Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » основи фінансового менеджменту

ЕКОНОМІЧНІ НОРМАТИВИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ (станом на 1.03.98)

1. В зв’язку з об’єктивною необхідністю нарощування капітальної бази українських банків НБУ встановлено процедуру поетапного збільшення розмірів капіталу. Для діючих банків, які були зареєстровані до 1.01.97 р., мінімальні вимоги до розміру капіталу визначені у сумі:
- еквівалентній 2 млн. ЕКЮ на 1.04.98 р.;
- еквівалентній 3 млн. ЕКЮ на 1.04.99 р.
У разі заміни ЕКЮ на іншу грошову одиницю – ЄВРО, яку пла-нується здійснити у 1999 році, відповідні нормативні еквіваленти перераховуються в нову одиницю за офіційним курсом, що визнача-ється уповноваженими органами Європейського Союзу. В подальшо-му при розрахунках економічних нормативів використовуватиметься офіційний курс гривні до нової грошової одиниці, встановлений НБУ.
Даний показник називається нормативом капіталу банку Н1 і є обов’язковим для вітчизняних комерційних банків. Для банків, які були зареєстровані після 1.01.97 р., та для новостворених банків нор-матив капіталу Н1 стає обов’язковим до виконання після одного ка-лендарного року з початку діяльності.
При визначенні нормативу Н1 капітал банку розраховується як сума основного та додаткового капіталу за мінусом відвернень з ура-хуванням основних засобів. Склад основного та додаткового капіталу, а також відвернень визначається НБУ. При розрахунках розмір додаткового капіталу не повинен перевищувати розмір основного капіталу, як це визначено міжнародними стандартами.
НБУ розроблено механізм нарощування капітальної бази для комерційних банків, які не виконують норматив Н1 у зазначені стро-ки. Програма капіталізації для таких банків складається із наступних заходів:
n фактична сума капіталу станом на 1.04.98 р. та на 1.04.99 р. фіксується і не може бути зменшена;
n кожен банк не пізніше 1.07.98 р. та 1.07. 99 р. розроблює план розвитку своєї капітальної бази та звітує про його виконання;
n до банків, які підпадають під програму капіталі-зації за порушення нормативу Н1, заходи впливу до 1.04.98 р. та 1.04.2000 р. не застосовуються (крім мож-ливого відкликання ліцензій на здійснення окремих бан-ківських операцій).
2. Крім величини сукупного капіталу банку регулюванню підля-гає також розмір статутного капіталу, як його основної складової частини. Для встановлення мінімального розміру статутного капіталу призначений економічний норматив Н2. Статутний капітал діючих комерційних банків на 1.01.98 р. мав становити не менше суми, еквівалентної 1 млн. ЕКЮ. Якщо розмір внесеного статутного капіталу за станом на 31 березня кожного наступного року становитиме менше мінімальної суми в 1 млн. ЕКЮ, то НБУ скасовує дозвіл на створення банку та відкликає всі ліцензії на виконання банківських операцій.
Для реєстрації комерційного банку встановлено мінімальний ро-змір статутного капіталу у сумі, еквівалентній 1 млн. ЕКЮ. Для но-востворених банків за участю іноземного капіталу мінімальні вимоги до розміру статутного капіталу відрізняються, а саме:
- якщо частка іноземного капіталу у статутному капіталі менше 50%, то мінімальний розмір статутного капіталу має бути не менше суми, еквівалентної 5 млн. ЕКЮ на день під-писання установчого договору за офіційним курсом НБУ;
- якщо частка іноземного капіталу становить 50% і вище, то вимоги подвоюються і мінімальний розмір статутного ка-піталу повинен скласти в еквіваленті відповідно не менше 10 млн. ЕКЮ.
Норматив капіталу комерційного банку Н1 і норматив мінімаль-ного розміру статутного капіталу Н2 регулюють абсолютну величину капітальної бази. Але такі показники не можуть розглядатися як достатні, оскільки не враховують співвідношення капіталу та активів банку, а також рівень ризиковості його активних операцій. Для регулювання даного аспекту банківської діяльності НБУ встановлено норматив платоспроможності Н3 і норматив достатності капіталу Н4.
3. Норматив платоспроможності банку Н3 визначається як від-ношення капіталу (К) до  активів (Ар), зважених за ступенем ризику за допомогою відповідних коефіцієнтів. Норматив Н3 розраховується за формулою:
 
Нормативне значення Н3 не повинно бути нижчим ніж 8%.
4. Норматив достатності капіталу Н4 визначається як відношення сукупного капіталу банку до загальних активів банку (ЗА), зменше-них на створені відповідні резерви , і розраховується за формулою:
 
Нормативне значення Н4 має бути не нижче за 4%.
5. Норматив миттєвої ліквідності Н5 розраховується як співвід-ношення суми коштів на кореспондентському рахунку (Ккр) та в касі (Ка) до розрахункових (Рп) і поточних зобов’язань (Пр) за формулою:
 
Нормативне значення Н5 має бути не  менше ніж 15%, а почина-ючи з 1.01.99 – не менше 20%.
6. Норматив загальної ліквідності Н6 розраховується як співвід-ношення загальних активів (А) до загальних зобов’язань банку (З) за формулою:
 
Нормативне значення Н6 має бути не менше 100%.
7. Норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих активів – Н7 показує питому вагу високоліквідних активів (Ва) в ро-бочих активах (Ра) і розраховується за формулою:
 
Нормативне значення Н7 має бути не менше ніж 15%, а з 1.01.99 р. – не менше 20%.
8. Максимальний розмір ризику на одного позичальника Н8 розраховується як відношення сукупної заборгованості за позичками, міжбанківськими кредитами та врахованими векселями одного пози-чальника та 100% суми позабалансових зобов’язань щодо цього по-зичальника до капіталу банку, виражене у відсотках. Норматив роз-раховується за формулою:
 
де Зс - сукупна заборгованість за позичками, міжбанківськи-ми кредитами та врахованими векселями одного позичальника та 100 відсотків суми позабалансових зобов'язань, виданих стосовно щодо цього позичальника.
Нормативне значення не повинно перевищувати 25%.
9. Максимальний розмір великих кредитних ризиків Н9 роз-раховується як відношення сукупного розміру великих кредитів до капіталу банку. 
До великих кредитів відносяться такі, сукупний розмір яких з урахуванням векселів та 100% суми позабалансових вимог щодо одного позичальника або групи споріднених позичальників, пе-ревищує 10% капіталу банку. Норматив розраховується за формулою:
 
де Ск - сукупний розмір великих кредитів, наданих комерційним банком з урахуванням 100% позабалансових зобов'язань банку.
Максимальне значення показника не повинно перевищувати 8-кратного розміру капіталу.
10. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру Н10, розраховується як відношення сукупного розміру позик інсайдеру до капіталу банку, виражене у відсотках. Норматив розраховується за формулою:
 
де Рк1 - сукупний розмір наданих банком позик ( у т.ч. і міжбан-ківських), поручительств, врахованих векселів та 100% суми позаба-лансових зобов'язань щодо одного інсайдара комерційного банку.
Значення нормативу не повинно перевищувати 5%.
11. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гаран-тій та поручительств, наданих інсайдерам Н11, розраховується як відношення сукупного розміру позик усім інсайдерам до капіталу банку у відсотках. Норматив розраховується за формулою:
 
де РК - сукупний розмір наданих банком позик ( у т.ч. і міжбан-ківських), поручительств, врахованих векселів та 100% суми позаба-лансових зобов'язань щодо всіх інсайдарів комерційного банку.
Максимальне значення нормативу – 40%.
12. Норматив максимального розміру наданих міжбанківських позик Н12 розраховується як відношення суми усіх позик до капіталу банку, виражене у відсотках. Норматив розраховується за формулою:
 
де МБн- загальна сума наданих комерційним банком міжбанків-ських позик.
Максимальне значення нормативу не повинно перевищувати 200%.
13. Норматив максимального розміру отриманих міжбанківсь-ких позик Н13 розраховується за формулою:
 
де МБо - загальна сума отриманих комерційним банком міжбанківських позик; 
ЦК - загальна сума залучених централізованих коштів.
Значення нормативу не повинно перевищувати 300%.
14. Норматив інвестування встановлюється у формі відсотково-го співвідношення між розміром коштів, які інвестуються, та загаль-ною сумою капіталу банку і розраховується за формулою:
 
де Кін - кошти комерційного банку, які інвестуються на придбання часток (акцій, цінних паперів) акціонерних това-риств, підприємств, недержавних боргових зобов'язань; 
ЦП - цінні папери у портфелі банку на інвестиції; 
Ва - вкладення в асоційовані компанії.
15. Норматив загальної відкритої валютної позиції банку Н15 ро-зраховується як відношення величини загальної відкритої валютної позиції банку Вп до капіталу К:
 
Величина загальної відкритої валютної позиції Вп в цілому по ба-нку визначається як сума абсолютних величин всіх довгих та всіх коротких відкритих валютних позицій у гривневому еквіваленті за всіма іноземними валютами.
Нормативне значення Н15 спочатку було встановлено на рівні, що не перевищує 40%, а починаючи з 01.07.98 - не більше 30%, і з 01.10.98 - не більше 20%.
16. Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції у віль-но конвертованій валюті Н16 розраховується як відношення довгої (короткої) відкритої валютної позиції у вільно конвертованій валюті у гривневому еквіваленті Він до капіталу банку К:
 
Норматив Н16 визначається за кожною вільно конвертованою валютою, що знаходиться у мультивалютному портфелі банку, незалежно від того, довгу чи коротку позицію за даною валютою за-ймає банк.
Нормативне значення Н16 у першому півріччі 1998 мало бути не більше 20%, а з 01.07.98 - не більше 15%, і починаючи з 01.10.98 - не перевищувати 10%.
17. Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції в не-конвертованій валюті Н17 розраховується як відношення довгої (ко-роткої) відкритої валютної позиції в неконвертованій валюті у грив-невому еквіваленті Вн до капіталу К:
 
Норматив Н17 визначається за кожною неконвертованою валю-тою і нормативне значення в першому півріччі 1998 р. мало бути не більше 10%, а починаючи з 01.07.98 - не більше 5%.
18. Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції у всіх банківських металах визначається співвідношенням довгої (короткої) відкритої валютної позиції у всіх банківських металах у гривневому еквіваленті Вм і капіталу банку К:
 
Нормативне значення Н18 має бути не більше 10%.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS