Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » основи фінансового менеджменту

ПРОЦЕС ХЕДЖУВАННЯ Ф’ЮЧЕРСАМИ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК

Ф’ючерсний контракт на короткострокові відсоткові ставки — це угода між продавцем (покупцем), з одного боку, та кліринговою палатою ф’ючерсної біржі, з іншого, про поставку (прий¬яття) стандартної кількості грошових коштів під визначену відсоткову ставку на конкретну дату в майбутньому.
Укладення ф’ючерсної угоди на відсоткові ставки означає, що продавець бере на себе зобов’язання надати кредит стандартного розміру під відсоткову ставку, що фіксується в момент продажу контракту. Дата виконання такого ф’ючерсного контракту віддалена деяким проміжком часу від дати укладення угоди і є стандартною. Покупець ф’ючерсного відсоткового контракту зобов’язується прийняти кредит на аналогічних умовах.
Нині на біржах найактивніша торгівля відбувається такими типами ф’ючерсів як євродоларовий ф’ючерсний контракт (IMM, LIFFE), ф’ючерсний контракт на 90-денний казначейський вексель уряду США (IMM), ф’ючерсний контракт на стерлінговий тримісячний депозит (LIFFE). Кожний тип контрактів має стандартну номінальну вартість, яка становить 1 000 000 дол. США — для євродоларових ф’ючерсів та ф’ючерсів на 90-денні казначейські векселі, 250 000 фунтів стерлінгів — для ф’ючерсів на стерлінгові депозити. В основу кожного типу ф’ючерсних контрактів покладено відповідний фінансовий інструмент, дохідність якого формує ціну ф’ю¬черсів. Євродоларові ф’ючерсні контракти ґрунтуються на євродо-ларових тримісячних строкових депозитах, контракти на казначейський вексель — на 90-денних казначейських векселях уряду США, ф’ючерси на стерлінгові депозити — на тримісячних строкових депозитах у фунтах стерлінгів.
Ф’ючерсні контракти на короткострокові відсоткові ставки оцінюються за індексним методом ціноутворення. Це означає, що ціна ф’ючерсу, виписаного на короткостроковий фінансовий інструмент, подається як 100 мінус очікувана відсоткова ставка за даним інструментом на грошовому ринку. Індексний метод установлення ціни дозволяє встановити нормальну обернену залежність між цінами ф’ючерсів та цінами короткострокових фінансових інструментів, покладених у їх основу. Чим вищою є очікувана відсоткова ставка інструменту (депозиту, векселя), тим нижчою буде ціна ф’ючерсу, і навпаки. Наприклад, якщо дохід за 90-денним казначейським векселем становить 9,73%, то ціна відповідного ф’ючерсного контракту дорівнюватиме 90.27 (100 – 9,73). Це індексна вартість (ціна) ф’ю¬ерсного контракту, яка завжди подається у стандартній формі запису: дві значущі цифри, десяткова крапка, дві цифри після крапки (навіть, якщо остання цифра нуль).
Правила біржі встановлюють мінімальний рівень зміни ціни ф’ючерсу — тік, який дорівнює сотій частині від 1%. Намагаючись створити умови для ефективної торгівлі, біржі гарантують, що тіки в однакових типах ф’ючерсних контрактів мають стандартну грошову вартість. Вартість тіка обчислюється як розмір тіка, помножений на номінальну вартість контракту з урахуванням терміну його дії. Для євродоларового ф’ючерсу та ф’ючерсів на казначейські векселі вартість тіка становить 25 дол. США:
 
Для ф’ючерсів на стерлінговий депозит вартість тіка дорівнює 6,25 фунтів стерлінгів:
 
Механізм здійснення ф’ючерсних угод на короткострокові відсоткові ставки не відрізняється від загальноприйнятого (див. підрозд. 6.3). При виконанні операцій з євродоларовими ф’ючерсами розмір початкової маржі становить 2000 дол., розмір підтримуваної маржі — 1500 дол. (ІMM). Ефективність хеджування за допомогою ф’ючерсів на короткострокові відсоткові ставки залежить від кореляції між балансовою та ф’ючерсною позиціями учасника ринку. Хедж має включати такі позиції за ф’ючерсними контрактами, які економічно пов’язані з балансовою позицією хеджера і призначені для зменшення ризику, що виникає у процесі здійснення комерційних операцій компанії чи банку. Наприклад, коли компанія має в активі 90-денні казначейські векселі уряду США і передбачає падіння рівня відсоткової ставки за цими цінними паперами, то хеджувати такий ризик необхідно за допомогою ф’ючерсів на казначейський вексель, а не євродоларових ф’ючерсів або якихось інших контрактів. У такому разі зниження дохідності векселів буде компенсовано підвищенням ціни відповідних ф’ючерсів.
Ф’ючерсні контракти на короткострокові відсоткові ставки можуть використовуватися для хеджування ризику зміни ціни фінансових активів, які мають високий коефіцієнт кореляції між цінами грошового та ф’ючерсного ринків.
Механізм дії ф’ючерсів відсоткової ставки та сутність операцій хеджування відсоткового ризику розглянемо на прикладі євродоларового ф’ючерсного контракту як одного з найбільш популярних фінансових ф’ючерсів. У наведеному далі прикладі хеджером є банк, котрий узяв кредит на міжбанківському ринку, але на практиці будь-який позичальник може так само хеджувати свій ризик.
Приклад 7.4. ЄВРОДОЛАРОВИЙ Ф’ЮЧЕРСНИЙ КОНТРАКТ
Перший Український Банк (ПУБ) отримав від Міжнародного Банку (МБ) кредит у євродоларах на 5 млн терміном на один рік. Кредит видано під плаваючу ставку, яка переглядається кожні 3 місяці і базується на 90-денній ставці LIBOR. Наступна дата перегляду ставки за кредитною угодою — 16 червня, є також датою поставки ф’ючерсного контракту на євродоларовий тримісячний депозит.
20 березня на засіданні Комітету з управління активами та пасивами ПУБ було проаналізовано прогноз зміни відсоткових ставок, згідно з яким 90-денні ставки LIBOR зростуть із поточного рівня 7,5% річних до 8,2% рі-чних 16 червня. Комітет вирішує хеджувати відсотковий ризик за допомо-гою операцій з євродоларовими ф’ючерсними контрактами і віддає наказ співробітникові казначейства банку продати необхідну кількість контрак-тів. Описати угоду.
Розв’язання
Наступного дня, 21 березня, менеджер зв’язується з брокером ф’ючерсної біржі, котрий повідомляє, що євродоларовий ф’ючерсний конт-ракт на червень котирується на Міжнародній Лондонській біржі фінансо-вих ф’ючерсів (LIFFE) з індексною ціною 92.50. Оскільки керівництво ПУБ чекає зростання 90-денної ставки на 70 базисних пунктів протягом на-ступних трьох місяців (а отже, падіння ціни червневих ф’ючерсів до рівня 91.80), то менеджер віддає наказ брокерові щодо продажу 5 ф’ючерсних контрактів на червень.
При ставці 7,5% річних виплата відсотків Міжнародному банку за 3 місяці становитиме, дол.:
 
Якщо ставки зростуть до 8,2%, то сума зобов’язань ПУБ з виплати від-сотків зросте на суму 8750 дол.:
 
 
Сума 8750 дол. і являє собою втрати, яких може зазнати ПУБ через ві-дсотковий ризик і яких прагне уникнути хеджуванням.
Кожний базисний пункт євродоларового ф’ючерсу коштує 25 дол. і то-му 70 базисних пунктів зміни ціни ф’ючерсу коштуватимуть 1750 дол. 
(25 × 70 = 1750) за один контракт. Для повного хеджування суми в 8750 дол. необхідно продати 5 контрактів (8750 : 1750 = 5).
Якщо прогноз виявився правильним, то в червні ПУБ укладе протиле-жну угоду і купить 5 контрактів за індексною ціною 91.80, аби закрити по-чаткову позицію. Отже, банк одержить прибуток від проведення ф’ючерсних операцій в сумі 8750 дол. за 5 контрактів протягом кварталу, що й покриє додаткові витрати банку з виплати відсотків за кредит. Завдя-ки рішенню про хеджування ризику ПУБ зміг одержати ефективну ставку 7,5% на наступний тримісячний період кредиту, починаючи з 16 червня.
Якщо прогноз ПУБ виявився неправильним і відсоткові ставки не зрос-ли, як було передбачено, а знизилися, то банк втрачає кошти на операціях з ф’ючерсами, але виграє з погляду виплати відсотків за кредитом.
У наведеному прикладі ціна євродоларового ф’ючерсу змінюється па-ралельно з касовою ціною, тобто базис є сталим протягом усього періоду хеджування. Це дало змогу банку одержати прибуток від ф’ючерсних опе-рацій у розмірі 8750 дол. — саме стільки, щоб компенсувати додаткові ви-трати за одержаним кредитом.

Хостинг від uCoz | Четвер, 26.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS