Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » підручник фінансовий менеджмент

ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ

Вивчаючи дану тему, слід мати на увазі, що за своєю сутністю фінансовий менеджмент малого підприємства значно відрізняється від фінансового менеджменту великих підприємств. Насамперед треба враховувати специфічні властивості малих підприємств. Зокрема, мала кількість або взагалі брак спеціалістів з управління фінансами; хронічна нестача фінансових ресурсів для організації господарської діяльності; відсутність фінансового прогнозування та планування; мета малого підприємства інколи є складною і суперечливою.
Відсутність спеціалістів з фінансового менеджменту зумовле-на критеріями, відповідно до яких визначається належність підп-риємства до категорії «малих». Чинне законодавство передбачає такі критерії:
1) середньооблікова кількість працюючих за рік має не пере-вищувати 50 осіб;
2) обсяг виручки від реалізації продукції за рік має не пере-вищувати 500 тис. євро.
Таке обмеження кількості працюючих та обсягу реалізації продукції внеможливлює утримання достатньої кількості спеціа-лістів з фінансового менеджменту. Інколи на малих підприємст-вах один працівник відповідає за таке коло обов’язків, які не в змозі виконати. У зв’язку з цим деякі питання організації бізнесу бізнесмен вирішує, покладаючись на інтуїцію, тобто поверхнево, не розраховуючи досконально потреби в коштах. І як наслідок, постає перед фактом, коли в нього доходи не покривають витра-ти.
Малі підприємства зацікавлені в одержані поточного прибут-ку, в аналізі руху готівки, в управлінні оборотним капіталом і по суті не вдаються до фінансового прогнозування та планування.
Роль малого бізнесу в економічному житті України зростає. Конкретно роль малого бізнесу полягає в тому, що його розвиток сприяє: створенню нових робочих місць, упровадженню нових видів товарів і послуг, прискоренню структурної перебудови економіки.
Основні чинники, які впливають на розвиток малого бізнесу в Україні: політичні обставини, загальний стан економіки, заходи щодо розвитку малого бізнесу, податкова політика, фінансово-кредитна політика.
Малий бізнес дає широку свободу ринкового вибору, забезпе-чує швидку окупність витрат виробництва, оперативно реагує на зміну споживчого попиту, дає можливість подолати галузевий монополізм виробництва, забезпечує конкуренцію на ринку, до-помагає наповнити ринок товарами і послугами, на які є попит.
Водночас, у розвитку малого бізнесу є недоліки. Зокрема, ни-зь¬кий, порівняно з великим виробництвом, рівень технології та управління виробництвом, недостатній потенціал науково-дослідних робіт, обмежений доступ до передових технологій та технологічної інформації, використання неефективного устатку-вання, обмежений доступ до фінансових джерел.
Основні чинники, які впливають на організацію управління фінансами малого підприємства: кількість працюючих; їхній склад; організаційна структура підприємства; галузь діяльності; асортимент продукції, форма власності; співвідношення попиту та пропозицій щодо вироблюваної продукції.
Найважливішими особливостями організації фінансів малих підприємств є: фінансові ресурси малих підприємств формуються за рахунок коштів працюючих, а також прибутку, одержаного внаслідок діяльності малого підприємства; основним залученим джерелом формування фінансових ресурсів малого підприємства є кредиторська заборгованість у розрахунках з постачальниками; у малих підприємств вища, порівняно з великим виробництвом, питома вага готівкових коштів і водночас менші запаси оборотних активів; малі підприємства не потребують великих накопичень грошових коштів за рахунок швидшої оборотності оборотних активів; на малих підприємствах можна значно швидше скоротити витрати виробництва шляхом застосування зберігаючих технологій та використання дешевої робочої сили.

Термінологічний словник основних понять

Акція — цінний папір, який випускається акціонерним товариством і дає право його власнику на отримання певного доходу з прибутку акціонерного товариства.
Активний ринок — ринок для певного цінного папера, на якому існує можливість будь-коли продати цінний папір за ціною, що переважає в цей час на ринку.
Бізнес — господарська діяльність, яка приносить дохід, вигоду.
Малий бізнес — бізнес, який здійснюється незначною кількістю працівників та невеликими обсягами реалізації продукції (робіт, по-слуг).
Лізинг — довгострокова оренда машин, обладнання, устаткування, транспортних засобів на поворотності терміновості й платності і на підставі відповідного договору між орендодавцем і орендарем, що перед¬бачає можливість їх наступного викупу орендарем.
Кредиторська заборгованість — грошові кошти підприємства, які належить сплатити відповідній юридичній особі (постачальнику) або фізичній особі.
Факторинг — операції, пов’язані з купівлею в постачальника права на отримання платежу з покупця за відвантажені товари, виконані роботи або надані послуги.
Форфейтинг — кредитування зовнішньоекономічних операцій у формі купівлі в експортера векселів, які акцептовані імпортером.
Франчайзинг — багаторічна угода між двома фірмами, яка передбачає передавання однією фірмою іншій свого права на використання в межах обумовленого ринку визначеного товарного знаку, технології, ноу-хау.

Хостинг від uCoz | Неділя, 22.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS