828,1
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060
Уцінка основних засобів 070
Дооцінка незавер-шеного будівництва 080
Уцінка незаверше-ного будівництва 090
Дооцінка нематері-альних активів 100
Уцінка нематері-альних активів 110
120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 5522,2 5522,2
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 448,9 448,9
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
Відрахування до резервного капіталу 160 677,8 677,8
170
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 155,9 155,9
Погашення забор-гованості з капіталу 190
200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
Анулювання вику¬п-лених акцій (часток) 230
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номі¬на-льної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:
Списання невід-шкодованих збитків
260
Безкоштовно отримані активи 270
280 1090,8 1090,8
Разом зміни в капіталі 290 155,9 677,8 3304,7 4138,4
Залишок на кінець року 300 623,6 15904,3 795,8 6642,8 23966,5
В % до залишку на початок року
133,3
100,0
674,4
199,0
120,9

Протягом року підприємством було отримано 5522,2 тис.грн. чистого прибутку, з якого 448,9 тис.грн. (8,1%) було витрачено на виплату дивідендів власникам підприємства, 667,8 тис.грн. (12,3%) було відраховано до резервного капіталу. Крім того, 155,9 тис.грн. склали внески учасників до власного капіталу підприємства (2,8% до чистого прибутку, отриманого підприємством за звітний період або 33,3%  до суми статутного капіталу на початок року).
Внаслідок руху капіталу підприємства у звітному періоді відбулися істотні зміни у структурі власного капіталу на кінець звітного року. Так, питома вага статутного капіталу склала 2,6%, що на 0,2 відсоткових пункта або у 1,3 раза більше, ніж на початок року. Інший додатковий капітал у загальній сумі власного капіталу склав 66,4% проти 80,2% на початок року. При цьому сума іншого додаткового капіталу залишилася незмінною, а питома вага знизилась внаслідок істотного (на 20,9%) збільшення загальної суми власного капіталу підприємства на кінець року.
Суттєво збільшилася внаслідок додаткового відрахування протягом року 667,8 тис. грн. питома вага резервного капіталу: з 0,6% на початок року до 3,3% на кінець року або у 6,7 раз. Значно, майже удвічі, збільшилась на кінець року сума нерозподіленого прибутку, склавши на кінець року 6642,8 тис.грн., внаслідок чого питома вага нерозподіленого прибутку у загальній сумі власного капіталу підприємства збільшилась протягом року з 16,8 до 27,7%. Однак навряд чи таку тенденцію можна назвати позитивною, оскільки нерозподілений прибуток мав би бути спрямований на виробничий та соціальний розвиток підприємства.
Оцінка стану і тенденцій власного капіталу підприємства враховується в процесі аналізу фінансового стану підприємства, зокрема його ліквідності та фінансової стійкості.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS