Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » податковий менеджмент

Контроль за правильністю справляння платежів за ресурси

У рамках цієї теми необхідно розглянути порядок контрольної роботи податкових органів за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету ресурсних платежів, а саме: плати за землю, плати за воду і плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин. Схема контролю по кожному з указаних платежів однакова і включає такі питання:
1) своєчасність подання розрахунку;
2) повнота і правильність заповнення всіх реквізитів;
3) достовірність даних, зазначених у колонках і рядках;
4) правильність арифметичних підрахунків;
5) своєчасність сплати до бюджету;
6) наявність документів, доданих на підтвердження щодо по-казників, які застосовуються в розрахунках.
Перше, друге, четверте і частково третє питання перевіряють-ся під час прийняття розрахунків ресурсних платежів у податко-вому органі. Своєчасність сплати до бюджету контролюється відділом обліку при веденні карток особових рахунків, а наяв-ність підтверджуючих документів та достовірність окремих да-них, що застосовуються в розрахунках, встановлюються під час проведення документальної перевірки.
При перевірці розрахунку плати за землю слід мати на увазі, що термін подання розрахунку для товаровиробників сільського-сподарської продукції та громадян — до 1 травня, для інших платників — до 1 лютого.
Земельний податок сплачується рівними частками виробника-ми сільськогосподарської і рибної продукції та громадянами до 15 серпня і 15 листопада, а всіма іншими платниками щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним. Для встановлення достовірності показників, що використовуються в розрахунках, застосовуються дані державного земельного кадастру, документи, що є підставою для обґрунтування пільг, державні акти на право власності або постійного користування землею, договори на оренду земельної ділянки. При цьому слід звернути увагу на те, що відсутність державного акта, який посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, не може бути підставою для несплати земельного податку. При перевірці також вста¬новлюється достовірність ставок земельного податку. Для цього використовуються Закон України «Про плату за землю», рішення чи постанови сільських, селищних та міських Рад.
При перевірці розрахунків плати за воду слід мати на увазі, що вони мають подаватися до податкової інспекції щокварталь-но, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом; за І півріччя, 9 місяців, рік — не пізніше 25 числа місяця, наступ-ного за звітним періодом. Строк сплати платежу — в 5-денний термін з дня подання розрахунків.
Нормативи плати за воду затверджуються Кабінетом Мініст-рів України. Це треба мати на увазі при перевірці достовірності нормативів, зазначених у розрахунку. Якщо вода надходить з мі-шаних джерел (поверхневі, підземні), збір за спеціальне викорис-тання водних ресурсів розраховується виходячи з обсягів вико-ристання води по кожному джерелу окремо.
Під час документальної перевірки слід встановити достовір-ність обсягів забраної води. Для цього користуються показника-ми лічильників. Якщо підприємство забирає воду понад встанов-леного ліміту, то особі, яка перевіряє, необхідно переконатися, що плата за понадлімітне використання води віднесена не на ва-лові витрати, а сплачена за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування. При цьому нормативи плати збільшуються в п’ять разів.
Контроль за правильністю справляння плати за спеціальне ви-користання надр при видобуванні корисних копалин здійснюють податкові органи та органи гірського нагляду. Податкові органи контролюють своєчасність подання розрахунку і сплати даного платежу до бюджету. Розрахунок має подаватися щоквартально, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Строк сплати податку — у п’ятиденний термін з дня подання ро-зрахунків. При камеральній перевірці встановлюється достовір-ність нормативів плати, зазначених у в розрахунку, перевіряєть-ся правильність визначення суми платежу, якщо мають місце понадлімітні втрати корисних копалин під час видобування. За понадлімітні втрати плата збільшується вдвічі. При документаль¬ній перевірці слід переконатися, що плата за понадлімітні втрати корисних копалин при видобуванні віднесена не на валові витрати, а сплачена за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.
Контроль за правильністю визначення обсягів добутих корис-них копалин і погашених запасів здійснюють органи державного гірського нагляду в установленому порядку.
Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок дер-жавного бюджету. Платниками збору є надрокористувачі неза-лежно від форми власності, включаючи підприємства з інозем-ними інвестиціями, які видобувають корисні копалини на раніше розвіданих родовищах, а також на розташованих у межах території України родовищах з попередньо оціненими запасами. Ці надрокористувачі вносять до бюджету також і плату за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин. Об’єкт для нарахування цих двох податків однаковий. Таким чином, при документальній перевірці з питання достовірності об’єкта оподаткування можуть охоплюватися обидва податки одночасно. Разом з податковими органами в цих перевірках беруть участь органи державного геологічного контролю.
При проведенні камеральної перевірки слід мати на увазі, що розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи має подаватися щоквартально з поданням бухгалтерських звітів. Нормативи збору затверджуються Кабінетом Міністрів України. Їх достовірність встановлюється під час перевірки розрахунку. Якщо у розрахунку застосовуються понижуючі коефіцієнти, то перевіряючому слід упевнитись в наявності довідок Держкомгеології, які є підставою для використання цих коефіцієнтів у відповідних випадках.
При перевірці своєчасності сплати збору за геологорозвідува-льні роботи необхідно пам’ятати, що цей платіж вноситься в бю-джет у такі строки:
щодекадно (при середньомісячній сумі відрахувань 10 тис. грн. і більше) до 13 і 23 числа поточного місяця відповідно за І та ІІ декади, до 3 числа наступного місяця — за решту днів звіт-ного місяця;
щомісячно (при середньомісячній сумі відрахувань менш як 10 тис. грн.) не пізніше 15 числа наступного місяця. Остаточна сплата здійснюється у 5-денний термін з дати, встановленої для подання бухгалтерських звітів.

Хостинг від uCoz | Субота, 26.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS