Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » інноваційний менеджмент підручник

Економічні передумови управління інноваційним розвитком господарюючих суб'єктів у нестабільному середовищі

Поточні проблеми в українській економіці, особливо ті, що обумовлені
промисловою модернізацією та інноваціями, глибоко пов'язані з радянським
минулим. Радянська соціоекономічна система була закритою та досить
автономною. Вона не конкурувала безпосередньо зі світовою економікою,
окрім сфери військових технологій, і, таким чином, розвивалася за власним
сценарієм через створення специфічної радянської практики, інституцій та
стандартів.
Наразі в Україні створено систему ринкових інститутів: введено приватну
власність, лібералізовано ціновий механізм, грошовий ринок,
зовнішньоекономічну діяльність, сформовано дворівневу банківську систему,
корпоративну структуру підприємств тощо. Тим не менше, існують складнощі
в процесі побудови моделі економічного зростання. Це обумовлено обраною
моделлю реформування економічного сектору, яка базується на теоретичній
концепції неокласичної Економікс. Ця модель бачить в економіці лише
нейтральне розміщення ресурсів, слабко пов'язане із соціальними процесами. В
основі цієї парадигми лежить погляд на суспільство як на неструктуровану
безліч "раціональних індивідів", що максимізують свою корисність і мінімізу-
ють витрати. Тому вважалося достатнім різко послабити обмеження
господарської діяльності, пов'язані з централізованим плануванням, щоб нічим
не обмежуваний рух приватних інтересів "раціональних індивідів" привів в
короткі терміни до запуску "невидимої руки" ринку, до інноваційного розвитку
та інтенсивного економічного зростання.
Процеси ринкового пристосування можуть відбуватися переважно тільки
через інноваційні технологічні зміни, оскільки капітал, який нагромадився у
кризовій фазі надвиробництва, не знайде позитивної економічної мотивації в
старій технологічній структурі. Але принципово нові базові інноваційні
технології, які потребують значних інвестицій, не мають на державному рівні
ефективних механізмів їх програмування та подальшого управлінського суп-
роводження при реалізації. Створено підприємницьке середовище, в якому
недержавні та приватні комерційні структури сьогодні не мають економічної
мотивації займатися інноваційною діяльністю.
В Україні суттєвим недоліком здійснюваної інноваційної політики
залишається її переважна спрямованість на управління "процесом", а не
кінцевими результатами технологічних змін. Отже, ця ідеологія не може в
принципі сприйняти інноваційний процес як головний чинник економічного
розвитку. Це є наслідком відлучення держави від втручання в економіку і, отже,
її неспроможності розробити інноваційну політику як основу структурної зміни
економіки.
Таким чином можна зробити висновок, що головна слабкість поточної
економічної ситуації в Україні зумовлюється недорозвинутістю
підприємницького сектора та інноваційних досліджень. Державна інноваційна
130
політика повинна стати найважливішим фактором виведення економіки
України з кризи і забезпечення її динамічного зростання. Головною метою
такої політики є стратегічна орієнтація розвитку виробництва на створення і
широке застосування принципово нових комплексних технологічних систем.
Тому для державного управління пріоритетними мають бути заходи, що спри-
яють розвиткові інноваційних якостей суспільства, забезпечують технологічний
динамізм країни. Сучасне управління інноваційним процесом повинно бути
спрямоване не на точкове стимулювання вибраних тем досліджень чи розробок,
а на створення умов для масового пошуку результативних шляхів
технологічних змін і швидкої підтримки позитивних знахідок. Лише в такому
випадку Україна стане спроможною використати наявний науково-аналітичний
потенціал для розвитку власної господарської системи та досягнення
стабільних темпів економічного зростання.
Необхідність концентрації зусиль вітчизняних підприємств на освоєнні
нових виробів і послуг (новацій) пояснюється реально існуючим спадом
виробництва традиційних товарів. При цьому багато видів продукції не
користуються попитом як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, в
основному з власної неконкурентоспроможності.
У цих умовах практично єдиним прийнятним виходом є орієнтація
підприємств на випуск нової продукції і пошук необхідних для цього
інвестицій, що підтверджується багатьма спеціалістами. Наголошується, що
підприємства для подолання кризи повинні використовувати такі механізми:
відмовитися від випуску неконкурентоспроможної продукції, яка практично не
реалізується; провадити активний пошук нових споживачів, ніш ринку, нових
посередників; активізувати зусилля з просування товарів на ринок. Також
відзначається, що машинобудівні підприємства свій розвиток можуть
забезпечити шляхом зміни своєї спеціалізації і адаптації до нових економічних
умов, організації сервісного обслуговування, ремонту і модернізації продукції,
орієнтації виробництва на задоволення запитів споживачів, виявлених у
результаті маркетингових досліджень.
Розробка нової продукції може йти як шляхом поліпшення тієї, що
виготовляється, так і шляхом впровадження у виробництво нових (у тому числі
принципово нових) товарів, обидва ці процеси мають відбуватися безперервно.
Однак варто підкреслити, що розробка і виведення на ринок нової
продукції (а також інновацій взагалі) пов'язані з ризиком, який обов'язково слід
ураховувати. Наявні дані свідчать, що із загальної кількості проектів з розробки
і виведення на ринок нової продукції зазнають краху близько 40% проектів,
пов'язаних із виробництвом товарів широкого споживання, 20% товарів
промислового призначення, 18% послуг. При цьому, як відзначають
В.Г. Мединський та С.В. Ільдеменов, близько 50% витрат на створення і
просування на ринку новинок припадає на вироби, які так і не знайшли попиту,
а 30% нововведень, які здобули визнання на ринку, швидко сходять з нього.
Інноватори-лідери хоча і функціонують в умовах підвищеного ризику,
але при успішній реалізації нового продукту формують запас «економічної
стійкості», який набуває вигляд портфеля розробок нової
конкурентоспроможної продукції і характеризується більш низькими,
131
порівняно з середніми питомими, витратами виробництва, їхні послідовники
ризикують менше, але умови конкуренції для них більш складні, відповідно
гіршими е і економічні показники.
Нова продукція доповнює товарний асортимент підприємства і надає
йому можливість конкурувати з продукцією інших товаровиробників,
пропонуючи споживачам більше, ніж конкуренти, як з погляду різноманітності
товарів, так і з погляду способів і умов їх реалізації, а також післяпродажного і
передпродажного сервісу. Слід зважати на ті обставини, що підприємство, яке
здійснює технологічні і технічні зміни чи розвиває ринки, не буде захоплене
зненацька, якщо існуючий товар застаріє і з'являться нові. Якщо підприємство
має більш-менш широкий асортимент виробів, кожен з яких знаходиться на
різній стадії життєвого циклу, і оновлення продукції відбувається постійно, то
практично завжди будуть забезпечені завантаження виробничих потужностей і
стабільність прибутку.
Виробництво різноманітних за призначенням і сферами використання
товарів дозволяє при зміні структури споживацького попиту отримувати
стабільний прибуток почергово за рахунок різних товарів (ефект
диверсифікації).
Природно, що при пошуку (розробці) нової продукції, на випуск якої слід
орієнтувати підприємство, у першу чергу, потрібно звернути увагу на товари,
на які є попит чи очікується його зростання в найближчому майбутньому. При
цьому до уваги береться попит, підкріплений купівельною спроможністю
фактичних чи потенційних споживачів, причому не одиничних, а в кількості,
яка забезпечує прибуткову роботу підприємства-виробника.
У той же час достатньо великою є ймовірність того, що на існуючий
дефіцит певних товарів звернуть увагу і інші виробники, відповідно, доведеться
вступати у конкурентну боротьбу з кількома конкурентами, результат якої
важко спрогнозувати.
У цих умовах доцільна орієнтація на нові товари, аналогів яким немає,
або на товари, що задовольняють існуючі потреби, але відмінним від
традиційних способом. Пошук ідей для розробки таких товарів має досить
специфічний характер: необхідно прогнозувати можливі напрямки розвитку
НТП, технологічні і технічні прориви, соціальні, демографічні і екологічні
зміни, аналізувати нові запити споживачів, прогнозувати їх можливі зміни і
виявляти причини цих змін. На підставі цього слід прогнозувати можливий
попит у майбутньому, у тому числі потенційні чи приховані потреби.
Для малих і середніх підприємств у цих ситуаціях можлива орієнтація на
ніші ринку. При цьому, якщо вибір ніші буде вдалим і підприємство почне
отримувати значний прибуток, проникнути на неї спробують і інші, а якщо
вона достатньо велика, то зможе привернути увагу і великих товаровиробників,
з якими важко конкурувати.
При виборі (формуванні) цільового ринку, крім відзначеного вище,
особливу увагу слід приділяти достатності ресурсів на виділеному ринку чи
його сегментах. Аналізуючи можливі варіанти виробництва нових товарів,
необхідно звертати увагу на наявність відповідного обладнання (типаж і
пропускна здатність), кадровий потенціал (якісний і кількісний склад),
132
достатність сировинних і енергетичних ресурсів, наявність збутової мережі і т.
п. Наприклад, організації виробництва електрообладнання, яке користується
підвищеним попитом і для виробництва якого в країні е виробничі потужності,
заважає практично повна залежність України від зовнішніх джерел міді -
важливого сировинного компонента в електротехніці. Такої проблеми немає у
галузях, що споживають чорні метали, оскільки в Україні вони є у достатній
кількості.
Слід відзначити, що повноцінно і в повному обсязі проводити
маркетингові дослідження багато вітчизняних підприємств, враховуючи їхнє
фінансове становище, недостатнє кадрове забезпечення і високі вимоги до
оперативності роботи, практично не спроможні. Крім того, спеціальні ринкові
дослідження потребують багато часу, якого (у тому числі і з зазначених вище
причин) у підприємств немає. Проводити тривалі і високовартісні маркетингові
дослідження, які окупляться через тривалий період часу, підприємства не
можуть.
На противагу такому підходу існує інший, орієнтований на споживача,
який отримав визнання в зарубіжній практиці. Він передбачає оперативні міні-
опитування фактичних і потенційних споживачів; регулярну участь у
виставках, конференціях, симпозіумах; аналіз періодичних видань, вивчення
патентів, аналіз комп'ютерних банків даних, у тому числі через Інтернет;
залучення до співпраці кваліфікованих фахівців (у тому числі споживачів),
добре знайомих з предметом діяльності; аналіз діяльності інших
товаровиробників і т. п. Такий підхід часто приносить не менший ефект, ніж
традиційні, але він значно дешевший і оперативніший. Накопичена у процесі
таких досліджень інформація може бути використана у подальших циклах
аналізу, підвищуючи тим самим їхню оперативність і якість.
Крім того, замість тривалого і з високими витратами маркетингового
дослідження в існуючих умовах доцільно використовувати активний пошук ніш
ринку, які могли б бути заповненими товаром. Тобто не потрібно детально
досліджувати, як поведуть себе потенційні споживачі, якщо їм запропонувати у
доповнення до традиційних видів просто новий товар, а слід шукати для цієї
мети такий товар, аналогів якому взагалі немає, або ж він є дефіцитним, а тому
його збут буде практично гарантованим.
Підсумовуючи викладене вище, можна виділити такі основні особливості
управління пошуком (формуванням) цільових ринків для інноваційного
розвитку господарюючих суб'єктів в умовах ринкової трансформації економіки
України
• Постійні, часто непередбачувані, зміни умов господарювання
обумовлюють необхідність високої оперативності проведення робіт з аналізу
ринку, планування і організації виробництва на підставі результатів аналізу.
• Слід прогнозувати можливі альтернативні варіанти (сценарії)
розвитку ринкової ситуації і передбачувати відповідні їм адаптаційні стратегії
поведінки на ринку.
• Скрутний фінансовий стан вітчизняних підприємств обмежує розміри
коштів, які вони можуть дозволити собі виділити на пошук (формування)
133
цільових ринків, тобто розміри інвестицій у формування цільових ринків на
основі інновацій.
• Для виходу із кризи підприємства повинні орієнтуватися на
виробництво і реалізацію нової продукції, яка з високим ступенем імовірності
знайде собі споживача. Причому для малих і середніх підприємств пошук
такого споживача і розробку для нього продукції слід вести шляхом виділення
ніш ринку. Ніші ринку розглядаються як відносно вузькі сфери господарської
діяльності, обійдені увагою конкурентів, орієнтовані на задоволення
специфічних запитів споживачів, де підприємство матиме змогу в повному
обсязі реалізувати свої порівняльні переваги і нівелювати відносні недоліки.
• Оскільки повноцінно вести конкурентну боротьбу більшість
вітчизняних підприємств поки що не можуть, то доцільно її уникати шляхом
своєчасної переорієнтації діяльності на інші ніші ринку.
• Для своєчасної переорієнтації напрямків господарської діяльності
підприємства слід використовувати структурну трансформацію економіки і
ринкові можливості, які відкриваються у зв’язку з цим.
• Високий ризик, пов'язаний з розробкою і виведенням на ринок нових
товарів, висуває високі вимоги до якості робіт з виділення цільових ринків
(сегментів чи ніш ринку), потребує всебічного урахування різноспрямованого
впливу чинників ризику, з тим щоб максимально застрахувати себе від невдач,
чи звести можливі їх наслідки до мінімуму.
• При аналізі альтернативних варіантів інноваційного розвитку
обов'язково слід ураховувати як можливості самого підприємства-виробника
(його інноваційний, виробничо-збутовий, фінансовий потенціал), так і
можливості його енергетичної і сировинної бази, особливо в умовах
обмеженості енергетичної і сировинної бази в Україні, і вибирати із можливих
альтернатив ті варіанти, які забезпечені переважно місцевою сировиною.
• Необхідність проведення значних за обсягами різнопланових робіт
(переважно аналітичного характеру), причому в стислі терміни і з
мінімальними витратами, але з високими вимогами до їх якості, потребує
наявності формалізованих (в ідеалі формальних) процедур їх виконання, щоб
можна було використати комп'ютерні інформаційні системи і комп'ютерні
технології обробки інформації.
• Альтернативний характер вибору цільових ринків (їх сегментів чи
ніш) для реалізації варіантів розвитку, необхідність урахування значної
кількості чинників впливу, наявність цілого ряду різнопланових критеріїв їх
оцінки потребує єдиної методики і критеріальної бази, для того щоб
цілеспрямовано вести пошук і обґрунтовано приймати рішення про роботу на
певних цільових ринках, враховуючи при цьому весь комплекс
різноспрямованих чинників, у тому числі в умовах неповної визначеності.
Ігнорування зазначених особливостей зумовлює помилки при пошуку
(формуванні) цільових ринків для інноваційного розвитку підприємств, які
можуть привести до таких несприятливих наслідків:

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS